Esimerkkejä aloittelijoille.

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by DatsuniG » Sat Sep 27, 2008 4:40 pm

Heitetääs sekaan vielä tämmöinen kiva pyramidi funktio : )
Kaikki toimii samalla tavalla kuin tuossa ylemmässä : )

Code: Select all

SCREEN 800,600

Repeat

If plusx=False Then 
x=x+1
Else 
x=x-1
EndIf 

If x>Rand(30,250) Then
plusx=True
EndIf 

If plusz=False Then
z=z+1
Else 
z=z-1
EndIf 

If z>Rand(30,250) Then 
plusz=True 
EndIf 

If plusy=False Then
y=y+1
Else 
y=y-1
EndIf 

If plusy>Rand(30,250) Then 
plusy=True
EndIf 

If plusx=0 Then 
plusx=False
EndIf 

If plusy=0 Then 
plusy=False
EndIf 

If plusz=0 Then 
plusz=False
EndIf 

Text 0,0,x+" - "+y+" - "+zPyramidi(MouseX(),MouseY(),x,y,z)

DrawScreen

Forever 


Function Pyramidi(x,y,_w,_h,_z)

Line x,y,x+_w,y
Line x-_z/2,y-_z/2,x,y
Line x-_z/2,y-_z/2,x-_z/2+_w,y-_z/2
Line x+_w,y,x-_z/2+_w,y-_z/2

temp=x-(x-_z/2)

// VIIVA ; O
'Line x+temp/2,y-_z/4,x+temp/2,(y-_z/4)-_h

Line x,y,x+temp/2,(y-_z/4)-_h
Line x+_w,y,x+temp/2,(y-_z/4)-_h
Line x-_z/2,y-_z/2,x+temp/2,(y-_z/4)-_h
Line x-_z/2+_w,y-_z/2,x+temp/2,(y-_z/4)-_h

EndFunction 
Hengität nyt manuaalisesti.

Ris
Active Member
Posts: 142
Joined: Wed Jul 02, 2008 8:27 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Ris » Sat Sep 27, 2008 5:04 pm

DatsuniG wrote:Heitetääs sekaan vielä tämmöinen kiva pyramidi funktio : )
Kaikki toimii samalla tavalla kuin tuossa ylemmässä : )
Sori mutta pakko huomauttaa: Sisennys on vähän huonohkoa ja tuplaposti (vaikka aikaisempi posti on edellisen sivun lopussa ja uuden alussa niin silti se on tuplaposti. Noi kummatkin esimerkit olisi voinut laittaa helposti samaan postiin. Toki jokaisella on omanlainen sisennys tyyli, mutta toi sinun sisennys ei mielestäni ole aivan oikea oppinen sisennystyyli.

Toki ne voi helposti itsekkin sisentää, mutta hyviin ohjelmointitapoihin on aina kuulunut sisennys + esimerkit on parempi postata sisennettynä. Vähän pidemmässä koodissa sisentämättä jättäminen on vain haitaksi. No esimerkkini on type ja partikkeliesimerkkini

Code: Select all

SCREEN 400,400 

Type Partikkeli 'Tyypin nimi
  Field obj  'Fieldin jälkeen tulee muuttujan nimi
  Field par   
End Type     'Tyyppi loppuu tähän 

'Vakiot partikkeleille.

Const PartMäärä = 40 'Partikkeleitten määrä
Const PartX = 0      'Partikkelilähdeen x paikka ruudulla
Const PartY = 160    'Partikkelilähdeen y paikka ruudulla
Const PartLifeTime = 40 'Partikkeleitten eloaika

img=LoadImage("Media\particle.bmp") 'Ladataan kuva

For m = 1 To PartMäärä 'Muodostetaan silmukka joka toistetaan vakion PartMäärä :n mukaisesti

  a.partikkeli=New(partikkeli) 'Uusi kokoelman jäsen on a

  a\obj=CloneImage(img)    'Kloonataan kuva kokoelmaan ja tyyppimuuttujaan a\obj

  'Tehdään tyyppimuuttujasta obj partikkelilähde par ja nämä ovat kokoelmassa a
                                
  a\par=MakeEmitter(a\obj,PartLifeTime) 'PartLifeTime on partikkelilähteen eloaika.

  PositionObject a\par,PartX,PartY ' Sijoitetaan partikkelilähde PartX ja PartY numeroihin.

Next m

Repeat 

  'Tämä jännä rand-efekti on vain taustaa varten 

  For i = 1 To Rand(200,500)
    If Rand(1,4)=2 Then 
      ClsColor Rand(1,15),Rand(1,15),Rand(1,15)
      Color Rand(1,255),Rand(1,155),Rand(1,155)
      Dot Rand(1,400),Rand(1,400)
    End If 
  Next i 
  
  'Seuraavassa käydään kokoelman tyyppimuuttujat läpi

  For a.partikkeli=Each partikkeli 

    ParticleMovement a\par,5,0.4  'Asetetaan partikkeleitten liikkuvuusominaisuudet
    ParticleEmission a\par,2,2,400 'Katso manuaalin teksti tästä komennosta.
    RotateObject a\par,90   'Toki katso myös muitten komentojen tekstit manuaalista.

  Next a
  
  ClearText 
  
  AddText ""+FPS()
  
  DrawScreen 
  
Forever 
Last edited by Ris on Tue Sep 30, 2008 3:40 pm, edited 11 times in total.

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by koodaaja » Sat Sep 27, 2008 7:15 pm

Pyramidista tuli mieleen viime viikolla laskimelle ohjelmoimani sierpinskin kolmio jonka käänsin myös CB:lle, ja siitä taas muistui hieman aiemmin tekemäni "kukkakaalifraktaali", se klassinen puu, joka koki saman TIBasic->CB -rumban.

Kun nyt on kyseessä topic "Esimerkkejä aloittelijoille", niin seuraa pientä sepustusta rekursiosta, johon nämä molemmat perustuvat. Funktio, joka kutsuu itseään, on rekursiivinen funktio. Luonnollisesti se sisältää jonkin ehdon, joka on täytettävä ennen itsensä kutsumista, jotta funktioiden sumasta palataankin joskus.

Esimerkiksi kukkakaalifraktaalissa jokaisen viivan päähän piirretään puolet alkuperäisen viivan pituudesta olevat viivat 45 asteen kulmissa eri suuntiin, ja näistä piirretään puolet niiden pituudesta olevat viivat 45 asteen kulmissa eri suuntiin, ja tätä jatkuu, kunnes puolitettu pituus on liian pieni, jotta sitä kannattaisi piirtää.

