Efektit

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
User avatar
Valtzu
Active Member
Posts: 115
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:40 pm
Location: Sauvo
Contact:

Re: Efektit

Post by Valtzu » Wed Mar 23, 2011 8:40 pm

Teinpä midinluku-systeemin, jota voi käyttää apuna esim. introissa/demoissa jne. Käyttää (normaalisti) Windowsin mukana tulevaa town.midiä.

Code: Select all

Const SW = 800
Const SH = 600

SCREEN SW, SH


Type NOTES
  Field note   As Byte  // mikä nuotti (0-127)
  Field velocity As Byte  // voimakkuus
  Field start  As Integer // aloitus
  Field length  As Integer // pituus
  Field channel As Byte  // midi kanava (0-15)
  Field track  As Byte  // monesko raita
  Field trackPtr As Integer // osoitin TRACKS kokoelmaan
  Field lyrics  As String // nuottiin liitetyt sanat
End Type

Type TRACKS
  Field id     As Byte
  Field name    As String
  Field instrument As String
  Field minNote  As Byte
  Field maxNote  As Byte
End Type

Type TEMPOEVENT
  Field ms      As Integer // eventin aika millisekunteina
  Field tics     As Integer // eventin aika
  Field fact     As Float  // funktion sisäiseen käyttöön
  Field bpm     As Integer // tempo yleisimmässä muodossa (beats per minute)
  Field nextEventPtr As Integer // seuraavan tempo eventin osoitin (0, jos viimeinen)
  Field nextEventMs As Integer // seuraavan tempo eventin aloitusaika
End Type

Function getTrackPtr(id)
  For nT.TRACKS = Each TRACKS
    If nT\id = id Then Return ConvertToInteger(nT)
  Next nT
  Return 0
End Function


Dim file As String, sound As String
file = "C:\WINDOWS\media\town.mid"

If Len(file)=0 Then
  StartSearch
    count=0
    Repeat
      file2$=FindFile()
      If file2$="" Then Exit
      If Lower(Right(file2$,4))=".m"+"id" Then
        count+1
        file=file2
        If Rand(1024)>512 Then Exit
      EndIf
    Forever
  EndSearch
  If count = 0 Then
    Print "No midi files found in this directory (where exe is located)"
    WaitKey
    End
  EndIf
EndIf
sound = Left(file,Len(file)-4)+".mp3"
If Not FileExists(sound) Then sound = file


Text 0,0,"reading midi. please wait."
DrawScreen
midi=ReadMIDI(file)
Cls


curTrack = 0

nT.TRACKS = Last(TRACKS)
lastTrack = nT\id

MARGIN = SW/30
heightRatio# = 1.8

noteReleaseF# = 1.8
noteRelease# = 1.8 // seconds
title$="Track 1"
PlaySound sound,80
start = Timer()

bpmEvent.TEMPOEVENT = First(TEMPOEVENT)
If bpmEvent = NULL Then
  Print "no tempo event set"
  WaitKey
  End
EndIf

musicPlaying = False

Repeat
  
  If bpmEvent\nextEventPtr <> 0 And msOffset >= bpmEvent\nextEventMs Then
    bpmEvent = ConvertToType(bpmEvent\nextEventPtr)
  EndIf
  
  If (KeyHit(200) Or KeyHit(208)) Or curTrack = 0 Then 
    If curTrack = 0 Then curTrack + 1
    curTrack = Min(lastTrack, Max(1, curTrack - KeyHit(200) + KeyHit(208)))
    trackPtr = getTrackPtr(curTrack)
    If Not trackPtr = 0 Then
      nT.TRACKS = ConvertToType(trackPtr)
      title = nT\name
    Else
      title = "Track "+curTrack
    EndIf
    SetWindow title + " - arrows up/down t"+"o change track"
  EndIf
  msOffset = (Timer() - start)
  
  noteCount = 0
  For nN.NOTES = Each NOTES
    timeDiff = (msOffset-nN\start)
    l# = (60000.0/bpmevent\bpm)*2
    If nN\track = curTrack Then
      If timeDiff >= -l And timeDiff < nN\length Then
        nT.TRACKS = ConvertToType(nN\trackPtr)
        range = nT\maxNote-nT\minNote
        noteDiff = nN\note-nT\minNote
        m# = SW/20 // margin
        my#= SH/20 // margin-y
        w# = (SW-m*2)/range
        h# = w
        x# = m + ((SW-m*2-w)/range)*noteDiff+w/2
        If timeDiff < 0 Then
          f# =(-timeDiff/l)
          y# = my + f*(SH-my*2)
          c = 255 - 255.0*f
          tail=10
          For j=y+h To y+h+tail-1 Step 2
            cm=Max(0,c-(c/(tail-1))*(j-(y+h)))
            Color cm,cm,cm
            Box x-w/2,j,w,2
          Next j
          Color c,c,c
          Box x-w/2, y, w, h
        Else
          f# = timeDiff/Float(nN\length)
          y# = my
          c = 255 - 255.0*f
          Color c/3,c/2,c
          w=w*(1+f)
          Box x-w/2, y, w, h
        EndIf
      EndIf
    EndIf
    If timeDiff > nN\length Then Delete nN Else noteCount + 1
  Next nN
  
  Color cbwhite
  Text 0,0,"current bpm: "+bpmEvent\bpm
  
  DrawScreen
Until noteCount = 0Function ReadMIDI( strFile As String )
  If Not FileExists(strFile) Then Return False
  If FileSize(strFile) < 20 Then Return False
  Dim f As Integer
  f = OpenToRead( strFile )
  If ReadInt(f) <> $4D546864 Then Return Error(f, "Invalid file header!")
  
  Dim chunkSize As Integer, midiType As Short, trackCount As Short, timeDiv As Short
  chunkSize = ReadInt2(f) // 6
  midiType = ReadShort2(f) // 0, 1, 2
  If midiType > 1 Then Error(f, "Feature missing! Can't handle this kind of midi (type "+midiType+") :(")
  trackCount = ReadShort2(f) // 1-65536
  timeDiv  = ReadShort2(f)
  
