Pikapelikisa 21 - uusinta

User avatar
Ruuttu
Devoted Member
Posts: 687
Joined: Thu Aug 30, 2007 5:11 pm
Location: Finland, Sipoo

Re: Pikapelikisa 21 - uusinta

Post by Ruuttu »

Tässä on:

Code: Select all

SW = 800
SH = 600
SCREEN SW,SH

Global S As Float
S = 0.0
Global g_tmpTime As Integer
g_tmpTime = 0

// Palautetaan siirtymä (pikseliä sekunnissa)
Function PxPerSec(px#)
  Return px# * S
End Function

// Päivitetään vakionopeusajastin
Function UpdateSpeed()
  curTime = TIMER()
  If g_tmpTime = 0 Then g_tmpTime = curTime
  S = Min((curTime - g_tmpTime) / 1000.0,0.05)
  g_tmpTime = curTime
End Function

Type STUFF
  Field Obj As Integer
  Field Spd As Float
  Field Rot As Float
EndType

Type USELESSBULLSHIT
  Field X As Float
  Field Y As Float
  Field W
  Field H
  Field SPD As Float
EndType

SetWindow "Pacman Eats Junkfood"

Plr = LoadObject("Media\pacman.bmp",360)

ObjectsTotal = 7
Dim Objects(ObjectsTotal) As integer
DefaultVisible OFF
Objects(1) = LoadObject("Media\car.bmp",90)
Objects(2) = LoadObject("Media\car2.bmp",90)
Objects(3) = LoadObject("Media\bigbullet.bmp",45)
Objects(4) = LoadObject("Media\cow.bmp",90)
Objects(5) = LoadObject("Media\tatti.bmp",45)
Objects(6) = LoadObject("Media\guy.bmp",90)
Objects(7) = LoadObject("Media\fireball.bmp",45)
DefaultVisible ON

BigFont = LoadFont("tahoma",SH/8)
SmallFont = LoadFont("tahoma",SH/14)

StartGame:

ShowObject Plr,ON
ScreenPositionObject Plr,SW*0.5,SH*0.9

StuffTimer = Timer()
UselessTimer = Timer()

StuffTime = 200
Tempo# = 1900.0
MainSpeed# = 10.0
MaxPlrSpd# = SW*1.0
PlrVelocity# = 2.5
PlrAng# = 90.0

ShitLoadTimer = Timer() - 10000

ColorA# = Rand(360.0)

BRGT# = 0.2

PROGRESS# = 0.5
PROGRESS2# = 0.5

ClsColor 255-(Cos(ColorA#)*127.0+127.0)*BRGT#,255-(Cos(ColorA#+120)*127.0+127.0)*BRGT#,255-(Cos(ColorA#+240)*127.0+127.0)*BRGT#
Cls

ClearKeys

Repeat

  UpdateSpeed()

  If KeyDown(cbkeyleft) Then PlrSpd# = PlrSpd# - SW*PlrVelocity#*S : PlrAng# = PlrAng# - Min(PlrSpd#*0.1*S,-50.0*S)
  If PlrSpd# < -MaxPlrSpd# Then PlrSpd# = -MaxPlrSpd#
  If KeyDown(cbkeyright) Then PlrSpd# = PlrSpd# + SW*PlrVelocity#*S : PlrAng# = PlrAng# - Max(PlrSpd#*0.1*S,50.0*S)
  If PlrSpd# > MaxPlrSpd# Then PlrSpd# = MaxPlrSpd#
  TranslateObject Plr,PlrSpd#*S,0
  If ObjectX(Plr) < -SW/2 + ObjectSizeX(Plr)/2 Then
    PlrSpd# = -PlrSpd# * 0.9
    TranslateObject Plr,1,0
  EndIf
  If ObjectX(Plr) > SW/2 - ObjectSizeX(Plr)/2 Then
    PlrSpd# = -PlrSpd# * 0.9
    TranslateObject Plr,-1,0
  EndIf
  
  RotateObject Plr,PlrAng#
  If PlrAng# < 90 Then PlrAng# = Min(PlrAng# + 40.0*S,90)
  If PlrAng# > 90 Then PlrAng# = Max(PlrAng# - 40.0*S,90)
  
  If Timer() - StuffTimer > StuffTime Then
    StuffTime = Tempo * Rnd(0.2,1.2)
    StuffTimer = Timer()
    