Toki ohjelman suoritusjärjestyksen takia ensimmäisestä viivasta haarautuvista kahdesta ensin piirretään toinen ja kaikki sen alahaarat ja sitten vasta toinen. Asia selkenee kenties paremmin katsomalla esimerkkejä ja kovalla ajattelulla. Yritin kommentointiakin heittää sekaan.

Tässäpä näitä.

Code: Select all

SCREEN 640, 480, 0, 1

w# = ScreenWidth()/2
h# = ScreenHeight()
m# = h/2

Function kukkakaali(x#, y#, ang#, m#)
  
  newx# = x+Cos(ang)*m//lasketaan viivan päätepiste, m pikseliä ang suuntaan.
  newy# = y-Sin(ang)*m
  
  Line x, y, newx, newy//piirretään viiva..
  
  DrawScreen OFF
  
  If m>1//.. ja jollei se ole liian pieni...
    kukkakaali( newx, newy, ang+45, m/2.0 )//...piirretään kaksi pienempää lisähaaraa. voit kokeilla jakaa muillakin luvuilla kuin kahdella.
    kukkakaali( newx, newy, ang-45, m/2.0 )
  EndIf
  
End Function

kukkakaali(w, h, 90, m)//ensimmäinen viiva suoraan ylös

//drawscreen funktion sijaan tähän jos et halua katsella kuvion piirtymistä.

WaitKey

Code: Select all

SCREEN 640, 480, 0, 1

w# = ScreenWidth()/2
h# = ScreenHeight()/2
m# = w/2

Function sierpinski(x#, y#, m#)//piirtää kolmion, jonka ylle ja molemmille alasivustoille tulee uudet, pienemmät kolmiot
  
  Line x-m, y, x+m, y//piirretään kolmio
  Line x+m, y, x, y+m
  Line x, y+m, x-m, y
  
  DrawScreen OFF
  
  If m>4//jos kolmio on tarpeeksi suuri, sille piirretään pikkusiskoja/veljiä
    sierpinski( x, y-m/2, m/2 )
    sierpinski( x+m, y+m/2, m/2 )
    sierpinski( x-m, y+m/2, m/2 )
  EndIf
  
End Function

Line 0, h+m, w, h-m//koko höskää ympäröivä kolmio, lähinnä esteettinen tekijä
Line w, h-m, w*2, h+m
Line w*2, h+m, 0, h+m

sierpinski(w, h, m)//ensimmäinen, isoin kolmio, josta homma lähtee

//jos haluaa ihastella vain valmista kuvaa, tähän voi laittaa DrawScreenin ja poistaa funktion sisällä olevan Drawscreen OFF:n

WaitKey

User avatar
Arska
Member
Posts: 73
Joined: Fri Aug 31, 2007 11:25 pm
Location: Iitti
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Arska » Sun Sep 28, 2008 9:09 pm

Tälläsen strategiapeli esimerkin tein, kun en muutakaan keksinyt. Koodi on huonosti toteutettu, koska pitäisi laittaa typeihin pisteet. Eli tämän pohjalta älkää missään nimessä peliä aloittako. Kyllä tästä varmaan jotain irti saa. ;)

Code: Select all

x=100
y=100

Health=10

Repeat

Color 255,255,255
Circle x,y,3


If Distance(x,y,MouseX(),MouseY()) <= 5 And MouseHit(1) Then piste1=1


If piste1=1 And MouseHit(1) Then
pisteen1valX=MouseX()
pisteen1valY=MouseY()
EndIf

//Jos piste valittuna näytetään Health ja pisteen ympärille vihreä laatikko.
Color 0,255,0 
If piste1=1 Then 
Box x-4,y-4,10,10,0
Color cbred
Box x-4,y-7,Health,2
EndIf
Color 0,255,0 

//Pisteen liikkuminen. Jos ei olla paikalla jonne klikattiin liikutaan kunnes x ja y ovat tosi.
If piste1=1 Then 
If x<pisteen1valX Then x+1
If x>pisteen1valX Then x-1
If y<pisteen1valY Then y+1
If y>pisteen1valY Then y-1
EndIf


If MouseHit(2)Then piste1=0 //Jos painetaan hiiren 2 painiketta poistetaan valinta pisteestä.

//piste on valittu ja painetaan P niin klikattu paikka muuttuu nykyiseksi pisteen paikaksi, eli pysähdytään.
If piste1=1 And KeyHit(cbkeyP)Then 
pisteen1valX=X
pisteen1valY=y
EndIf

//Healthin lisäys ja vähennys.
If piste1=1 And Health<10 And KeyHit(cbkeyY)Then Health=Health+1 
If piste1=1 And Health>0 And KeyHit(cbkeyH)Then Health=Health-1

Text 10,10,"P = Halt"
Text 10,25,"Y = Lisää Health"
Text 10,35,"H = Vähennä Health"

DrawScreen
Forever 
Image

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by kaneli2000 » Wed Oct 01, 2008 8:11 am

Hitto vie! Juuri kun sain tehtyä jotain "hienoa", niin sitten Arska tulee ja tekee melkein saman jutun!

Olen nimittäin ajatellut tehdä RPG-pelin, jossa liikuttaisiin ei yleiseen cb-tyyliin nuolilla vaan hiirellä.

Heitin tuommoisen pienen esimerkin ukon liikkumisesta:

Code: Select all

SCREEN 800,600

'ladataan ukko
ukko=LoadObject ("media\guy.bmp",72)

'tehdään tyhjä objekti
tyhjä=MakeObject()

'mainloop
Repeat

'JOS hiiren oik. painiketta painetaan, tyhjä objekti heitetään sinne missä hiiri oli kilkin hetkellä ja "point" muuttuja vaihdetaan ykköseksi
  If MouseHit(1) Then
    PositionObject tyhjä,MouseWX(),MouseWY()
    point=1
  EndIf
  
'JOS point -muuttuja on yksi (päällä), ukko laitetaan kävelemään tyhjän objektin suuntaan
  If point=1 Then
    PointObject ukko,tyhjä
    MoveObject ukko,3
  EndIf
  
'JOS ukko ja tyhjä objekti törmäävät, ukko pysähtyy ja point -muuttuja -> 0 (pois päältä)
  If ObjectsOverlap(ukko,tyhjä) Then
    point=0
  EndIf