  
  Dim mem As Integer, memOffset As Integer, timeOffset As Integer
  memOffset=0
  mem = MakeMEMBlock(4)
  Dim a As Integer, deltaTime As Integer, start As Integer, eventType As Byte, tmpByte As Byte
  Dim sequenceNumber(1) As Byte, tmpInt As Integer, msgType As Byte, midiCh As Byte, tmpString As String
  For a = 0 To trackCount-1
    nT.TRACKS = New(TRACKS)
    nT\id   = a
    nT\maxNote= 0
    nT\minNote= 127
    trackPtr = ConvertToInteger(nT)
    tmpInt=ReadInt(f)
    If tmpInt <> $4D54726B Then Error(f, "Invalid track header! ("+Hex(tmpInt)+")")
    chunkSize = ReadInt2(f)
    start = FileOffset(f)
    timeOffset=0
    lastTempoEventMs = 0
    lastTempoEvent  = 0
    trackVolume   = 127
    lyrics$     = ""
    TE.TEMPOEVENT = First(TEMPOEVENT)
    While FileOffset(f) < (start + chunkSize)
      deltaTime=ReadVarLen(f)
      if deltaTime>0 then lyrics = ""
      timeOffset=timeOffset+deltaTime
      If TE = NULL Then
        msOffset = 0
      Else
        TEnext.TEMPOEVENT = After(TE)
        While TEnext <> NULL
          If timeOffset >= TEnext\tics Then Exit
          TEnext = After(TEnext)
        Wend
        If TEnext <> NULL Then
          TE = TEnext
        EndIf
        msOffset = TE\ms+(timeOffset-TE\tics)*TE\fact
      EndIf
      bb = ReadByte(f)
      If bb Shr 7 Then
        msgType = bb
      Else
        SeekFile f, FileOffset(f)-1
      EndIf
      If msgType = $FF Then
        //metadataa
        Dim metaType As Byte
        offset = FileOffset(f)
        metaType = ReadByte(f)
        Select metaType
          Case $00 // sequence number
            l = ReadVarLen(f)
            If l<>2 Then Return Error(f,"Invalid sequence number length ("+l+")")
            sequenceNumber(0) = ReadByte(f)
            sequenceNumber(1) = ReadByte(f)
          Case $01 // text event
            tmpString = ReadString2(f)
          Case $02 // copyright notice
            tmpString = ReadString2(f)
          Case $03 // sequence/track name
            nT\name = ReadString2(f)
          Case $04 // instrument name
            nT\instrument = ReadString2(f)
          Case $05 // lyrics
            lyrics = ReadString2(f)
          Case $06 // marker
            tmpString = ReadString2(f)
          Case $07 // cue point
            tmpString = ReadString2(f)
          Case $20 // MIDI channel prefix
            tmpInt = ReadVarLen(f)
            If tmpInt > 4 Then Error(f, "Invalid MIDI channel prefix event at 0x"+Right(Hex(offset),4))
            tmpInt=ReadBytes(f,tmpInt)
          Case $21 // MIDI port
            tmpInt = ReadVarLen(f)
            If tmpInt > 4 Then Error(f,"Invalid MIDI port event at 0x"+Right(Hex(offset),4))
            tmpInt=ReadBytes(f,tmpInt)
          Case $2F // end of track
            tmpByte=ReadByte(f)
            If tmpByte <> 0 Then Error(f,"Invalid End of Track event at 0x"+Right(Hex(offset),4))
          Case $51 // set tempo
            tmpInt = ReadVarLen(f)
            If tmpInt <> 3 Then Error(f,"Invalid tempo event at 0x"+Right(Hex(offset),4))
            microSecsPerQuarterNote=ReadBytes(f,tmpInt)
            ms = 0 : tics = 0 : fact#=1
            If TE <> NULL Then ms = TE\ms : tics = TE\tics : fact = TE\fact
            nTE.TEMPOEVENT = New(TEMPOEVENT)
            nTE\tics = timeOffset
            nTE\ms  = ms+(nTE\tics-tics)*fact
            nTE\fact = (microSecsPerQuarterNote / timeDiv / 1000.0)
            nTE\bpm = (60000000.0/microSecsPerQuarterNote)
            If TE <> NULL Then
              TE\nextEventPtr = ConvertToInteger(nTE)
              TE\nextEventMs = nTE\ms
            EndIf
            TE = nTE
          Case $54 // smpte offset
            tmpInt = ReadVarLen(f)
            If tmpInt <> 5 Then Error(f,"Invalid SMPTE offset event at 0x"+Right(Hex(offset),4))
            SecOffset = ReadByte(f)*3600+ReadByte(f)*60+ReadByte(f)
            FrameOffset = ReadByte(f)*100 + ReadByte(f)
          Case $58 // time signature
            tmpInt = ReadVarLen(f)
            If tmpInt <> 4 Then Error(f,"Invalid time signature event at 0x"+Right(Hex(offset),4))
            p1 = ReadByte(f)
            p2 = ReadByte(f)
            p3 = ReadByte(f)
            p4 = ReadByte(f)
          Case $59 // key signature
            tmpInt = ReadVarLen(f)
            If tmpInt <> 2 Then Error(f,"Invalid key signature event at 0x"+Right(Hex(offset),4))
            sf = ReadByte(f)
            MajorMinor = ReadByte(f)
          Case $7F // sequencer specific
            tmpInt = ReadVarLen(f)
            SeekFile f, FileOffset(f)+tmpInt
          Default
            //Error(f, "Unknown meta event 0x"+Right(Hex(metaType),2)+" at 0x"+Right(Hex(offset),4)+Chr(13)+"Length: "+ReadVarLen(f))
            l=ReadVarLen(f)
            //SeekFile f, FileOffset(f)+1
        End Select
      ElseIf msgType Shr 4 = $F Then
        ll = ReadVarLen(f)
        For asd=1 To ll
          bb=ReadByte(f)
        Next asd
      ElseIf msgType > 0 Then
        Dim param1 As Byte, param2 As Byte
        eventType = (msgType Shr 4)
        midiCh  = (msgType Shl 28) Shr 28
        param1 = ReadByte(f)
        If (eventType >= $8 And eventType <= $B) Or eventType = $E Then param2 = ReadByte(f)
        Select eventType
          Case $8 // 1000 | note off      | (note, velocity)
            For nN.NOTES = Each NOTES
              If nN\length = -1 And nN\note = param1 Then
                If nN\track = a And nN\channel = midiCh Then
                  nN\length = Max(0,msOffset - nN\start)
                  Exit
                EndIf
              EndIf
            Next nN
          Case $9 // 1001 | note on      | (note, velocity)
            velocity = param2*trackVolume/127.0
            If velocity = 0 Then
              For nN.NOTES = Each NOTES
                If nN\length = -1 And nN\note = param1 Then
                  If nN\track = a And nN\channel = midiCh Then
                    nN\length = Max(0,msOffset - nN\start)
                    Exit
                  EndIf
                EndIf
              Next nN
            Else
              nN.NOTES  = New(NOTES)
              nN\channel = midiCh
              nN\track  = a
              nN\trackPtr = trackPtr
              nN\note   = param1
              nN\velocity = velocity
              nN\start  = msOffset
              nN\length  = -1
              nN\lyrics  = lyrics
              If nN\note > nT\maxNote Then nT\maxNote = nN\note
              If nN\note < nT\minNote Then nT\minNote = nN\note
            EndIf
          Case $A // 1010 | note aftertouch  | (note, velocity)
            event = NOTE_AFTERTOUCH
          Case $B // 1011 | controller event  | (controller, value)
            event = CONTROLLER_EVENT
            If param1 = 7 Then trackVolume = param2
            //Print param1+":"+controllerEvent(param1)
          Case $C // 1100 | program change   | (program)
            event = PROGRAM_CHANGE
          Case $D // 1101 | channel aftertouch | (amount = 0,127)
            event = CHANNEL_AFTERTOUCH
          Case $E // 1110 | pitch bend     | (lsb, msb)
            event = PITCH_BEND
            n = getBytes(param1,0,6)+(getBytes(param2,0,6) Shl 7)-8192
          Case $F // sysEx (jostain syystä ei handlattu jo aiemmin :d)
            tmpInt = readBytes(f,ReadVarLen(f))
          Default
            Error(f, "Unknown event 0x"+Right(Hex(eventType),2)+" at 0x"+Right(Hex(offset),4))
        End Select
      EndIf
    Wend
  Next a
  
  CloseFile f
  Return mem
End Function

Function ReadString2(f)
  Dim ret As String
  l = ReadVarLen(f)
  For i = 1 To l
    ret = ret + Chr(ReadByte(f))
  Next i
  Return ret
End Function

Function Error(f As Integer = 0, strError As String = "")
  If f Then CloseFile f
  If strError <> "" Then MakeError StrError
  Return False
End Function

Function ReadShort2(f As Integer)
  Return (ReadByte(f) Shl 8 + ReadByte(f))
End Function

Function ReadInt2(f As Integer)
  Return (ReadByte(f) Shl 24 + ReadByte(f) Shl 16 + ReadByte(f) Shl 8 + ReadByte(f))
End Function

Function ReadBytes(f As Integer, amount As Integer)
  Dim ret As Integer, i As Integer
  For i = amount-1 To 0 Step -1
    ret = ret + ReadByte(f) Shl (i Shl 3)
  Next i
  Return ret
End Function

Function ReadVarLen(f As Integer)
  a=ReadByte(f)
  If a Shr 7 Then
    b=ReadByte(f)
    If b Shr 7 Then 
      c=ReadByte(f)
      If c Shr 7 Then
        Return (((a-128) Shl 7 +b-128) Shl 7 + c -128 ) Shl 7 + ReadByte(f)
      Else
        Return ((a-128) Shl 7 +b-128) Shl 7 + c
      EndIf
    Else
      Return (a-128) Shl 7 +b
    EndIf
  Else
    Return a
  EndIf
EndFunction

Function getBytes(n, startId, endId)
  l=(endId-startId+1)
  n=(n Shl (32-startId-l))
  n=(n Shr (32-l))
  Return n
End Function

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Efektit

Post by valscion » Wed Mar 23, 2011 11:21 pm

Valtzu wrote:Teinpä midinluku-systeemin, jota voi käyttää apuna esim. introissa/demoissa jne. Käyttää (normaalisti) Windowsin mukana tulevaa town.midiä.
U-P-E-A! Tästä tulee varmasti olemaan apua, jos joskus aikoo toteuttaa intron midien avulla :)

Lisäsin sen tuonne omaan "koodikirjastooni" (eli siis tänne) ettei se vain huku tänne efektit-topikkiin jos joskus tuleekin tarvetta ;)
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
TukeKoodi
Active Member
Posts: 142
Joined: Thu Feb 03, 2011 8:40 pm
Location: C:\Työpöytä

Re: Efektit

Post by TukeKoodi » Thu Mar 24, 2011 8:30 am

Valtzu wrote:Teinpä midinluku-systeemin, jota voi käyttää apuna esim. introissa/demoissa jne. Käyttää (normaalisti) Windowsin mukana tulevaa town.midiä.
No tämähän vallan hieno systeemi on. Tätä luultavasti tulee tarvitsemaankin :)
Aloittelija, koodaaja, jotain...
CbFUN :D

User avatar
Misthema
Advanced Member
Posts: 312
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:32 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Re: Efektit

Post by Misthema » Sat Mar 26, 2011 4:39 pm

Tylsyyden iskiessä tein simppelin 'text-scroller':n.

Code: Select all

Randomize Timer() 'Alustetaan satunnaislukugeneraattori

Type SCR 'SCROLLER
  Field char$ 'Kirjain
  Field x# 'X-koordinaatti
  Field y# 'Y-koordinaatti
  Field c 'Väri
  Field t 'Värityyppi
End Type

'Esimerkkiteksti
teksti$="... Tässä teille tällainen peisikki-teksti-skrolleri! ... Heheheheee! Hullun siisti, joo'o, on on! ... Terv. misthema ..."

'Käydään läpi kaikki kirjaimet teksti-muuttujasta
' ja luodaan niistä tyypin SCR jäseniä
For i=0 To Len(teksti)
  ch.SCR=New(SCR)       'Luodaan uusi jäsen
  ch\char=Mid(teksti,i+1,1)  'Annetaan kirjain
  ch\x=400+i*TextWidth("X")  'X-koordinaatti
  ch\y=100+Sin(ch\x)*10    'Y-koordinaatti
  ch\c=(i*25) Mod 255     'Aloitus väri
  ch\t=0           'Aloitus värityyppi
Next i

'Päälooppi, kunnes ESC
While Not KeyDown(1)
  
  'Käydään läpi luodut kirjaimet
  For ch2.SCR = Each SCR
    ch2\y=100+Sin(ch2\x*2)*15  'Liikutetaan tekstiä ylös ja alas
    ch2\x=ch2\x-1        'Liikutetaan tekstiä vasemmalle
    
    'Jos kirjain menee ruudun ulkopuolelle, heitetään se takaisin alkuun (yli oikean reunan)
    If ch2\x<-TextWidth("X") Then ch2\x=ScreenWidth()/2+TextWidth(teksti)

    ch2\c=ch2\c-3 'Säädetään väriskaalaajaa
    If ch2\c<=0 Then
      ch2\c=255 '...ja takaisin
      ch2\t=(ch2\t+1) Mod 4 'Muutetaan värityyppiä
    EndIf
    
    Select ch2\t 'Asetetaan kirjaimen väri värityypin mukaan
      Case 0
        Color ch2\c,0,0
      Case 1
        Color 0,ch2\c,0
      Case 2
        Color 0,0,ch2\c
      Case 3
        Color 0,255-ch2\c,ch2\c
    End Select
    
    'Jos kirjain ei ole vielä ruudulla, sitä ei piirretä
    If ch2\x<ScreenWidth() Then
      Text ch2\x,ch2\y,ch2\char 'Piirretään kirjain ruudulle
    EndIf
  Next ch2
  
  SetWindow Str(FPS())
  
  DrawScreen
  
Wend
Last edited by Misthema on Sat Mar 26, 2011 6:27 pm, edited 1 time in total.