    Tmp1 = 1
    
    If Rand(1,50) = 1 And Timer() - ShitLoadTimer > 20000 Then
      ShitLoadTimer = Timer()
      Tmp1 = Rand(8,12)
    EndIf
    
    For I = 1 To Tmp1
      NewStuff.STUFF = New(STUFF)
      NewStuff\obj = CloneObject(Objects(Rand(1,ObjectsTotal)))
      ScreenPositionObject NewStuff\obj,Rand(SW*0.05,SW-SW*0.05),-(SH*Rnd(0.1,0.4))
      RotateObject NewStuff\obj,Rand(360)
      NewStuff\Spd = -Rnd(SH*0.04,SH*0.06)*MainSpeed#
      NewStuff\Rot = Rand(-180,180)
      ObjectOrder Plr,1
    Next I

  
  EndIf
  
  For iStuff.STUFF = Each STUFF
    TranslateObject iStuff\obj,Cos(ObjectY(iStuff\obj))*SH*0.05*S,iStuff\Spd*S
    TurnObject iStuff\obj,iStuff\Rot*S
    If (Distance(ObjectX(iStuff\obj),0,ObjectX(Plr),0) < ObjectSizeX(Plr)/2 And Distance(ObjectY(iStuff\obj),0,ObjectY(Plr),0) < (ObjectSizeY(Plr)/2+ObjectSizeY(iStuff\obj)/2)/2) Then
      DeleteObject iStuff\obj
      Delete iStuff
      If MainSpeed# < 4.0 Then
        Tempo# = Tempo# - 10
        MainSpeed# = MainSpeed# + SH*0.00015
        MaxPlrSpd# = MaxPlrSpd# + SH*0.00001
        PlrVelocity# = PlrVelocity# + (SW*0.00001)*0.5
      EndIf
      PROGRESS# = Min(PROGRESS#+0.06,1.0)
    ElseIf ObjectY(iStuff\obj)<-SH*0.6 Then
      DeleteObject iStuff\obj
      Delete iStuff
      PROGRESS# = PROGRESS#-0.07
    EndIf
  Next iStuff
  
  Gosub StupidBullshitBackground
  
  DrawGame
  
  PROGRESS2# = CurveValue(PROGRESS#,PROGRESS2,5.0)
  Color BullshitR#*0.6,BullshitG#*0.6,BullshitB#*0.6
  Box SW/2-SW/4,SH/10,SW/2,SH/20,0
  Box SW/2-SW/4+SH/300,SH/10+SH/300,(SW/2-(SH/300)*2)*PROGRESS2#,SH/20-(SH/300)*2

DrawScreen
  If PROGRESS2# =< 0.0 Then Goto GameOver
Forever

GameOver:

  For iStuff.STUFF = Each STUFF
    DeleteObject iStuff\obj
    Delete iStuff
  Next iStuff
  
  ShowObject Plr,OFF

  ClearKeys
Repeat
  
  UpdateSpeed()
  
  Gosub StupidBullshitBackground
  
  Color BullshitR*0.5,BullshitG*0.5,BullshitB*0.5
  SetFont BigFont
  CenterText SW/2,SH/6,"GAME OVER!"
  SetFont SmallFont
  CenterText SW/2,SH/6+SH/8,"YOU IDIOT!!!"
  
  CenterText SW/2,SH-SH/5,"Press SPACE t"+"o LOSE AGAIN!"

DrawScreen
  If KeyHit(cbkeyspace) Then Goto StartGame
Forever

StupidBullshitBackground:
  ColorA# = WrapAngle(ColorA# + 10.0*S)
  ClsColor 255-(Cos(ColorA#)*127.0+127.0)*BRGT#,255-(Cos(ColorA#+120)*127.0+127.0)*BRGT#,255-(Cos(ColorA#+240)*127.0+127.0)*BRGT#
  BullshitR# = 255-(Cos(ColorA#)*127.0+127.0)*(BRGT#+0.2)
  BullshitG# = 255-(Cos(ColorA#+120)*127.0+127.0)*(BRGT#+0.2)
  BullshitB# = 255-(Cos(ColorA#+240)*127.0+127.0)*(BRGT#+0.2)