'älä unohda näitä:    
DrawScreen

Forever

'Analyysi:
'Jos point -muuttuja on päällä, ukko likkuu tyhjän objektin suuntaan, ja jos tyhjä objekti ja ukko törmäävät, liikkuminen laitetaan pois päältä.
'Aina kun tapahtuu oik. hiiren klikki, point menee päälle ja tyhjää objektia siirretään. Helppoa!
Se on helpompi käyttää ihan vasta-alkajalle kuin tuo arskan funktiokasa, mutta ei se ihan niin hieno sitten olekkaan. Vaikka, tämähän on RPG-peliin, tuo ylempi stradegiaan.
I see the rainbow rising

Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Jonhu » Fri Oct 03, 2008 2:23 pm

yksinkertainen viiva objectista. (Ajattelin muuttaa vähän tykkipelini voiman säätöä, sivussa syntyi tälläinen functio)

EDIT: Tein 2 eri versiota.. Toisessa tarvitsee vain objectin nimen ja kohteen toisessa molempien sijainnin..

voimaviiva2(x1#,y1#,x2#,y2#,paksuus,maxpituus)
Ekakappale(x1,x2)
Tokakappale(x2,y2)
paksuus=viivan paksuus
maxpituus=maksimi pituus

Code: Select all

SCREEN 800,600

cannon = LoadObject( "media\cannon.bmp", 72 )

Repeat

  ankle# = -GetAngle(MouseWX(),MouseWY(),ObjectX(cannon),ObjectY(cannon))+180
  
  RotateObject cannon,ankle#

  voima#=voimaviiva2(ObjectX(cannon),ObjectY(cannon),MouseWX(),MouseWY(),2,150)
  
  Text 10,10,"Voima: "+voima#

  DrawScreen 
  
Until EscapeKey()


Function voimaviiva2(x1#,y1#,x2#,y2#,paksuus,maxpituus)
  pituus# = Distance(x1#,y1#,x2#,y2#)      // mittaa etäisyyden
  angle# = -GetAngle(x1#,y1#,x2#,y2#)     // mittaa kulman
  If pituus#>maxpituus Then pituus#=maxpituus // rajoittaa viivan pituuden
  r=0 : g=180 : b=0     // määrää värit
  For a=1 To RoundUp(pituus#)
    Color r,g,b   // asettaa värit
    xn2# = x1# + Sin(angle# + 90)*(a) +ScreenWidth()/2
    yn2# = -y1# - Cos(angle# - 90)*(a) +ScreenHeight()/2
    Circle xn2#-paksuus/2,yn2#-paksuus/2,paksuus,1 // piirtää ympyrän yllä laskettuun kohtaan
    //värien säätelyä...
    If a<maxpituus/3            
      r + 3  : g + 4
    ElseIf maxpituus/3<a And a<maxpituus*(2/3)
      r + 3 : g - 1
    ElseIf maxpituus*(2/3)<a And a<maxpituus 
      r + 3 : g - 2
    EndIf
    If b > 255 : b=255 : ElseIf b < 0 : b=1 : EndIf
    If g > 255 : g=255 : ElseIf g < 0 : g=1 : EndIf
    If r > 255 : r=255 : ElseIf r < 0 : r=1 : EndIf
  Next a
  Return pituus# //palauttaa pituuden arvon
EndFunction
voimaviiva(x2#,y2#,obj,paksuus,maxpituus)
Kappale2(x2#,y2#)
Objeckti (obj)
paksuus=viivan paksuus
maxpituus=maksimi pituus

Code: Select all

SCREEN 800,600

cannon = LoadObject( "media\cannon.bmp", 72 )

Repeat

  ankle# = -GetAngle(MouseWX(),MouseWY(),ObjectX(cannon),ObjectY(cannon))+180
  
  RotateObject cannon,ankle#
  
  voima#=voimaviiva(MouseWX(),MouseWY(),cannon,2,150)
  
  Text 100,100,voima#
  
  DrawScreen 
  
Until EscapeKey()

Function voimaviiva(x2#,y2#,obj,paksuus,maxpituus)

  x1#=ObjectX(obj) 
  y1#=ObjectY(obj) 
  
  pituus#=Distance(x1#,y1#,x2#,y2#)   
  If pituus#>maxpituus Then pituus#=maxpituus 
  
  r=0 : g=180 : b=0   
  
  For a=1 To RoundUp(pituus#)
    Color r,g,0
    xn2# = ObjectX(obj) + Sin(ObjectAngle(obj) + 90)*(a) + ScreenWidth()/2
    yn2# = -ObjectY(obj) - Cos(ObjectAngle(obj) - 90)*(a) + ScreenHeight()/2
    Circle xn2#-paksuus/2,yn2#-paksuus/2,paksuus,1 
    If a<maxpituus/3            
      r + 3 : g + 4
    ElseIf maxpituus/3<a And a<maxpituus*(2/3)
      r + 3 : g - 1
    ElseIf maxpituus*(2/3)<a And a<maxpituus 
      r + 3 : g - 2
    EndIf
    If g > 255 : g=255 : ElseIf g < 0 : g=1 : EndIf
    If r > 255 : r=255 : ElseIf r < 0 : r=1 : EndIf
  Next a
  Return pituus# 
EndFunction
Last edited by Jonhu on Sat Nov 22, 2008 11:31 am, edited 1 time in total.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by MaGetzUb » Fri Oct 03, 2008 3:54 pm

Hieno, koitappa pistää drawscreen off ja vetää hiirellä siihen täys ympyrä.. :D
EDIT:

Munasin taas.. :D

Last edited by MaGetzUb on Sat Oct 04, 2008 9:51 pm, edited 1 time in total.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by DatsuniG » Sat Oct 04, 2008 8:19 pm

Teinpäs tämmösen funktio parin joilla saa tehtyä kuvasta tekstitiedoston ja tekstitiedostosta kuvan. Laitoinpa mukaan vielä salauksen, jolla ei nyt ole niin kovin suuri vaikutus, ehkä hieman värien vääristymistä. Nyt on koodi vielä kommentoituna ja sisennettynä :O

Code: Select all

// Ladataan kuva muistiin
kuva=LoadImage("media/guy.bmp")

// Tehdään kuvasta koodi. "img.txt" on koodin tallennuspaikka
// "I'm so 1337" on salasana. Vertaa lyhyen ja pitkän salasanan eroa
Codeimage(kuva,"img.txt","I'm so 1337")

// Tehdään kuva koodin pohjalta
// "img.txt" ladataa koodi
// "I'm so 1337" on salauksen purun avain, kokeile muuttaa tätä
kuva=MakeCodeimage("img.txt","I'm so 1337")