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Efektit

Post by valscion » Sat Mar 26, 2011 5:08 pm

Misthema wrote:Tylsyyden iskiessä tein simppelin 'text-scroller':n.
Aika näppärä ja siisti, mutta on liian FPS-riippuvainen. Pitäis toimia tuo liukuminen Timer:n avulla, koska nyt tuo menee epätasaisesti ja nopeus riippuu aina ruudulla olevasta tekstin määrästä.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
Misthema
Advanced Member
Posts: 312
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:32 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Re: Efektit

Post by Misthema » Sat Mar 26, 2011 6:29 pm

Eipä ole meikäläisellä hallussa nuo tweenit eikä intervallit.. =/
Muokkailin kuitenkin koodia sen verran, että tekstiä ei piirretä ennen kuin se on juuri tulossa ruudun piirtoalueelle.
Joku ken osaa, voisi väsätä tweenaukset tuohon. Jos vaikka itsekin oppisi jotain. =)

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Efektit

Post by Latexi95 » Sat Mar 26, 2011 10:19 pm

Misthema wrote:Eipä ole meikäläisellä hallussa nuo tweenit eikä intervallit.. =/
Muokkailin kuitenkin koodia sen verran, että tekstiä ei piirretä ennen kuin se on juuri tulossa ruudun piirtoalueelle.
Joku ken osaa, voisi väsätä tweenaukset tuohon. Jos vaikka itsekin oppisi jotain. =)
Tässäpä Timeria käyttävä FPS:stä riippumaton versio:

Code: Select all

'Montako pikseliä tekstiä liikutetaan sekunnissa
Const MovingPerSecond = 40.0
'Värinmuutos sekunnissa
Const ColorChangePerSecond = 200.0

Randomize Timer() 'Alustetaan satunnaislukugeneraattori

Type SCR 'SCROLLER
  Field char$ 'Kirjain
  Field x# 'X-koordinaatti
  Field y# 'Y-koordinaatti
  Field c# 'Väri
  Field t 'Värityyppi
End Type

'Esimerkkiteksti
teksti$="... Tässä teille tällainen peisikki-teksti-skrolleri! ... Heheheheee! Hullun siisti, joo'o, on on! ... Terv. misthema ..."

'Käydään läpi kaikki kirjaimet teksti-muuttujasta
' ja luodaan niistä tyypin SCR jäseniä
For i=0 To Len(teksti)
  ch.SCR=New(SCR)       'Luodaan uusi jäsen
  ch\char=Mid(teksti,i+1,1)  'Annetaan kirjain
  ch\x=400+i*TextWidth("X")  'X-koordinaatti
  ch\y=100+Sin(ch\x)*10    'Y-koordinaatti
  ch\c=(i*25) Mod 255     'Aloitus väri
  ch\t=0           'Aloitus värityyppi
Next i

'Edellisen päivityskerran aika
lastUpdate = Timer()

'Päälooppi, kunnes ESC
While Not KeyDown(1)
  
  'lasketaan ajan kulumisen mukaan kerroin
  updateTimeMultiplier# = Float(Timer() - lastUpdate)/1000.0
  
  'Edellisen päivityskerran aika
  lastUpdate = Timer()
  'Käydään läpi luodut kirjaimet
  For ch2.SCR = Each SCR
    ch2\y=100+Sin(ch2\x*2)*15                'Liikutetaan tekstiä ylös ja alas
    ch2\x=ch2\x-updateTimeMultiplier*MovingPerSecond    'Liikutetaan tekstiä vasemmalle
    
    'Jos kirjain menee ruudun ulkopuolelle, heitetään se takaisin alkuun (yli oikean reunan)
    If ch2\x<-TextWidth("X") Then ch2\x=ScreenWidth()/2+TextWidth(teksti)

    ch2\c=ch2\c-ColorChangePerSecond*updateTimeMultiplier 'Säädetään väriskaalaajaa
    If ch2\c<=0 Then
      ch2\c=255 '...ja takaisin
      ch2\t=(ch2\t+1) Mod 4 'Muutetaan värityyppiä
    EndIf
    
    Select ch2\t 'Asetetaan kirjaimen väri värityypin mukaan
      Case 0
        Color ch2\c,0,0
      Case 1
        Color 0,ch2\c,0
      Case 2
        Color 0,0,ch2\c
      Case 3
        Color 0,255-ch2\c,ch2\c
    End Select
    
    'Jos kirjain ei ole vielä ruudulla, sitä ei piirretä
    If ch2\x<ScreenWidth() Then
      Text ch2\x,ch2\y,ch2\char 'Piirretään kirjain ruudulle
    EndIf
  Next ch2
  
  SetWindow Str(FPS())
  
  DrawScreen
  
Wend

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Sun Mar 27, 2011 1:20 am

Keskiyön koodailua.. :D

Code: Select all

Const SW = 640
Const SH = 480
SCREEN SW, SH

Const GW = 35
Const GH = 35

FieldSize = Sqrt(SW*SW + SH*SH)
Repeat 
  a = a + 1
  For x = 0 To FieldSize Step GW
    For y = 0 To FieldSize Step GH
    px = Cos(a) * (FieldSize/2-x) + Sin(a) * (FieldSize/2-y)
    py = Sin(a) * (FieldSize/2-x) - Cos(a) * (FieldSize/2-y)
    Color 127+Sin(a*2+Sin(a)*px+Cos(a)*py)*127, 127+Sin(a*2+px+120+Sin(a)*px+Cos(a)*py)*127, 127+Cos(a*2+px+240+Sin(a)*px+Sin(a)*py)*127
    Circle SW/2+px-GW/2, SH/2+py-GW/2, GW, Int(Sin(a*2+Sin(a)*px+Cos(a)*py))
    Next y 
  Next x
DrawScreen Not MouseDown(1)
Forever 
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
ukkeli
Active Member
Posts: 123
Joined: Thu Jan 28, 2010 10:01 pm

Re: Efektit

Post by ukkeli » Sun Mar 27, 2011 12:41 pm

MaGetzUb wrote:Keskiyön koodailua.. :D

Code: Select all

hyvä efecti
Hmm... Tuo on hyvä. Kannattaa laittaa, että välillä kamera liikkuisi ihan johonkin suuntaan ja kääntyisi toiseen. Näin se olisi vielä parempi!
...

User avatar
Misthema
Advanced Member
Posts: 312
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:32 pm
Location: Turku, Finland
Contact:

Re: Efektit

Post by Misthema » Sun Mar 27, 2011 8:10 pm

Meh.. Kun on tylsää, sitä voi syntyä vaikka mitä:

Code: Select all

SCREEN 800,600
SCREEN 40,20, 32, cbSizable 'Muuta resoluutiota (imho max. 640x480 on paras)
Randomize Timer()
'FrameLimit 10

'Montako pikseliä tekstiä liikutetaan sekunnissa
Const MPS = 40.0
'Värinmuutos sekunnissa
Const APS = 50.0
'Aikaväli jolloin ruutu piirretään
Const lpdTimer = 10 'millisekunteina

Type BUBBLES
  Field x#
  Field y#
  Field dir%
  Field speed#
EndType

Type BLOW
  Field x#
  Field y#
  Field yvel#
  Field ang#
  Field c#
EndType

Dim ord(6, 3)
 
ord(1, 1) = 1 : ord(1, 2) = 2 : ord(1, 3) = 3
ord(2, 1) = 1 : ord(2, 2) = 3 : ord(2, 3) = 2
ord(3, 1) = 2 : ord(3, 2) = 1 : ord(3, 3) = 3
ord(4, 1) = 2 : ord(4, 2) = 3 : ord(4, 3) = 1
ord(5, 1) = 3 : ord(5, 2) = 1 : ord(5, 3) = 2
ord(6, 1) = 3 : ord(6, 2) = 2 : ord(6, 3) = 1

pipe=MakePipe()
pipe2=MakePipe2()
bubble=MakeBubble()
bubbleTimer=Timer()
yh=ScreenHeight()/4

'Edellisen päivityskerran aika
lastUpdate = Timer()

drawTimer=Timer()
loops=0

While Not KeyDown(1)

  'lasketaan ajan kulumisen mukaan kerroin
  updateTimeMultiplier# = Float(Timer() - lastUpdate)/1000.0
  
  'Edellisen päivityskerran aika
  lastUpdate = Timer()

Cls
  If Timer()>bubbleTimer+Rand(100,500) Then
    bub.BUBBLES=New(BUBBLES)
    bub\x=Rand(ScreenWidth())-ImageWidth(bubble)
    bub\y=ScreenHeight()
    bub\dir=Rand(1)
    bub\speed=Rnd(MPS/4,MPS)
    bubbleTimer=Timer()
  EndIf
  
  ccc#=WrapAngle(ccc+(updateTimeMultiplier*APS))
  angle#=WrapAngle(angle+Sin(ccc)*(updateTimeMultiplier*200.0))
  
  
  
  For y=0 To yh
    y2=angle+y
    yy= y Shl 2

		z1# = Sin(y2)
		z2# = Sin(y2 + 120)
		z3# = Sin(y2 + 240)
 
		If (z1 > z2 And z2 > z3) Then
			order = 1
		ElseIf (z1 > z3 And z3 > z2) Then
			order = 2
		ElseIf (z2 > z1 And z1 > z3) Then
			order = 3
		ElseIf (z2 > z3 And z3 > z1) Then
			order = 4
		ElseIf (z3 > z1 And z1 > z2) Then
			order = 5
		Else
			order = 6
		EndIf
    
    
    x=ImageWidth(pipe)
    p2x=ScreenWidth()-(x*2)
    