  If Timer() - UselessTimer > 400 Then
    UselessTimer = Timer()
    NewBullshit.USELESSBULLSHIT = New(USELESSBULLSHIT)
    NewBullshit\X = Rand(-50,SW)
    NewBullshit\Y = Rand(-50,-100)
    NewBullshit\W = Rand(SH*0.05,SH*0.1)
    NewBullshit\H = Rand(SH*0.05,SH*0.1)
    NewBullshit\SPD = Rnd(SH*0.1,SH*0.2)
  EndIf
  
  For iBullshit.USELESSBULLSHIT = Each USELESSBULLSHIT
    Color BullshitR,BullshitG,BullshitB
    Box iBullshit\X,iBullshit\Y,iBullshit\W,iBullshit\H
    iBullshit\Y = iBullshit\Y + iBullshit\SPD*S
    If iBullshit\Y > SH Then Delete iBullshit
  
  Next iBullshit
Return
Pacman syö roskaruokaa
Last edited by Ruuttu on Fri Oct 16, 2009 8:58 pm, edited 3 times in total.
Nassi_Setä
Advanced Member
Posts: 281
Joined: Sat Jun 28, 2008 5:19 pm
Location: Hämeessä miä

Re: Pikapelikisa 21 - uusinta

Post by Nassi_Setä »

tiukalle meni, peli on tässä
Pelissä pitää väistellä tatteja.
EDIT:

ei kökkö myöhästyin minuutilla :evil:

Attachments
ppk.rar
(587.57 KiB) Downloaded 202 times
\../(-_-)\../ <---klick MyBrute Image
Jotain evilii on tekeillä....
RFA (v*tun netti ku ei toimi)

Re: Pikapelikisa 21 - uusinta

Post by RFA (v*tun netti ku ei toimi) »

Code: Select all

SCREEN 800,600
Type tank
  Field obj
  Field class
  Field tobj
  Field speed As Float
  Field top_speed
  Field hp
  Field cd
  Field cdb
EndType
Type soldier
  Field obj
  Field hp
  Field cd
  Field cdb
EndType
Type pake
  Field obj
  Field ohjus
  Field life
  Field side
  Field savu
EndType
ChDir "media"
cross=LoadImage("crosshair.bmp")
ShowMouse cross
ruohikko=LoadImage("grass.bmp")
maa=MakeObjectFloor()
PaintObject maa,ruohikko
DefaultVisible OFF
tank_a=LoadObject("car.bmp",70)
tank_b=LoadObject("car2.bmp",70)
tank_at=LoadObject("cannon.bmp",70)
vihu=LoadObject("guy.bmp",70)
pakeo=LoadObject("bullet.bmp",70)
DefaultVisible ON
pl=LoadObject("soldier.bmp",70)
DrawToWorld ON,ON,ON
Repeat
Gosub timeri
Gosub ukon_komennot
Gosub AI
CloneCameraPosition pl

DrawScreen
Until EscapeKey()
End

timeri:
If vihut=0 Then
  dioq=Rand(3,6)
  For x=1 To dioq
    vihut+1
    diot=Rand(1,3)
    Select diot
      Case 1
        nt.tank=New(tank)
        nt\class=1
        nt\tobj=CloneObject(tank_at)
        nt\obj=CloneObject(tank_a)
        nt\top_speed=3
        nt\hp=200
        nt\cd=1350
        PositionObject nt\obj,ObjectX(pl)+Rand(-2000,2000),ObjectY(pl)+Rand(-2000,2000)
      Case 2
        nt.tank=New(tank)
        nt\class=2
        nt\obj=CloneObject(tank_b)
        nt\top_speed=Rand(4,6)
        nt\hp=100
        nt\cd=5500
        PositionObject nt\obj,ObjectX(pl)+Rand(-2000,2000),ObjectY(pl)+Rand(-2000,2000)
      Case 3
        ns.soldier=New(soldier)
        ns\obj=CloneObject(vihu)
        ns\hp=50
        PositionObject ns\obj,ObjectX(pl)+Rand(-2000,2000),ObjectY(pl)+Rand(-2000,2000)
    EndSelect
  Next x
EndIf
Return

ukon_komennot:
RotateObject pl,-GetAngle(ObjectX(pl),ObjectY(pl),MouseWX(),MouseWY())
If MouseDown(2) Then MoveObject pl,1
If MouseDown(1) Then
  If Timer()>plcd+750 Then
    Gosub newpake
    plcd=Timer()
    PlaySound "Gun 1.wav"
  EndIf
EndIf
Return

newpake:
np.pake=New(pake)
np\obj=CloneObject(pakeo)
np\ohjus=0
np\life=3500
np\side=0
CloneObjectPosition np\obj,pl
CloneObjectOrientation np\obj,pl
MoveObject np\obj,34
Return