Repeat
  DrawImage kuva,40,40 'Piirretään luotu kuva
DrawScreen
Forever /////////////////////////////////////////
// F U N K T I O T //////////////////////
/////////////////////////////////////////

Function Codeimage(Kuvamuuttuja,output$,_pass$="")

file=OpenToWrite(output) ' Avataan tiedosto
WriteLine file,ImageWidth(Kuvamuuttuja) ' Kirjoitetaan tietoja kuvasta
WriteLine file,ImageHeight(Kuvamuuttuja) ' Kirjoitetaan tietoja kuvasta


For i=1 To Len(_pass)
passnum=passnum+Asc(Mid(_pass,i,1)) ' Luodaan salasanasta numero
Next i 

If _pass="" Then passnum=1

For i=1 To ImageHeight(kuvamuuttuja) ' Läpikäynti
  For a=1 To ImageWidth(kuvamuuttuja)
  PickImageColor kuvamuuttuja,a,i
  
      WriteLine file,getRGB(RED)*passnum ' Kirjoitetaan piirtovärin punaisen komponentin arvo
      WriteLine file,getRGB(GREEN)*passnum ' Kirjoitetaan piirtovärin vihreä komponentin arvo
      WriteLine file,getRGB(BLUE)*passnum ' Kirjoitetaan piirtovärin sininen komponentin arvo

  Next a
Next i 

CloseFile file ' Suljetaan tiedosto

EndFunction 


Function MakeCodeImage(_file$,_decode$="")


For i=1 To Len(_decode)
passnum=passnum+Asc(Mid(_decode,i,1)) ' Luodaan salasanasta numero
Next i 

If _decode="" Then passnum=1

file=OpenToRead(_file)

  _w=Int(ReadLine(file)) ' Luetaan kuvan koko
  _h=Int(ReadLine(file)) ' Luetaan kuvan koko
  
img=MakeImage(_W,_h) ' Luodaan kuva aikaisempien tietojen perusteella

DrawToImage img ' Piirretään kuvaan

For I=1 To _H
  For a=1 To _w
  Color Int(ReadLine(file))/passnum,Int(ReadLine(file))/passnum,Int(ReadLine(file))/passnum ' Luodaan väri
  Dot a,i ' Piste
  Next a
Next i 

DrawToScreen ' Piirretään ruudulle

Return img ' Palautetaan kuva

EndFunction
Last edited by DatsuniG on Sun Oct 05, 2008 10:32 am, edited 1 time in total.
Hengität nyt manuaalisesti.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by MaGetzUb » Sat Oct 04, 2008 10:03 pm

Aika kätevä... Paitsi kuvan pituus & leveys kannattaisi salata myös.. ;)
Ja sitten myös kannattaa käyttää OpenToEdit, WriteInt, WriteStirng, WriteByte-komentoja..
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by DatsuniG » Fri Oct 10, 2008 6:52 pm

Teinpäs pari kivaa kuvan muokkaamis funkkaria.
Käyttö:
Lataa kuva
Sijoita funktion parametri kohtaan kuvan muuttuja
Aloita silmukka, piirrä kuva ja voila.

Grayscale

Code: Select all

Function Grayscale(img)
  For a=0 To ImageHeight(img)
    For i=0 To ImageWidth(img)
      
      PickImageColor img,i,a
      DrawToImage img 
      r=getRGB(RED)
      g=getRGB(GREEN)
      b=getRGB(BLUE)
      
      higher=Max(r,g)
      higher1=Max(r,b)
      
      value=Max(higher,higher1)
      
  
      
      Color value,value,value
      Dot i,a
      DrawToScreen 
    Next i
  Next a
EndFunction 
Mustaa ja valkoista

Code: Select all

Function Blackandwhite(img)
For a=0 To ImageHeight(img)
  For i=0 To ImageWidth(img)
    
    PickImageColor img,i,a
    DrawToImage img 
    r=getRGB(RED)
    g=getRGB(GREEN)
    b=getRGB(BLUE)

    If (r+g+b)/3>255/2 Then value=255 Else value=0
    
    Color value,value,value
    Dot i,a
    DrawToScreen 
  Next i
Next a
EndFunction 
EDIT:

Heitetääs sekaan vielä Min2 ja Max2 funktiot

Code: Select all

highest=Max2(231,321,123)
lowest=Min2(231,321,123)
Print "Korkein arvo oli: "+highest
Print "Pienin arvo oli: "+lowest
WaitKey 


Function Max2(a,b,c)
  value1=Max(a,b)
  value2=Max(a,c)
  Return Max(value1,value2)
EndFunction 

Function Min2(a,b,c)
  value1=Min(a,b)
  value2=Min(a,c)
  Return Min(value1,value2)
EndFunction 
[/edit]
Hengität nyt manuaalisesti.

DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by DatsuniG » Mon Oct 27, 2008 10:37 pm

Crosshair-funkkari, käytetään drawgamen jälkeen.

Code: Select all

x=200
y=150
Repeat
x=x+(LeftKey()-RightKey())*-3
y=y+(DownKey()-UpKey())*3
Circle x,y,10
Crosshair(x,y,MouseX(),MouseY(),8,60)
DrawScreen
Forever 
Function Crosshair(x,y,x2,y2,size,dis)
angle=GetAngle(x,y,x2,y2)
Circle x+Cos(angle)*dis,y-Sin(angle)*dis,size,OFF 
EndFunction 


Hengität nyt manuaalisesti.

User avatar
SPuntte
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 650
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:51 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by SPuntte » Mon Oct 27, 2008 11:56 pm

DatsuniG wrote:
EDIT:

Heitetääs sekaan vielä Min2 ja Max2 funktiot

Code: Select all

*knips*
[/edit]
Aika turhaa kikkailua. Harvemmin tarvitsee kolmea parametria kahden sijaan, mutta usein kyllä olisi hyötyä, jos funktio ottaisi mielivaltaisen määrän niitä. Tähän taas tarvittaisiin jonkinnäköistä funktioiden ylikuorimittamista..