 
		DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 1) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
		DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 2) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
		DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 3) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
    DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 1) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
		DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 2) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
		DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 3) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
  Next y
    
    
  
  For bubb.BUBBLES = Each BUBBLES
    bubb\y=bubb\y-(updateTimeMultiplier*bubb\speed)
    If bubb\dir Then
      bubb\x=bubb\x+Sin(bubb\y)*(updateTimeMultiplier*25.0)
    Else
      bubb\x=bubb\x+Sin(bubb\y)*-(updateTimeMultiplier*25.0)
    EndIf
    If bubb\y<ScreenHeight()/5 Then
      xplus#=ImageWidth(bubble)/2
      BubbleBlow(bubb\x+xplus,bubb\y+xplus)
      Delete bubb
    EndIf
    
    DrawImage bubble,bubb\x,bubb\y
  Next bubb
  
  For bl.BLOW = Each BLOW
    bl\x=bl\x+Cos(bl\ang)*(updateTimeMultiplier*25.0)
    bl\yvel=bl\yvel+(updateTimeMultiplier*1.0)
    bl\y=(bl\y+Sin(bl\ang)*(updateTimeMultiplier*25.0))+bl\yvel
    
    bl\c=bl\c-(updateTimeMultiplier*200.0)
    
    If bl\c<=2 Then
      Delete bl
    EndIf
    
    Color cblightblue
    Dot bl\x,bl\y
  Next bl
  
  SetWindow Str(FPS())+" | Loops before draw: "+loops
  If Timer()>drawTimer+lpdTimer
    DrawScreen(0)
    loops=0
    drawTimer=Timer()
  EndIf
  
  loops=loops+1
Wend


Function BubbleBlow(x#,y#)
  For i=0 To 10
    blow.BLOW=New(BLOW)
    blow\ang=Rand(360)
    blow\x=x+Cos(blow\ang)*Rand(5)
    blow\y=y+Sin(blow\ang)*Rand(5)
    blow\c=255.0
  Next i
EndFunction


Function MakeBubble()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/20,ScreenWidth()/20)

  w=ImageWidth(temp)
  w2#=Float(w/1.5)
  
  DrawToImage temp
  
    Color cbblue
    Circle 0,0,w,0
    'Circle 1,1,30,0
    
    Color cblightblue
    Circle w/4,(w/8)-1,w2
    
    Color cbblack
    Circle (w/4)-1,w/8,w2
    
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction

Function MakePipe()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/10,ScreenHeight())

  w#=ImageWidth(temp)/8
  
  DrawToImage temp
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),i*(255/4),0
      Box i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),i*(255/4),0
      Box (ImageWidth(temp)-w)-i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction
  
Function MakePipe2()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/10,ScreenHeight())

  w#=ImageWidth(temp)/8

  DrawToImage temp
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),0,i*(255/4)
      Box i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),0,i*(255/4)
      Box (ImageWidth(temp)-w)-i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction
Muutelkaa resoluutiota, lpdTimer:ia ja framelimittiä. Tällaisen resoluutio-/FPS-riippumattoman ehvektin yritin tehdä siis.

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Efektit

Post by valscion » Sun Mar 27, 2011 9:46 pm

Misthema wrote:Meh.. Kun on tylsää, sitä voi syntyä vaikka mitä:

Code: Select all

Awesomeness
Muutelkaa resoluutiota, lpdTimer:ia ja framelimittiä. Tällaisen resoluutio-/FPS-riippumattoman ehvektin yritin tehdä siis.
Upea! En uskonut silmiäni kun muutin reson 800x600 :shock: FPS:kin pysyi siinä resossa vielä 60:ssä.
En malttanut olla lisäämättä pallojen poksuttelua tuohon efektiin, joten tässä olisi hiiri pohjassa toimiva poksuttelu :D

Code: Select all

SCREEN 800,600
SCREEN 640,480, 32, cbSizable 'Muuta resoluutiota (imho max. 640x480 on paras)
Randomize Timer()
'FrameLimit 10

'Montako pikseliä tekstiä liikutetaan sekunnissa
Const MPS = 40.0
'Värinmuutos sekunnissa
Const APS = 50.0
'Aikaväli jolloin ruutu piirretään
Const lpdTimer = 10 'millisekunteina

Type BUBBLES
  Field x#
  Field y#
  Field dir%
  Field speed#
EndType

Type BLOW
  Field x#
  Field y#
  Field yvel#
  Field ang#
  Field c#
EndType

Dim ord(6, 3)

ord(1, 1) = 1 : ord(1, 2) = 2 : ord(1, 3) = 3
ord(2, 1) = 1 : ord(2, 2) = 3 : ord(2, 3) = 2
ord(3, 1) = 2 : ord(3, 2) = 1 : ord(3, 3) = 3
ord(4, 1) = 2 : ord(4, 2) = 3 : ord(4, 3) = 1
ord(5, 1) = 3 : ord(5, 2) = 1 : ord(5, 3) = 2
ord(6, 1) = 3 : ord(6, 2) = 2 : ord(6, 3) = 1

pipe=MakePipe()
pipe2=MakePipe2()
bubble=MakeBubble()
bubbleTimer=Timer()
yh=ScreenHeight()/4

bubbleRad = ImageWidth(bubble)/2

'Edellisen päivityskerran aika
lastUpdate = Timer()

drawTimer=Timer()
loops=0

While Not KeyDown(1)

  'lasketaan ajan kulumisen mukaan kerroin
  updateTimeMultiplier# = Float(Timer() - lastUpdate)/1000.0
  
  'Edellisen päivityskerran aika
  lastUpdate = Timer()

Cls
  If Timer()>bubbleTimer+Rand(100,500) Then
    bub.BUBBLES=New(BUBBLES)
    bub\x=Rand(ScreenWidth())-ImageWidth(bubble)
    bub\y=ScreenHeight()
    bub\dir=Rand(1)
    bub\speed=Rnd(MPS/4,MPS)
    bubbleTimer=Timer()
  EndIf
  
  ccc#=WrapAngle(ccc+(updateTimeMultiplier*APS))
  angle#=WrapAngle(angle+Sin(ccc)*(updateTimeMultiplier*200.0))
  
  
  
  For y=0 To yh
    y2=angle+y
    yy= y Shl 2

   z1# = Sin(y2)
   z2# = Sin(y2 + 120)
   z3# = Sin(y2 + 240)

   If (z1 > z2 And z2 > z3) Then
     order = 1
   ElseIf (z1 > z3 And z3 > z2) Then
     order = 2
   ElseIf (z2 > z1 And z1 > z3) Then
     order = 3
   ElseIf (z2 > z3 And z3 > z1) Then
     order = 4
   ElseIf (z3 > z1 And z1 > z2) Then
     order = 5
   Else
     order = 6
   EndIf
    
    
    x=ImageWidth(pipe)
    p2x=ScreenWidth()-(x*2)
    

   DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 1) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 2) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 3) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
    DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 1) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 2) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 3) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
  Next y
    
    
  
  For bubb.BUBBLES = Each BUBBLES
    bubb\y=bubb\y-(updateTimeMultiplier*bubb\speed)
    If bubb\dir Then
      bubb\x=bubb\x+Sin(bubb\y)*(updateTimeMultiplier*25.0)
    Else
      bubb\x=bubb\x+Sin(bubb\y)*-(updateTimeMultiplier*25.0)
    EndIf
    If bubb\y<ScreenHeight()/5 Or ( MouseDown(1) And Abs(MouseX()-bubb\x-bubbleRad)<bubbleRad And Abs(MouseY()-bubb\y-bubbleRad)<bubbleRad ) Then
      xplus#=ImageWidth(bubble)/2
      BubbleBlow(bubb\x+xplus,bubb\y+xplus)
      Delete bubb
    EndIf
    
    DrawImage bubble,bubb\x,bubb\y
  Next bubb
  
  For bl.BLOW = Each BLOW
    bl\x=bl\x+Cos(bl\ang)*(updateTimeMultiplier*25.0)
    bl\yvel=bl\yvel+(updateTimeMultiplier*1.0)
    bl\y=(bl\y+Sin(bl\ang)*(updateTimeMultiplier*25.0))+bl\yvel
    
    bl\c=bl\c-(updateTimeMultiplier*200.0)
    
    If bl\c<=2 Then
      Delete bl
    EndIf
    
    Color cblightblue
    Dot bl\x,bl\y
  Next bl
  
  SetWindow Str(FPS())+" | Loops before draw: "+loops
  If Timer()>drawTimer+lpdTimer
    DrawScreen(0)
    loops=0
    drawTimer=Timer()
  EndIf
  
  loops=loops+1
Wend


Function BubbleBlow(x#,y#)
  For i=0 To 10
    blow.BLOW=New(BLOW)
    blow\ang=Rand(360)
    blow\x=x+Cos(blow\ang)*Rand(5)
    blow\y=y+Sin(blow\ang)*Rand(5)
    blow\c=255.0
  Next i
EndFunction


Function MakeBubble()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/20,ScreenWidth()/20)

  w=ImageWidth(temp)
  w2#=Float(w/1.5)
  
  DrawToImage temp
  
    Color cbblue
    Circle 0,0,w,0
    'Circle 1,1,30,0
    
    Color cblightblue
    Circle w/4,(w/8)-1,w2
    
    Color cbblack
    Circle (w/4)-1,w/8,w2
    
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction

Function MakePipe()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/10,ScreenHeight())

  w#=ImageWidth(temp)/8
  
  DrawToImage temp
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),i*(255/4),0
      Box i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),i*(255/4),0
      Box (ImageWidth(temp)-w)-i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction
  
Function MakePipe2()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/10,ScreenHeight())

  w#=ImageWidth(temp)/8

  DrawToImage temp
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),0,i*(255/4)
      Box i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),0,i*(255/4)
      Box (ImageWidth(temp)-w)-i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction
Tein vielä toisenkin, jossa toimii hiiren kakkosnapikalla ikkunan leveydeltä joku ihme laser-hommeli joka tuhoaa kaikki sen tielle osuvat pallot.