AI:
For t.tank=Each tank
  RotateObject t\obj,CurveValue(GetAngle2(t\obj,pl),ObjectAngle(t\obj),60)
  If t\class=1 Then 
    RotateObject t\tobj,CurveValue(GetAngle2(t\tobj,pl),ObjectAngle(t\tobj),30)
    CloneObjectPosition t\tobj,t\obj
  EndIf
  If Distance2(t\obj,pl)<1000 And t\class=1 Then
    If Timer()>t\cdb+t\cd
      For x=1 To 6
        np.pake=New(pake)
        np\obj=CloneObject(pakeo)
        np\ohjus=0
        np\life=3500
        np\side=1
        CloneObjectPosition np\obj,t\tobj
        CloneObjectOrientation np\obj,t\tobj
        MoveObject np\obj,34,Rand(-2,2)
        TurnObject np\obj,Rand(-2,2)
      Next x
      PlaySound "Cannon.wav"
      t\cdb=Timer()
    EndIf
    If t\speed>0 Then t\speed-0.1
  Else 
    If t\speed<t\top_speed Then
      t\speed+0.2
    Else
      t\speed=t\top_speed
    EndIf
  EndIf
Next t
For s.soldier=Each soldier
  If Distance2(s\obj,pl)<500 Then
    RotateObject s\obj,CurveValue(GetAngle2(s\obj,pl),ObjectAngle(s\obj),20)
    If Timer()>s\cdb+s\cd
      np.pake=New(pake)
      np\obj=CloneObject(pakeo)
      np\ohjus=0
      np\life=3500
      np\side=1
      CloneObjectPosition np\obj,s\obj
      CloneObjectOrientation np\obj,s\obj
      MoveObject np\obj,-12
      np.pake=New(pake)
      np\obj=CloneObject(pakeo)
      np\ohjus=0
      np\life=3500
      np\side=1
      CloneObjectPosition np\obj,s\obj
      CloneObjectOrientation np\obj,s\obj
      MoveObject np\obj,12
      PlaySound "Gun 1.wav"
      s\cdb=Timer()
    EndIf
  Else
    MoveObject s\obj,1
    RotateObject s\obj,CurveValue(GetAngle2(s\obj,pl),ObjectAngle(s\obj),20)
  EndIf
Next s
Return

pake_ai:
For p.pake=Each pake
MoveObject p\obj,10
If p\side=0 Then
  For t.tank=Each tank
    If Distance2(p\obj,t\obj)<40 Then
      DeleteObject t\obj
      If t\class=1 Then DeleteObject t\tobj
      Delete t
      vihut-1
      Exit
    EndIf
  Next t
  For s.soldier=Each soldier
    If Distance2(p\obj,s\obj)<30 Then
      DeleteObject s\obj
      Delete s
      vihut-1
      Exit
    EndIf
  Next s
Else
  If Distance2(p\obj,pl)<20 Then End
EndIf
Next p
Return
Tuxu
Member
Posts: 81
Joined: Tue Oct 14, 2008 5:54 pm
Location: Jyväskylä
Contact:

Re: Pikapelikisa 21 - uusinta

Post by Tuxu »

Ei niin minuutin päälle. Mutta nyt ei enää töitä oteta vastaan!

Äänestyksen laitan, kunhan olen tarkastanut kaikki pelit.
aivot pohtii ja raksuttaa
TuxuGames | Projektiblogi
Lazyanttu
Newcomer
Posts: 29
Joined: Sat May 16, 2009 10:18 pm

Re: Pikapelikisa 21 - uusinta

Post by Lazyanttu »

Ääh... olin matikan kokeessa joten en voinut oikein koodata :/. Pahoittelen
Requiem for Anthrax
Active Member
Posts: 155
Joined: Wed Dec 03, 2008 8:17 pm
Location: Haukipudas

Re: Pikapelikisa 21 - uusinta

Post by Requiem for Anthrax »

ähhh... tyhmät dna työntekiät. katkoo luvatta yhteyksiä, samalla pelistäni puutuu yksi aika tärkeä rivi :D ei luodi lennä :D
Turmankylä
huonoja pelejä, purkkaisia viritelmiä, tylsiä tarinoita.
Post Reply