Mutta varsinainen asiani on, että kirjoittaessasi tuollaiset funktiot, joita todennäköisesti käytetään paljon, ne kannattaa tehdä mahdollisimman helpoiksi prosessorille. Usein valitettavasti koodin selkeyden kustannuksella. Tuossakin on nyt siis yksi Max/Min -kutsu liikaa. Optimointi:

Code: Select all

highest=Max2(231,321,123)
lowest=Min2(231,321,123)
Print "Korkein arvo ON EDELLEEN: "+highest
Print "Pieninkin arvo ON EDELLEEN: "+lowest
WaitKey 

Function Max2(a,b,c)
  Return Max(Max(a,b),c)
EndFunction 

Function Min2(a,b,c)
  Return Min(Min(a,b),c)
EndFunction 
Näin pienenä huomautuksena (en halua olla ilonpilaaja taikka osoittaa tätä kenellekään henkilökohtaisesti, en todellakaan), että kuten tämän ketjun aihe sanoo, tänne on tarkoitus postata hyödyllisiä ja selkeitä esimerkkejä aloitteleville koodareille. Ei aloittelevien koodarien purkkaisia pikku koodinpätkiä, jotka eivät muuten ylitä esimerkkikoodin vaatimuskynnystä...
Alkku @ tämän ketjun 1. viesti wrote:-- pistetään tänne helpot, pienet ja tarpeelliset esimerkit. --
CoolBasic henkilökuntaa
Tech-kehittäjä
CoolBasic Classic, Cool VES

CoolPhysicsEngine | MissileSystem | Jana-ympyrä -törmäys | cbSimpleTexture | CoolCPLX

DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by DatsuniG » Tue Oct 28, 2008 2:21 pm

Ei ollut alunperin tarkoitus laittaa noita, mutta ne syntyivät tuon Grayscale funktion sivussa joten en miettiny niitä paljoa.
Hengität nyt manuaalisesti.

DatsuniG
Advanced Member
Posts: 367
Joined: Fri Aug 15, 2008 9:57 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by DatsuniG » Sat Nov 01, 2008 12:13 pm

No tässä olisi nyt 3 kpl funktioita käyttäjätunnusten hallintaan.

Code: Select all

SCREEN 600,400

Timr=Timer()
If userexists("Pekka","Users.txt")=0 Then 
  Createuser("Pekka","Salis","Users.txt","Salasana123")
  Print "Luotiin käyttäjänimi Pekka, jonka salasana on Salis"
EndIf 
aika=Timer()-timr
Print "Tarkistettiin löytyikö entuudestaan jo käyttäjänimeä Pekka"
Print "Aikaa kului: "+aika+"ms"
Print 
WaitKey

Timr=Timer()
Print "Yritetään kirjautua käyttäjällä Pekka, tarkista seuraava rivi."
If LogIN("Pekka","Salis","Users.txt","Salasana123") Then Print "Onnistui!"
aika=Timer()-timr
Print "Aikaa kului: "+aika+"ms"
WaitKey 

//////////
// CreateUser on funktio, jolla luodaan uusi käyttäjätunnus
//////////
// User$ on luotava käyttäjätunnus
// Pass$ on käyttäjätunnuksen salasana
// File$ on tiedosto, johonka käyttäjätunnuksen tiedot tallennetaan
// Salaus$ on teksti, jolla salasanat kryptataan tiedostoon
//////////


Function Createuser(user$,pass$,file$,salaus$)

  tiedosto=OpenToEdit(file$)
  
  cryptedtxt$=""
  numsalaus=2
  
// Siirrytään tiedoston loppuun
  
  While Not EOF(tiedosto)
    a=ReadLine(tiedosto)
  Wend 

// Luodaan numero, jolla kryptataan
  
    For i=1 To Len(salaus)
      numsalaus=RoundUp(numsalaus+Asc(Mid(salaus,i,1))/Asc(Mid(salaus,1,1)))
    Next i 

// Kryptaus
    
    For i=1 To Len(pass)
      cryptedtxt=cryptedtxt+Chr(Asc(Mid(pass,i,1))-numsalaus)
    Next i

// Kirjoitus
  
  WriteLine tiedosto,user
  WriteLine tiedosto,cryptedtxt
  
  CloseFile tiedosto 

EndFunction

//////////
// Userexists on funktio, jolla tarkistetaan löytyikö etsittyä käyttäjä tunnusta.
// Funktio on kätevä esimerkiksi uutta tunnusta luotaessa.
// Jos käyttäjä tunnus löytyy, funktio palauttaa 1
//////////
// User$ on käyttäjänimi
// File$ on tiedosto, josta tunnusta etsitään
//////////

Function UserExists(user$,file$)

  tiedosto=OpenToRead(file)

// Jos käyttäjätunnus löytyy, palautetaan 1
    
    While Not EOF(tiedosto)
      If ReadLine(tiedosto)=user Then Return 1
    Wend 
  
  CloseFile tiedosto 
   
EndFunction

//////////
// LogIN on funktio, jolla kirjaudutaan sisään
// Jos kirjautuminen onnistuu, funktio palauttaa 1
//////////
// User$ on käyttäjätunnus jolla kirjaudutaan
// Pass$ on käyttäjätunnuksen salasana
// File$ on tiedosto, josta tietoja etsitään
// Salaus$ on teksti, jolla File$:n tiedostot dekryptataan
//////////

Function LogIN(user$,pass$,file$,salaus$)

  tiedosto=OpenToRead(file$)
    
  While Not EOF(tiedosto)
    If user=ReadLine(tiedosto) Then Exit 
  Wend

  passline$=ReadLine(tiedosto)
  Decrypted$=""
  numsalaus=2
  
    For i=1 To Len(salaus)
      numsalaus=RoundUp(numsalaus+Asc(Mid(salaus,i,1))/Asc(Mid(salaus,1,1)))
    Next i 
    
    For i=1 To Len(passline)
      Decrypted=decrypted+Chr(Asc(Mid(passline,i,1))+numsalaus)
    Next i
  
  If decrypted=pass Then Return 1
  
  
  CloseFile tiedosto

EndFunction 
Hengität nyt manuaalisesti.

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Jani » Fri Nov 14, 2008 4:15 pm

Tässä olisi minunkin vinkkini valikosta johon voi laittaa valintoja niin paljon kuin haluaa:

Code: Select all

v=0

Repeat

  Text 10,10,"Aloita"
  Text 10,30,"Jatka"
  Text 10,50,"Lopeta"
  Text 100,10+v*20,"®"
  
  If KeyHit(cbkeyup) Then v-1
  If KeyHit(cbkeydown) Then v+1
  If KeyHit(28) And v=0 Then MakeError "Peliä ei ole..."
  If KeyHit(28) And v=1 Then MakeError "Jos peli olisi. Ja vielä tallennettu peli..."
  If KeyHit(28) And v=2 Then End
  
  If v<0 Then v=2
  If v>2 Then v=0
  
  DrawScreen
  
Forever 
Tässä on siis valinnat: Aloita, Jatka ja Lopeta.
"Valitaan" merkillä ®. ® merkkiä liikutetaan nuolilla.