Code: Select all

SCREEN 800,600
SCREEN 640,480, 32, cbSizable 'Muuta resoluutiota (imho max. 640x480 on paras)
Randomize Timer()
'FrameLimit 10

'Montako pikseliä tekstiä liikutetaan sekunnissa
Const MPS = 40.0
'Värinmuutos sekunnissa
Const APS = 50.0
'Aikaväli jolloin ruutu piirretään
Const lpdTimer = 10 'millisekunteina

Type BUBBLES
  Field x#
  Field y#
  Field dir%
  Field speed#
EndType

Type BLOW
  Field x#
  Field y#
  Field yvel#
  Field ang#
  Field c#
EndType

Dim ord(6, 3)

ord(1, 1) = 1 : ord(1, 2) = 2 : ord(1, 3) = 3
ord(2, 1) = 1 : ord(2, 2) = 3 : ord(2, 3) = 2
ord(3, 1) = 2 : ord(3, 2) = 1 : ord(3, 3) = 3
ord(4, 1) = 2 : ord(4, 2) = 3 : ord(4, 3) = 1
ord(5, 1) = 3 : ord(5, 2) = 1 : ord(5, 3) = 2
ord(6, 1) = 3 : ord(6, 2) = 2 : ord(6, 3) = 1

pipe=MakePipe()
pipe2=MakePipe2()
bubble=MakeBubble()
bubbleTimer=Timer()
yh=ScreenHeight()/4

bubbleRad = ImageWidth(bubble)/2

'Edellisen päivityskerran aika
lastUpdate = Timer()

drawTimer=Timer()
loops=0

While Not KeyDown(1)

  'lasketaan ajan kulumisen mukaan kerroin
  updateTimeMultiplier# = Float(Timer() - lastUpdate)/1000.0
  
  'Edellisen päivityskerran aika
  lastUpdate = Timer()

Cls
  If Timer()>bubbleTimer+Rand(100,500) Then
    bub.BUBBLES=New(BUBBLES)
    bub\x=Rand(ScreenWidth())-ImageWidth(bubble)
    bub\y=ScreenHeight()
    bub\dir=Rand(1)
    bub\speed=Rnd(MPS/4,MPS)
    bubbleTimer=Timer()
  EndIf
  
  ccc#=WrapAngle(ccc+(updateTimeMultiplier*APS))
  angle#=WrapAngle(angle+Sin(ccc)*(updateTimeMultiplier*200.0))
  
  
  
  For y=0 To yh
    y2=angle+y
    yy= y Shl 2

   z1# = Sin(y2)
   z2# = Sin(y2 + 120)
   z3# = Sin(y2 + 240)

   If (z1 > z2 And z2 > z3) Then
     order = 1
   ElseIf (z1 > z3 And z3 > z2) Then
     order = 2
   ElseIf (z2 > z1 And z1 > z3) Then
     order = 3
   ElseIf (z2 > z3 And z3 > z1) Then
     order = 4
   ElseIf (z3 > z1 And z1 > z2) Then
     order = 5
   Else
     order = 6
   EndIf
    
    
    x=ImageWidth(pipe)
    p2x=ScreenWidth()-(x*2)
    

   DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 1) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 2) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe, x + Sin(y2 + ord(order, 3) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
    DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 1) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 2) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
   DrawImageBox pipe2, p2x - Sin(y2 + ord(order, 3) * 120) * x, yy, 0, yy, x, 4
  Next y
    
    
  
  For bubb.BUBBLES = Each BUBBLES
    bubb\y=bubb\y-(updateTimeMultiplier*bubb\speed)
    If bubb\dir Then
      bubb\x=bubb\x+Sin(bubb\y)*(updateTimeMultiplier*25.0)
    Else
      bubb\x=bubb\x+Sin(bubb\y)*-(updateTimeMultiplier*25.0)
    EndIf
    If bubb\y<ScreenHeight()/5 Then
      poks = True
    ElseIf MouseDown(1) Then
      If Abs(MouseX()-bubb\x-bubbleRad)<bubbleRad And Abs(MouseY()-bubb\y-bubbleRad)<bubbleRad Then
        poks = True
      Else
        poks = False
      EndIf
    ElseIf MouseDown(2) Then
      Color cbLightYellow
      Box 0, MouseY()-1, ScreenWidth(), 3
      If Abs(MouseY()-bubb\y-bubbleRad)<bubbleRad Then
        poks = True
      Else
        poks = False
      EndIf
    Else
      poks = False
    EndIf
    If poks Then
      xplus#=ImageWidth(bubble)/2
      BubbleBlow(bubb\x+xplus,bubb\y+xplus)
      Delete bubb
    EndIf
    
    DrawImage bubble,bubb\x,bubb\y
  Next bubb
  
  For bl.BLOW = Each BLOW
    bl\x=bl\x+Cos(bl\ang)*(updateTimeMultiplier*25.0)
    bl\yvel=bl\yvel+(updateTimeMultiplier*1.0)
    bl\y=(bl\y+Sin(bl\ang)*(updateTimeMultiplier*25.0))+bl\yvel
    
    bl\c=bl\c-(updateTimeMultiplier*200.0)
    
    If bl\c<=2 Then
      Delete bl
    EndIf
    
    Color cblightblue
    Dot bl\x,bl\y
  Next bl
  
  SetWindow Str(FPS())+" | Loops before draw: "+loops
  If Timer()>drawTimer+lpdTimer
    DrawScreen(0)
    loops=0
    drawTimer=Timer()
  EndIf
  
  loops=loops+1
Wend


Function BubbleBlow(x#,y#)
  For i=0 To 10
    blow.BLOW=New(BLOW)
    blow\ang=Rand(360)
    blow\x=x+Cos(blow\ang)*Rand(5)
    blow\y=y+Sin(blow\ang)*Rand(5)
    blow\c=255.0
  Next i
EndFunction


Function MakeBubble()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/20,ScreenWidth()/20)

  w=ImageWidth(temp)
  w2#=Float(w/1.5)
  
  DrawToImage temp
  
    Color cbblue
    Circle 0,0,w,0
    'Circle 1,1,30,0
    
    Color cblightblue
    Circle w/4,(w/8)-1,w2
    
    Color cbblack
    Circle (w/4)-1,w/8,w2
    
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction

Function MakePipe()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/10,ScreenHeight())

  w#=ImageWidth(temp)/8
  
  DrawToImage temp
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),i*(255/4),0
      Box i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),i*(255/4),0
      Box (ImageWidth(temp)-w)-i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction
  
Function MakePipe2()
  temp=MakeImage(ScreenWidth()/10,ScreenHeight())

  w#=ImageWidth(temp)/8

  DrawToImage temp
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),0,i*(255/4)
      Box i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
    For i=0 To 3
      Color i*(255/4),0,i*(255/4)
      Box (ImageWidth(temp)-w)-i*w,0,w,ImageHeight(temp)
    Next i
  DrawToScreen
  
  Return temp
EndFunction
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Efektit

Post by Wingman » Fri Apr 01, 2011 9:27 am

mm.. yksi tylsä aamu koodaillessa:

Code: Select all

x1#=100
y1#=150
x2#=300
y2#=150
a#=0
av#=0.5
avv#=1
musta=1
Repeat
	For d=400 To 10 Step -20
		For i=0 To 1
			If musta=1 Then 
				Color 1,1,1
				Circle x1-d-i*10,y1-d-i*10,d*2+i*20,1
			EndIf 
			Color 0,Max(0,255-d),255
			Circle x1-d-i*10,y1-d-i*10,d*2+i*20,0
			If musta=1 Then 
				Color 1,1,1
				Circle x2-d-i*10,y2-d-i*10,d*2+i*20,1
			EndIf 
			Color 255,Max(0,255-d),0
			Circle x2-d-i*10,y2-d-i*10,d*2+i*20,0
		Next i
	Next d
	If KeyHit(57) Then musta=Not musta
	a=a+2
	av=CurveValue(avv,av,20)
	If Timer()>t+1000 Then 
		avv=Rnd(-3,3)
		t=Timer()
	EndIf 
	an=WrapAngle(a)
	x1=200+Cos(a)*100
	y1=200-Sin(a)*100
	x2=200-Cos(a)*75
	y2=100+Sin(a)*75
	DrawScreen 
Forever 
Space muuttaa efektiä vähän :)
- - - -

User avatar
Wingman
Devoted Member
Posts: 594
Joined: Tue Sep 30, 2008 4:30 pm
Location: Ruudun toisella puolella

Re: Efektit

Post by Wingman » Sat Apr 02, 2011 4:12 pm

Tuplaposti, mutta eihän tätä muuten kukaan huomaisi :)