Hiirellä toimiva:

Code: Select all

v=Rand(50,255)
v2=Rand(50,255)


Repeat

  Color v,v2,v3
  Text 10,100,"Lopeta"
  Color v,v2,v3
  Text 10,200,"Aloita"
  
  If MouseX()>10 And MouseX()<60 And MouseY()>100 And MouseY()<110
    Color cbblue
    Text 10,100,"Lopeta"
    If MouseDown(1)
      Color cbred
      Text 10,100,"Lopeta"
      DrawScreen
      Wait 1000
      End
    EndIf
  Else
    ClearMouse
  EndIf
  
  If MouseX()>10 And MouseX()<60 And MouseY()>200 And MouseY()<210
    Color cbblue
    Text 10,200,"Aloita"
    If MouseDown(1)
      Color cbred
      Text 10,200,"Aloita"
      DrawScreen
      Wait 1000
      MakeError "Tässä nyt se ^peli^"
    EndIf
  Else
    ClearMouse
  EndIf
aika avara...
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Jonhu » Sun Nov 16, 2008 3:09 pm

Tein function, joka laskee viivaan minimi etäisyyden. Veikkaan, että näitä on postattu tänne useampikin, mutta heti en löytänyt..

Kahdella esimerkillä:
Piirtää lyhimmän mahdollisen viivan viivasta hiireen.

Code: Select all

SCREEN 800, 600

Type LINET
  Field x1 As Float
  Field y1 As Float
  Field y2 As Float
  Field x2 As Float
EndType

viiva(500,100,750,150)
viiva(300,450,300,300)

AddText "Viivapeli"
Repeat

  a=0
  For an.LINET=Each LINET
  
    a+1
    dist#=DistLine(MouseX(), MouseY(),an\x1, an\y1, an\x2, an\y2 )

    Color cbwhite
    DrawLine(an\x1, an\y1, an\x2, an\y2)
    
    Text 1,12+a*12, "Viivaan "+a+" etäisyys: "+dist#
    
  Next an
  
  Color cbyellow
  Text 100,1, "FPS: "+FPS()
  
  DrawScreen
  
Until EscapeKey()

Function DrawLine(xx1#,yy1#,xx2#,yy2#)
  Line xx1#,yy1#,xx2#,yy2#
EndFunction

//DistLine
//
// Palauttaa pisteen ja viivan välisen minimi etäisyyden
// pisteen sijainti (px, py)
// viivan alku ja loppu sijainnit: (l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
Function DistLine(px#, py#, l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
  ang#=GetAngle(l1x#, l1y#, l2x#, l2y#) 
  Dist_old#=400000 //maksimi arvo
  For a=1 To Distance(l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
    xn2# = l1x# + Sin(ang#+90)*a
    yn2# = l1y# - Cos(ang#-90)*a
    Dist#=Min( Distance( px#, py#, xn2#, yn2# ) , Dist_old# )
    If Dist#<Dist_old# Then tx#=xn2# : ty#=yn2# ' ei tarvi tätä riviä, jos ei halua piirtää viivaa
    Dist_old#=Dist#
  Next a  
  Color cbred: Line px#, py#,tx#,ty#' ei tarvi tätä riviä, jos ei halua piirtää viivaa
  Return Dist#
EndFunction

// luo uuden viivan..
Function viiva(xx1#,yy1#,xx2#,yy2#)
  aa.LINET=New(LINET)
  aa\x1=xx1#
  aa\x2=xx2#
  aa\y1=yy1#
  aa\y2=yy2#
EndFunction
Viivojen siirtely ohjelma..
Napit:
- Hiirellä liikutat viivoja
- Space lisää viivoja
- numero 1 poistaa ensimmäisen viivan
- numero 2 poistaa viimeisen viivan

Code: Select all


SCREEN 800, 600

Type LINET
  Field x1 As Float
  Field y1 As Float
  Field y2 As Float
  Field x2 As Float
EndType

Global Viivoja

Addline(500,100,750,150)
Addline(300,450,300,300)
Addline(30,45,300,300)
Addline(300,50,300,30)

AddText "Viivapeli : Liikuttele hiirellä viivoja"
AddText "Space lisää viivoja"
Repeat

  For an.LINET=Each LINET
    
    If DistLine(MouseX(), MouseY(),an\x1, an\y1, an\x2, an\y2 )<=30 Then
      If MouseDown(1) Then
        Select LineTop(MouseX(), MouseY(),an\x1, an\y1, an\x2, an\y2)
          Case 1 
            an\x1=MouseX()
            an\y1=MouseY()
          Case 2
            an\x2=MouseX()
            an\y2=MouseY()
        EndSelect
      EndIf
    EndIf
    
    DrawLine(an\x1, an\y1, an\x2, an\y2)
    
  Next an
  
  If KeyUp(cbkeyspace)=1 Then Addline(Rand(1,800),Rand(1,600),Rand(1,800),Rand(1,600))
  If KeyUp(cbkey1)=1 And viivoja>0 Then DeleteLine(1) ' poistaa ekan viivan
  If KeyUp(cbkey2)=1 And viivoja>0 Then DeleteLine(2) ' poistaa vikan viivan
  
  Text 600,1, "FPS: "+FPS()
  
  DrawScreen
  
Until EscapeKey()

Function DeleteLine(valittu)
  Select valittu
    Case 1 
      de.LINET=First(LINET)
    Case 2
      de.LINET=Last(LINET)
  EndSelect
  Delete de
  viivoja-1
EndFunction

Function LineTop(px#, py#, l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
  dist1#=Distance(px#, py#, l1x#, l1y#)
  dist2#=Distance(px#, py#, l2x#, l2y#)
  If dist1#<dist2# Then Return 1 Else Return 2
EndFunction

Function DrawLine(xx1#,yy1#,xx2#,yy2#)
  Line xx1#,yy1#,xx2#,yy2#
EndFunction

Function DistLine(px#, py#, l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
  ang#=GetAngle(l1x#, l1y#, l2x#, l2y#) 
  Dist_old#=4000 //maksimi arvo
  For a=1 To Distance(l1x#, l1y#, l2x#, l2y#)
    xn2# = l1x# + Sin(ang#+90)*(a)
    yn2# = l1y# - Cos(ang#-90)*(a)
    Dist#=Min( Distance( px#, py#, xn2#, yn2# ) , Dist_old# )
    Dist_old#=Dist#
  Next a  
  Return Dist#
EndFunction

Function Addline(xx1#,yy1#,xx2#,yy2#)
  aa.LINET=New(LINET)
  aa\x1=xx1#
  aa\x2=xx2#
  aa\y1=yy1#
  aa\y2=yy2#
  viivoja+1
EndFunction

User avatar
tuhoojabotti
Advanced Member
Posts: 485
Joined: Tue Aug 28, 2007 3:53 pm
Location: Suomi, Finland
Contact:

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by tuhoojabotti » Sun Nov 16, 2008 5:28 pm

Tylsää kun oli niin tein tämmöisen purkkaisen välimainos esimerkin. Kuvan pistät cb:n media kansioon ja liität koodin suoraan editoriin.

Code: Select all

//näyttö
SCREEN 800,600,32,cbfullscreen
FrameLimit 50

//maasto
ruoho = MakeObjectFloor ()
nurmikko = LoadImage ("Media\grass.bmp")
PaintObject ruoho, nurmikko

//tie
road=LoadObject ("Media\road.png")
road2=CloneObject(road)
PositionObject road2,861,0

//auto
car = LoadObject ("Media\car.bmp",72)
carxm#=0.5
carym#=0.5
carmaxx=30
carminx=-30
carmaxy=10
carminy=-10

Dim Txt(8) As String //tekstit
Dim delay(8) As Float //tekstien kirjoitus nopeus millisekunteina

//tekstien asetus
Txt(0)="Tämä esimerkki teksti voisi sisältää juoni paljastuksia!"
delay(0)=60
Txt(1)="... Tai sitten ei."
delay(1)=100
Txt(2)="Mutta mistä sitä tietää!  Jos vaikka joku tekisi niin."
delay(2)=100
Txt(3)="Näitä tekstejä voi muuten taikoa lähes loputtomiin,"
delay(3)=100
Txt(4)="mutta tuskin sinua kiinnostaa."
delay(4)=100
Txt(5)="Saatat jopa haluta käyttää tätä tekelettäni omassa projektissasi..."
delay(5)=100
Txt(6)="Ei se minua haittaa.   Kiittää Tietenkin saa."
delay(6)=200

stringcount=7 //tekstien määrä
waittime=1000 //odotus ennen seuraavan lauseen aloittamista millisekunteina
pos=0 //kohta lauseessa
Stringi=0 //lause jossa ollaan menossa
gamma=0 //n'ytön gamma

t=Timer()
Repeat

  //update animation
  If ObjectX(car)<carminx Then 
    carxm=Rnd(1)
  EndIf 
  If ObjectX(car)>carmaxx Then 
    carxm=Rnd(-1)
  EndIf
  If ObjectY(car)<carminy Then 
    carym=Rnd(-0.5)
  EndIf 
  If ObjectY(car)>carmaxy Then 
    carym=Rnd(0.5)
  EndIf  
  MoveObject car,carxm,carym
  MoveObject road,-6
  If ObjectX(road)=<-855 Then PositionObject road,861,0
  MoveObject road2,-6
  If ObjectX(road2)=<-855 Then PositionObject road2,861,0
  MoveObject ruoho,-6
  //update texts
  DrawGame 
  Color cbblack
  Text 200,400,Left(txt(stringi),pos) //draw the partion of the text
  //add token to the text
  If t+delay(stringi)<Timer() Then 
    pos+1
    If waiter=0 Then t=Timer()
  EndIf 
  //see if the sentence is written
  If pos=Len(txt(stringi)) Then
    Waiter=waittime
  EndIf 
  //wait some time after the sentence is fully written
  If waiter<>0 And gamma=0 Then
    //Text 0,0,t+" "+waiter+" "+Timer()
    If t+waiter<Timer() Then waiter=0: stringi+1: pos=0
  EndIf 
  //last text? slowly fade away...
  If stringi=stringcount Then
    ScreenGamma gamma,gamma,gamma
    gamma-1
    If gamma<-255 Then Exit 
  EndIf 
  
  DrawScreen

Forever

Wait 300
End 
Attachments
road.png
tietyö
road.png (33.72 KiB) Viewed 4523 times
Imagedev.tuhoojabotti.com — “Programmer (noun): An organism that turns caffeine into code.”

User avatar
rami123
Advanced Member
Posts: 354
Joined: Mon Jun 23, 2008 8:20 pm
Location: Kittilä

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by rami123 » Sun Nov 16, 2008 6:10 pm

todella hieno! tuo välimainosefektisi ;)

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Jani » Tue Nov 25, 2008 6:24 pm

DatsuniG wrote:Teinpäs tämmösen funktio parin joilla saa tehtyä kuvasta tekstitiedoston ja tekstitiedostosta kuvan. Laitoinpa mukaan vielä salauksen, jolla ei nyt ole niin kovin suuri vaikutus, ehkä hieman värien vääristymistä. Nyt on koodi vielä kommentoituna ja sisennettynä :O

Code: Select all

// Ladataan kuva muistiin
kuva=LoadImage("media/guy.bmp")

// Tehdään kuvasta koodi. "img.txt" on koodin tallennuspaikka
// "I'm so 1337" on salasana. Vertaa lyhyen ja pitkän salasanan eroa
Codeimage(kuva,"img.txt","I'm so 1337")

// Tehdään kuva koodin pohjalta
// "img.txt" ladataa koodi
// "I'm so 1337" on salauksen purun avain, kokeile muuttaa tätä
kuva=MakeCodeimage("img.txt","I'm so 1337")

Repeat
  DrawImage kuva,40,40 'Piirretään luotu kuva
DrawScreen
Forever /////////////////////////////////////////
// F U N K T I O T //////////////////////
/////////////////////////////////////////

Function Codeimage(Kuvamuuttuja,output$,_pass$="")

file=OpenToWrite(output) ' Avataan tiedosto
WriteLine file,ImageWidth(Kuvamuuttuja) ' Kirjoitetaan tietoja kuvasta
WriteLine file,ImageHeight(Kuvamuuttuja) ' Kirjoitetaan tietoja kuvasta


For i=1 To Len(_pass)
passnum=passnum+Asc(Mid(_pass,i,1)) ' Luodaan salasanasta numero
Next i 

If _pass="" Then passnum=1

For i=1 To ImageHeight(kuvamuuttuja) ' Läpikäynti
  For a=1 To ImageWidth(kuvamuuttuja)
  PickImageColor kuvamuuttuja,a,i
  