Eli siis, päätin tehdä intron jossa taustalla pyörii ainakin yksi metapallo koko ajan. Scrollaus on vähän lyhyt vielä ja musiikki myös, mutta rakenne toimii :)

avoin lähdekoodi, mainitkaahan minut jos käytätte koodia missään

Code: Select all

Const XST=16
Const YST=16
w=720
h=w*9/16
SCREEN w,h,0,1
SCREEN w,h,0,2
start=Timer() 
Type PALLO
	Field x As Float 
	Field y As Float 
	Field kx
	Field ky
	Field s
	Field id
	Field is
EndType 
Type SCROLL
	Field x As Float 
	Field y As Float 
	Field kx
	Field ky
	Field vx As Float 
	Field vy As Float 
	Field lif
	Field tx As String 
EndType 
For i=0 To 0
	p.PALLO=New(PALLO)
	p\x=0
	p\y=h/2
	p\kx=0
	p\ky=p\y
	p\id=pallot+1
	If p\id=1 Then 
		p\s=30
	Else 
		p\s=5
	EndIf 
	pallot+1
Next i
Dim plasm(w,h) As Float 
Dim plasm2(w,h) As Float 
scrolltext$="Yeah, Metaballs metaballs metaballs...     This is an intro, that consists of metaballs.     Had no idea of where this was an intro, or why, but still made this..         You like meatballs? How about METABALLS!      In the end, this text will just loop. But who cares?     The Song has gone for "+pattern+" patterns, "+tahdit+" measures and "+iskut+" beats. Good Luck!"
xx#=-15
xxx#=-15
rr#=1
gg#=1.5
bb#=2
bpm=130
kk#=30
scrollspeed#=3.1
font=LoadFont("courier new",20)
SetFont font
s.SCROLL=New(SCROLL)
s\x=w
s\y=h-kk-TextHeight("|")
s\vx=-scrollspeed
s\tx=scrolltext
s\lif=1
If FileExists("Untitled.xm")=1 Then 
	PlaySound "Untitled.xm",50 
EndIf 
While 1=1 
	scrolltext$="Yeah, Metaballs metaballs metaballs...     This is an intro, that consists of metaballs.     Had no idea of where this was an intro, or why, but still made this..         You like meatballs? How about METABALLS!      In the end, this text will just loop. But who cares?     The Song has gone for "+pattern+" patterns, "+tahdit+" measures and "+iskut+" beats. Good Luck!              You still here? It'll be night soon, you better get away Or you'll be astounded by amazing effects.              Really, You will.             Watch out, here it comes...              NOW!! "
	aika=Timer()-start
	väli=60000/bpm
	tahdit=aika/(väli*4)+1
	pattern=aika/(väli*16)+1
	iskut=aika/väli+1
	tick=aika/(väli/2)+1
	If iskut>ii+1 Then 
		xxx=xxx+XST
		ii=iskut
	EndIf
	xx=CurveValue(xxx,xx,20) 
	If xx>w+15 Then 
		xx=-15
		xxx=-15
		yö+1
		s2.SCROLL=New(SCROLL)
		s2\x=w
		s2\y=h-kk-TextHeight("|")
		s2\vx=-scrollspeed
		s2\tx=scrolltext
		s2\lif=1
	EndIf 
	If yö=1 Then 
		rr=CurveValue(0.25,rr,20)
		gg=CurveValue(0.25,gg,20)
		bb=CurveValue(0.5,bb,20)
	Else 
		rr=CurveValue(1,rr,20)
		gg=CurveValue(1.5,gg,20)
		bb=CurveValue(2,bb,20)
	EndIf 
	If yö>1 Then yö=0
	yy=h/2-Sin(xx/3.2)*100
	Gosub meta
	'If iskut>is Then 
	'	kk=kk+30
	'	is=iskut
	'EndIf 
	'kk=CurveValue(0,kk,10)
	Color 1,50,1
	hh=(h-kk)
	For yyy=hh To hh+YST
		Line 0,yyy,w,yyy
	Next yyy
	SetWindow " "+tahdit+" "+iskut+" "+tick+" "+pattern+" "+Int(xx)
	Gosub scrolli
	DrawScreen 
Wend 

meta:
If tick>ti Then
	p2.PALLO=New(PALLO)
	p2\x=w
	p2\y=Rand(h)
	p2\kx=-w/25
	p2\ky=p2\y
	p2\id=pallot+1
	p2\s=4
	pallot+1
	ti=tick 
EndIf 
For p.PALLO=Each PALLO
	If p\id=1 Then 
		p\x=xx
		p\y=CurveValue(yy,p\y,10)
		p\kx=MouseX()
		p\ky=MouseY()
		If iskut>p\is Then 
			p\y=p\y-10
			p\is=iskut
		EndIf 
	Else
		p\x=p\x+p\kx
		p\y=CurveValue(p\ky,p\y,10)
		If iskut>p\is Then 
			p\y=p\y-30
			p\is=iskut
		EndIf 
	EndIf 
	If p\x<-20 Then Delete p
Next p
For x=0 To w Step XST
	For y=0 To h Step YST
		c=120
		For p.PALLO=Each PALLO
			dis=(120*p\s/(Distance(x,y,p\x,p\y)+1))
			If yö=0 Then 
				If p\id<>1 Then 
					c=c-dis
				Else 
					c=c+dis
				EndIf 
			Else 
				If p\id=1 Then 
					c=c+dis/2
				Else 
					c=c+dis
				EndIf
			EndIf 
		Next p
		c=Min(255,c)
		c=Max(0,c)
		sk=c/25
		If y>h-kk Then
			Color Min(255,0+c*(rr/2)),Min(255,0+c*bb),Min(255,0+c*(rr/2))
		Else 
			Color Min(255,0+c*rr),Min(255,0+c*gg),Min(255,0+c*bb)
		EndIf 
		Box x,y,XST,YST,1
		'Text x,y,asciigrad(sk)
	Next y
Next x
Return 

scrolli:
For s.SCROLL=Each SCROLL
	If yö=0 Then 
		Color 1,1,1
	Else 
		Color 255,255,255
	EndIf 
	s\tx=scrolltext
	Text s\x,s\y,s\tx
	Text s\x+1,s\y,s\tx
	Text s\x,s\y+1,s\tx
	Text s\x+1,s\y+1,s\tx
	s\x+s\vx
	s\y=h-kk-TextHeight("|") 
	If s\x+TextWidth(scrolltext)<0 Then Delete s
Next s
Return 
musiikki täällä, samaan kansioon koodifilun kanssa niin toimii
- - - -

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Sun Apr 03, 2011 8:39 pm

Väsäsimpä aikoinaan tällaisen aaltoiluefektin. Olisi kiva tietää teidän FPS:ät. :)

Code: Select all

//effect by: MaGetzUb 2011

Const SW = 640
Const SH = 480
SCREEN SW, SH
SCREEN SW, SH, 32, 2
//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|
//säätele arvoja!!!
Global Koko
Global Amplitudi 
Global Kulma
Amplitudi = 20
Koko = 1
Kulma = 0
KulmaNopeus = 2
//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|


kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1

ukko = LoadObject ("Media\guy.bmp",72)

SetupCollision ukko, kartta, 1, 4, 2

//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|
//Välttämättömät kuvamuuttujat
effbuff = MakeImage(SW, SH)
effbuff2 = CloneImage(effbuff)
//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|

Repeat

  If LeftKey() Then TurnObject ukko,5
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then MoveObject ukko,2
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-2

  UpdateGame

  CloneCameraPosition ukko

  DrawGame 
  //Camerax -ja y pois
  If koko > 1 Then Koko = Koko + KeyDown(cbeyW) - KeyDown(cbkeys)
  Amplitudi = Amplitudi + KeyDown(cbkeyd) - KeyDown(cbkeya)
  Kulma = Kulma + KulmaNopeus


  DrawToImage effbuff
    Cls
  DrawToImage effbuff2
    Cls 
  DrawToScreen 
  
  Gosub PÄEVITÄ_EFEEKTI
  
  Color cbblack
  Box 0, 0, SW, SH
  DrawImage effbuff2, 0, 0
  
  Color cbwhite
  Text 0, 0, "FPS: "+FPS()

  DrawScreen True

Forever

PÄEVITÄ_EFEEKTI:
  kulma = kulma + KulmaNopeus
  
  For x# = 0 To SW / Koko
    CopyBox Int(x) * Koko, 0, Koko, SH, Int(x)*Koko, Int(Sin(x+kulma)*Amplitudi), SCREEN(), Image(effbuff)
  Next x#

  For y# = 0 To SH / Koko
    CopyBox 0, Int(y) * Koko, SW, Koko, Int(Sin(y+kulma)*Amplitudi), Int(y)*koko , Image(effbuff), Image(effbuff2)
  Next y#
Return 

Last edited by MaGetzUb on Sun Apr 03, 2011 8:51 pm, edited 1 time in total.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1165
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Efektit

Post by Latexi95 » Sun Apr 03, 2011 8:43 pm

MaGetzUb wrote:Väsäsimpä aikoinaan tällaisen aaltoiluefektin. Olisi kiva tietää teidän FPS:ät. :)

Code: Select all

//effect by: MaGetzUb 2011

Const SW = 640
Const SH = 480
SCREEN SW, SH
SCREEN SW, SH, 32, 2
//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|
//säätele arvoja!!!
Global Koko
Global Amplitudi 
Global Kulma
Amplitudi = 20
Koko = 1
Kulma = 0
KulmaNopeus = 2
//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|


kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1

ukko = LoadObject ("Media\guy.bmp",72)

SetupCollision ukko, kartta, 1, 4, 2

//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|
//Välttämättömät kuvamuuttujat
effbuff = MakeImage(SW, SH)
effbuff2 = CloneImage(effbuff)
//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|

Repeat

  If LeftKey() Then TurnObject ukko,5
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then MoveObject ukko,2
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-2

  UpdateGame

  CloneCameraPosition ukko

  DrawGame 
  //Camerax -ja y pois
  If koko > 1 Then Koko = Koko + KeyDown(cbeyW) - KeyDown(cbkeys)
  Amplitudi = Amplitudi + KeyDown(cbkeyd) - KeyDown(cbkeya)
  Kulma = Kulma + KulmaNopeus


  DrawToImage effbuff
    Cls
  DrawToImage effbuff2
    Cls 
  DrawToScreen 
  
  Gosub PÄEVITÄ_EFEEKTI
  
  Color cbblack
  Box 0, 0, SW, SH
  DrawImage effbuff2, 0, 0
  
  Style = Style Xor KeyHit(s)
  Text 0, 0, "FPS: "+FPS()

  DrawScreen True

Forever

PÄEVITÄ_EFEEKTI:
  kulma = kulma + KulmaNopeus
  
  For x# = 0 To SW / Koko
    CopyBox Int(x) * Koko, 0, Koko, SH, Int(x)*Koko, Int(Sin(x+kulma)*Amplitudi), SCREEN(), Image(effbuff)
  Next x#

  For y# = 0 To SH / Koko
    CopyBox 0, Int(y) * Koko, SW, Koko, Int(Sin(y+kulma)*Amplitudi), Int(y)*koko , Image(effbuff), Image(effbuff2)
  Next y#
Return 

Tasaisesti 20 pyöri FPS. Oli kyllä upea efekti.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Sun Apr 03, 2011 8:54 pm

En ymmärrä.. Itselläni pyörii yli puolet nopeammin.
Image
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
MetalRain
Active Member
Posts: 188
Joined: Sun Mar 21, 2010 12:17 pm
Location: Espoo

Re: Efektit

Post by MetalRain » Sun Apr 03, 2011 9:28 pm

Kyllähän tuo ihan tasasesti kuuttakymppiä tuntu menevän vaikka resoluutiotakin nosti 640x480 -> 1920x1200. Näppärä efekti kaikenkaikkiaan, vaikken oikeastaan keksi hyvää käyttötarkoitusta. Veden väreilyyn ehkä?

User avatar
Viltzu
Guru
Posts: 1132
Joined: Sun Aug 26, 2007 5:45 pm
Location: Alavieska
Contact:

Joku random

Post by Viltzu » Sun Apr 03, 2011 9:49 pm

Jotai randomia vaa ja ny nukq.

Code: Select all

Repeat
  Lock
  For x = 0 To 400
    For y = 0 To 300
      PutPixel2 x, y, e + x * y * 4 
      e = e + 1
    Next y
    
  Next x
  Unlock
  DrawScreen
Forever
EDIT:

MaGetzUbin efekti pyöri tasasesti 60fps


User avatar
buke44
Active Member
Posts: 169
Joined: Sat May 23, 2009 8:10 pm
Location: Tampere

Re: Efektit

Post by buke44 » Sun Apr 03, 2011 10:22 pm

En nyt tiedä onko tämä efekti vai peli mutta postaan tänne kuitenkin. Peli antaa oikean 3d-vaikutelman, kun pelaat silmät ristissä niin, että kohdistat molemmat ruudut päällekkäin. Ohjaa hiirellä ja ammu klikkaamalla. Tavoitteena on ampua lähestyvät raksit. Rivillä 23 voi muuttaa 3d-vaikutelman syvyyttä.

Code: Select all

SCREEN 800,600,0,2
SetWindow "",3
FrameLimit 50

Global ruutu1,ruutu2

isofont=LoadFont ("Arial",28*ScreenWidth ()/800.0)
kfont=LoadFont ("Arial",22*ScreenWidth ()/800.0)
normifont=LoadFont ("Arial",12*ScreenWidth ()/800.0)

Dot 1,1
Lock 
pix=GetPixel2 (1,1)
Unlock 
ruutu1=MakeImage (ScreenWidth ()/2,ScreenHeight ()/2)
ruutu2=MakeImage (ScreenWidth ()/2,ScreenHeight ()/2)

vaihe=1

'NÄITÄ VOIT MUUTTAA
Global OFFSET3D, KONTROLLIT
kontrollit=2 ' 1: nuolinäppäimet ohjaus ja välilyönti ampuu vasenta alttia pohjassa pitämällä liikkuu 2 kertaa nopeammin 2:hiirellä liikkuminen ja ampuminen
offset3d=10 'jakaja, jolla jaetaan syvyyskakkaa. mitä pienempi, sitä kauempana kohteet ovat toisistaan syvyyssuunnassa. vaikutelma on aidompi, jos tämä on pieni, mutta se tekee pelaamisesta hankalaa
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Type al
  Field k
  Field x#
  Field y#
  Field z#
  Field zv#
  Field osuma
  Field ks
EndType 
Type bl
  Field x#
  Field y#
  Field z#
  Field xv#
  Field yv#
EndType 
Type sl
  Field x#
  Field y#
  Field z#
  Field xv#
  Field yv#
  Field zv#
  Field r
  Field b
  Field g
  Field ea
  Field timf
  Field al
EndType 
Type tl
  Field x#
  Field y#
  Field z#
EndType 
Type el
  Field x#
  Field y#
  Field z#
EndType 

alku=Timer ()

tiheys=2000-400*(kontrollit-1)
elamat=5
Wait 500
    al1.al=New (al)
    al1\k=Rand (-40,40)
    al1\x=Rnd (-15,15)
    al1\y=Rnd (-15,15)
    al1\z=Rnd (1.5,2.5)
    al1\zv=Rnd (80,100)
    lastgen=Timer ()+Rand (-tiheys/2,tiheys/2)
sarjatuliuptade=-1
Repeat
  Color cbWhite
  If alkanut Then 
    Select kontrollit 
      Case 1
        px#=px#-KeyDown (205)/2.0*(KeyDown (56)+1)
        px#=px#+KeyDown (203)/2.0*(KeyDown (56)+1)
        py#=py#-KeyDown (208)/2.0*(KeyDown (56)+1)
        py#=py#+KeyDown (200)/2.0*(KeyDown (56)+1)
        If ase=0 And KeyHit (57) And Timer ()-reload>200 Then 
          bl1.bl=New (bl)
          bl1\x=-px
          bl1\y=-py
          bl1\z=200
          reload=Timer ()
        EndIf 
        If ase=1 And KeyDown (57) And Timer ()-reload>100 Then 
          bl1.bl=New (bl)
          bl1\x=-px
          bl1\y=-py
          bl1\z=200
          reload=Timer ()
        EndIf 
        If ase=2 And KeyDown (57) And Timer ()-reload>25
          bl1.bl=New (bl)
          Select asekulma
            Case 0
              bl1\x=-px
              bl1\y=-py
            Case 1
               bl1\x=-px+1
               bl1\y=-py+1
            Case 2
              bl1\x=-px+1
              bl1\y=-py-1
            Case 3
               bl1\x=-px-1
               bl1\y=-py+1   
            Case 4
               bl1\x=-px-1
               bl1\y=-py-1  
          EndSelect 
          bl1\z=200
          asekulma+1
          If asekulma>4 Then asekulma=0
          reload=Timer () 
        EndIf 
        If tiheys<1600 Then 
          ase=1
          If sarjatuliuptade=-1 Then sarjatuliuptade=Timer ()
        EndIf 
        If tiheys<1100 Then ase=2
      Case 2
        ShowMouse OFF 
        px#=px-MouseMoveX ()/10.0
        py#=py-MouseMoveY ()/10.0
        If ase=0 And MouseHit (1) And Timer ()-reload>200 Then 
          bl1.bl=New (bl)
          bl1\x=-px
          bl1\y=-py
          bl1\z=200
          reload=Timer ()
        EndIf 
        If ase=1 And MouseDown (1) And Timer ()-reload>100 Then 
          bl1.bl=New (bl)
          bl1\x=-px
          bl1\y=-py
          bl1\z=200
          reload=Timer ()
        EndIf 
        If ase=2 And MouseDown (1) And Timer ()-reload>25
          bl1.bl=New (bl)
          Select asekulma
            Case 0
              bl1\x=-px
              bl1\y=-py
            Case 1
               bl1\x=-px+1
               bl1\y=-py+1
            Case 2
              bl1\x=-px+1
              bl1\y=-py-1
            Case 3
               bl1\x=-px-1
               bl1\y=-py+1   
            Case 4
               bl1\x=-px-1
               bl1\y=-py-1 
          EndSelect 
          bl1\z=200
          asekulma+1
          If asekulma>4 Then asekulma=0
          reload=Timer ()
        EndIf 
        PositionMouse 400,300
        asdf=MouseMoveX ()
        asdf=MouseMoveY ()
        If tiheys<900 Then 
          ase=1
          If sarjatuliuptade=-1 Then sarjatuliuptade=Timer ()
        EndIf 
        If tiheys<550 Then ase=2
    EndSelect 
  EndIf 
  If px>20 Then px=20
  If px<-20 Then px=-20
  If py>20 Then py=20
  If py<-20 Then py=-20
  For tl1.tl=Each tl
    tl1\z=tl1\z+(tl1\z^1.1)/40
    If ScreenWidth ()/2+tl1\z*(tl1\x)>ScreenWidth ()-1 Or ScreenWidth ()/2+tl1\z*(tl1\x)<1 Or ScreenHeight ()/2+tl1\z*(tl1\y)>ScreenHeight ()-1 Or ScreenHeight ()/2+tl1\z*(tl1\y)<1 Then 
      Delete tl1
    Else 
      d3PutPixel2 (RoundDown ((ScreenWidth ()/2+((tl1\z*tl1\x)/800.0*ScreenWidth ()))/2),RoundDown ((ScreenHeight ()/2+(tl1\z*tl1\y)/600.0*ScreenHeight ())/2),pix,tl1\z/800.0*ScreenWidth ())
    EndIf 
  Next tl1
  For bl1.bl=Each bl
    Color 0,255,255
    d3Circle ((ScreenWidth ()/2+ScreenWidth ()/800.0*bl1\z*(bl1\x+px))/2,(ScreenHeight ()/2+ScreenHeight ()/600.0*bl1\z*(bl1\y+py))/2,RoundUp (bl1\z/10),bl1\z*ScreenWidth ()/800.0)
    bl1\z=bl1\z-(bl1\z^1.1)/10
    bl1\x=bl1\x+bl1\xv
    bl1\y=bl1\y+bl1\yv
    If bl1\z<1 Then Delete bl1
  Next bl1
  For al1.al=Each al
    If al1\osuma=0 Then 
      al1\z=al1\z+(al1\z^1.1)/al1\zv 
    Else 
      al1\y=al1\y+0.1
      al1\k=al1\k+al1\ks*5
      al1\z=al1\z+(al1\z^1.1)/(60+(Timer ()-al1\osuma)/10)
      If Rand (1,2)=2 Then 
        sl1.sl=New (sl)
        sl1\x=al1\x+Cos (al1\k+30)
        sl1\y=al1\y+Sin (al1\k+30)
        sl1\z=al1\z
        sl1\xv=Rnd (-0.5,0.5)
        sl1\yv=Rnd (-1,0)
        sl1\zv=Rnd (0,0.2)
        puna=Rand (0,255)
        sl1\r=255
        sl1\b=puna
        sl1\g=0
        sl1\ea=Rand (75,100)
        sl1\al=1
        sl1\timf=Timer ()
      EndIf 
      If Timer ()-al1\osuma>500 Then 
        For i=1 To 20
          sl1.sl=New (sl)
          sl1\x=al1\x+Cos (al1\k+30)
          sl1\y=al1\y+Sin (al1\k+30)
          sl1\z=al1\z
          sl1\xv=Rnd (-2,2)
          sl1\yv=Rnd (-2,2)
          sl1\zv=Rnd (0,2)
          puna=Rand (0,255)
          sl1\r=255
          sl1\b=puna
          sl1\g=0
          sl1\ea=Rand (300,500)
          sl1\timf=Timer ()        
        Next i
        Delete al1
      EndIf 
    EndIf 
    Color cbWhite
    d3Line ((ScreenWidth ()/2+(al1\z*(al1\x+px)-Cos (al1\k-30)*al1\z)*ScreenWidth ()/800.0 )/2,(ScreenHeight ()/2+(al1\z*(al1\y+py)-Sin (al1\k-30)*al1\z)*ScreenHeight ()/600.0)/2,(ScreenWidth ()/2+(al1\z*(al1\x+px)+Cos (al1\k-30)*al1\z)*ScreenWidth ()/800.0)/2,(ScreenHeight ()/2+(al1\z*(al1\y+py)+Sin (al1\k-30)*al1\z)*ScreenHeight ()/600.0)/2,al1\z*ScreenWidth ()/800.0 )
    d3Line ((ScreenWidth ()/2+(al1\z*(al1\x+px)-Cos (al1\k+30)*al1\z)*ScreenWidth ()/800.0 )/2,(ScreenHeight ()/2+(al1\z*(al1\y+py)-Sin (al1\k+30)*al1\z)*ScreenHeight ()/600.0)/2,(ScreenWidth ()/2+(al1\z*(al1\x+px)+Cos (al1\k+30)*al1\z)*ScreenWidth ()/800.0)/2,(ScreenHeight ()/2+(al1\z*(al1\y+py)+Sin (al1\k+30)*al1\z)*ScreenHeight ()/600.0)/2,al1\z*ScreenWidth ()/800.0 )
    poistettu=0
    For bl1.bl=Each bl
      If bl1\x>(al1\x-2*al1\z/30) And bl1\x<(al1\x+2*al1\z/30) And bl1\y>(al1\y-2*al1\z/30) And bl1\y<(al1\y+2*al1\z/30) And bl1\z>al1\z-8 And bl1\z<al1\z+1 And al1\osuma=0 Then 
        al1\osuma=Timer ()
        Repeat 
          al1\ks=Rand (-1,1)
        Until al1\ks
        If tiheys>200 Then tiheys=tiheys-(tiheys+800)/200
        Delete bl1
      EndIf 
    Next bl1
    If al1\z>180 And al1\osuma=0 Then 
      Delete al1
      elamat-1
      ClsColor cbRed
      Cls 
      ClsColor cbBlack
    EndIf 
    d3text (50,100,al1\z,30)
  Next al1
  For el1.el=Each el
    el1\z=el1\z+(el1\z^1.1)/70
    Color cbRed
    d3Box ((ScreenWidth ()/2+(el1\z*(el1\x+px)-RoundUp (el1\z/5))*ScreenWidth ()/800.0)/2,(ScreenHeight ()/2+(el1\z*(el1\y+py))*ScreenHeight ()/600.0)/2,RoundUp (el1\z/10*ScreenWidth ()/800.0)*3,RoundUp (el1\z/10*ScreenWidth ()/800.0 ),el1\z*ScreenWidth ()/800.0)
    d3Box ((ScreenWidth ()/2+(el1\z*(el1\x+px))*ScreenWidth ()/800.0)/2,(ScreenHeight ()/2+(el1\z*(el1\y+py)-RoundUp (el1\z/5))*ScreenHeight ()/600.0)/2,RoundUp (el1\z/10*ScreenWidth ()/800.0),RoundUp (el1\z/10*ScreenWidth ()/800.0)*3,el1\z*ScreenWidth ()/800.0)
    For bl1.bl=Each bl
      If el1\x>bl1\x-2 And el1\x<bl1\x+2 And el1\y>bl1\y-2 And el1\y<bl1\y+2 And bl1\z<el1\z+1 And bl1\z>el1\z-8 Then 
        elamat+1
        Delete el1
      EndIf 
    Next bl1
    If el1\z>225 Then Delete el1
  Next el1
  Randomize Int (Right (Str (Timer ()), 4))
  If Timer ()-lastgen>tiheys Then 
    al1.al=New (al)
    al1\k=Rand (-40,40)
    al1\x=Rnd (-15,15)
    al1\y=Rnd (-15,15)
    al1\z=Rnd (1.5,2.5)
    al1\zv=Rnd (80,100)
    lastgen=Timer ()+Rand (-tiheys/2,tiheys/2)
  EndIf 