      WriteLine file,getRGB(RED)*passnum ' Kirjoitetaan piirtovärin punaisen komponentin arvo
      WriteLine file,getRGB(GREEN)*passnum ' Kirjoitetaan piirtovärin vihreä komponentin arvo
      WriteLine file,getRGB(BLUE)*passnum ' Kirjoitetaan piirtovärin sininen komponentin arvo

  Next a
Next i 

CloseFile file ' Suljetaan tiedosto

EndFunction 


Function MakeCodeImage(_file$,_decode$="")


For i=1 To Len(_decode)
passnum=passnum+Asc(Mid(_decode,i,1)) ' Luodaan salasanasta numero
Next i 

If _decode="" Then passnum=1

file=OpenToRead(_file)

  _w=Int(ReadLine(file)) ' Luetaan kuvan koko
  _h=Int(ReadLine(file)) ' Luetaan kuvan koko
  
img=MakeImage(_W,_h) ' Luodaan kuva aikaisempien tietojen perusteella

DrawToImage img ' Piirretään kuvaan

For I=1 To _H
  For a=1 To _w
  Color Int(ReadLine(file))/passnum,Int(ReadLine(file))/passnum,Int(ReadLine(file))/passnum ' Luodaan väri
  Dot a,i ' Piste
  Next a
Next i 

DrawToScreen ' Piirretään ruudulle

Return img ' Palautetaan kuva

EndFunction
Heh... tulosti tismalleen oikean kuvan kunhan saliksessa oli vain tarpeeksi merkkejä :)
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: Esimerkkejä aloittelijoille.

Post by Jani » Thu Nov 27, 2008 9:35 pm

Tää nyt vielä isometrinen Lopeta painike (ei toteutettu functioilla). Kommentoimatonta olkaa hyvät :)

Code: Select all

lopeta$="Lopeta"

x=10 : y=10

Repeat

  Gosub tiedot
  Color cbred
  Box 9,9,laatikkox-2,laatikkoy-1,0
  Box 8,8,laatikkox-2,laatikkoy-2,0
  Color cbgreen
  Box 7,7,laatikkox-3,laatikkoy-3,0
  Box 6,6,laatikkox-4,laatikkoy-4,0
  Color cbred
  Box 5,5,laatikkox-5,laatikkoy-5,0
  Box 4,4,laatikkox-6,laatikkoy-6,0
  Color cbgreen
  Box 3,3,laatikkox-7,laatikkoy-7,0
  Box 2,2,laatikkox-8,laatikkoy-8,0
  Color cborange
  Box 10,10,laatikkox,laatikkoy
  Color cbblack
  Text 15,15,lopeta
  
  If mx>4 And mx<laatikkox+1 And my>4 And my<laatikkoy+1
    Color cbblue
    Box 10,10,laatikkox,laatikkoy
    Color cbwhite
    Text 15,15,lopeta
    If MouseDown(1)
      Wait 1000
      End
    EndIf
  Else
    ClearMouse
  EndIf
  
  DrawScreen
Forever
  
tiedot:

mx=MouseX() : my=MouseY()

laatikkox=TextWidth(lopeta)+15
laatikkoy=TextHeight(lopeta)+15
Return
EDIT: Tässä nyt mukana vielä Aloita painike (Aloita ja Lopeta)

Code: Select all

lopeta$="Lopeta"
aloita$="Aloita"

x=10 : y=10

Repeat

  Gosub tiedot
  Color cbred
  Box 9,9,laatikkox-1,laatikkoy-1,0
  Box 8,8,laatikkox-2,laatikkoy-2,0
  Color cbgreen
  Box 7,7,laatikkox-3,laatikkoy-3,0
  Box 6,6,laatikkox-4,laatikkoy-4,0
  Color cbred
  Box 5,5,laatikkox-5,laatikkoy-5,0
  Box 4,4,laatikkox-6,laatikkoy-6,0
  Color cbgreen
  Box 3,3,laatikkox-7,laatikkoy-7,0
  Box 2,2,laatikkox-8,laatikkoy-8,0
  Color cborange
  Box 10,10,laatikkox,laatikkoy
  Color cbblack
  Text 15,15,lopeta
  Color cbred
  Box 14,79,aloitax-1,aloitay-1,0
  Box 13,78,aloitax-2,aloitay-2,0
  Color cbgreen
  Box 12,77,aloitax-3,aloitay-3,0
  Box 11,76,aloitax-4,aloitay-4,0
  Color cbred
  Box 10,75,aloitax-5,aloitay-5,0
  Box 9,74,aloitax-6,aloitay-6,0
  Color cbgreen
  Box 8,73,aloitax-7,aloitay-7,0
  Box 7,72,aloitax-8,aloitay-8,0
  Color cborange
  Box 15,80,aloitax,aloitay
  Color cbblack
  Text 20,85,aloita
  
  If mx>4 And mx<laatikkox+10 And my>4 And my<laatikkoy+10
    Color cbblue
    Box 10,10,laatikkox,laatikkoy
    Color cbwhite
    Text 15,15,lopeta
    If MouseDown(1)
      Wait 500
      End
    EndIf
  Else
    ClearMouse
  EndIf
  
  If mx>15 And mx<aloitax+15 And my>80 And my<aloitay+80
    Color cbblue
    Box 15,80,aloitax,aloitay
    Color cbwhite
    Text 20,85,aloita
    If MouseDown(1)
      Wait 500
      MakeError "Tässä on se "+Chr(34)+"peli"+Chr(34)+" :)"
    EndIf
  Else
    ClearMouse
  EndIf
  
  DrawScreen
Forever
  
tiedot:

mx=MouseX() : my=MouseY()

aloitax=TextWidth(aloita)+15
aloitay=TextHeight(aloita)+15

laatikkox=TextWidth(lopeta)+15
laatikkoy=TextHeight(lopeta)+15
Return
EDIT2: Anteeksti jos on pientä purkkaa tuo 6 laatikon vaihe.

EDIT3: En tiedä että onko tämmönen jo, mutta tässä tällänen "tekstin tasaaja"

Code: Select all

teksti$="Tasattu"

x=ScreenWidth()/2-TextWidth(teksti)/10
y=ScreenHeight()/2-TextHeight(teksti)/2

Repeat

  CenterText x,y,teksti,2

  DrawScreen

Forever
(tuohon saa liitettyä miyö isometristä tekstiä ;) )
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

Post Reply