  For sl1.sl=Each sl
    sl1\x=sl1\x+sl1\xv
    sl1\y=sl1\y+sl1\yv
    sl1\z=sl1\z+sl1\zv
    If sl1\al Then sl1\yv=sl1\yv+Rnd (0,0.2)
    Color sl1\r,sl1\b,sl1\g
    d3Circle ((400+sl1\z*(sl1\x+px))/2,(300+sl1\z*(sl1\y+py))/2,RoundUp (sl1\z/30),sl1\z)
    If Timer ()-sl1\timf>sl1\ea Then Delete sl1
  Next sl1
  For i=1 To 2
    tl1.tl=New (tl)
    Repeat 
      tl1\x=Rand (-100,100)
    Until tl1\x>20 Or tl1\x<-20
    Repeat 
      tl1\y=Rand (-100,100)
    Until tl1\y>20 Or tl1\y<-20
    tl1\z=3
  Next i
  If Rand (1,300)=1 Then 
    el1.el=New (el)
    el1\x=Rnd (-15,15)
    el1\y=Rnd (-15,15)
    el1\z=Rnd (1.5,2.5)
  EndIf 
  Color cbWhite
  SetFont normifont 
  d3Text (50,1,tiheys,30)
  d3Text (50,20,FPS (),30)
  d3Text (50,40, Timer ()-alku,30)
  d3Text (200,1, elamat,30)
  d3Text (50,80, px+" "+py,30)
  Color cbBlue
  d3Line (370/2*ScreenWidth ()/800.0,300/2*ScreenHeight ()/600.0,430/2*ScreenWidth ()/800.0,300/2*ScreenHeight ()/600.0,30)
  d3Line (400/2*ScreenWidth ()/800.0,270/2*ScreenHeight ()/600.0,400/2*ScreenWidth ()/800.0,330/2*ScreenHeight ()/600.0,30)
  d3Circle (380/2*ScreenWidth ()/800.0,280/2*ScreenHeight ()/600.0,40/2*ScreenWidth ()/800.0,30,0)
  If Not alkanut Then 
    SetFont kfont 
    d3Text (50,50,"Paina näppäintä kun olet kohdistanut",30) 
  EndIf 
  If sarjatuliuptade>0 Then 
    SetFont isofont
    d3Text (50,50,"Sait sarjatuliaseen",30) 
    SetFont normifont
  EndIf 
  If Timer ()-sarjatuliuptade>750 And sarjatuliuptade>0 Then sarjatuliuptade=0
  draw3d ()
  DrawScreen 
  If Not alkanut Then WaitKey
  alkanut=1
Forever 

Function d3line (x,y,x2,y2,z#)
  DrawToImage ruutu1
  Line x-z/offset3d,y,x2-z/offset3d,y2
  DrawToImage ruutu2
  Line x+z/offset3d,y,x2+z/offset3d,y2
  DrawToScreen 
EndFunction 

Function d3text (x,y,s$,z#)
  DrawToImage ruutu1
  Text x-z/offset3d,-y,s
  DrawToImage ruutu2
  Text x+z/offset3d,-y,s
  DrawToScreen 
EndFunction 

Function d3circle (x,y,c,z#,k=1)
  DrawToImage ruutu1
  Circle x-z/offset3d,y,c,k
  DrawToImage ruutu2
  Circle x+z/offset3d,y,c,k
  DrawToScreen 
EndFunction 

Function d3putpixel2 (x,y,p,z)
  Lock 
    DrawToImage ruutu1
    PutPixel x-z/offset3d,y,p
    DrawToImage ruutu2
    PutPixel x+z/offset3d,y,p
    DrawToScreen 
  Unlock 
EndFunction 

Function d3box (x,y,w,h,z)
  DrawToImage ruutu1
  Box x-z/offset3d,y,w,h
  DrawToImage ruutu2
  Box x+z/offset3d,y,w,h
  DrawToScreen 
EndFunction 

Function draw3d ()
  DrawImage ruutu1,0,ScreenHeight ()/4
  DrawImage ruutu2,ScreenWidth ()/2,ScreenHeight ()/4
  DeleteImage ruutu1
  DeleteImage ruutu2
  ruutu1=MakeImage (ScreenWidth ()/2,ScreenHeight ()/2)
  ruutu2=MakeImage (ScreenWidth ()/2,ScreenHeight ()/2)  
EndFunction 

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Efektit

Post by MaGetzUb » Sun Apr 03, 2011 11:13 pm

Melko hankala saada tuo 3D vaikutelma toimimaan. :/
Miksi muuten ruudut tuhotaan tuossa Draw3d funktiossa? :?
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

Post Reply