Kartta generaattori.

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Kartta generaattori.

Post by JATothrim » Wed Jan 13, 2010 9:51 pm

Näpelsin, säädin, säädin ja tein karttageneraattoin. Generaattori on nopea, ja tuotokset ovat järkeviä. Heitän tämän tähän, kuten yleensä. (koska arvaan tällä kertaa, ettei tämä aiheuta edes 10 kommenttia)

Code: Select all

'kokoelmat kartan generointia varten.
Type GeneratedRoom
	Field x%
	Field y%
	Field w%
	Field h%
EndType

Type GeneratedPath
	Field x%
	Field y%
	Field angle%
	Field lenght%
	Field turn_lenght%
	Field turns_left%
EndType

'taulukko ja tunnukset karttadatalle.
Dim GenMap(0,0) As Byte
Const MAP_ID_EMPTY = 0
Const MAP_ID_WALL = 1
Const MAP_ID_PATH = 2
Const MAP_ID_ROOM = 3

Const MAP_WIDTH = 100
Const MAP_HEIGHT = 100
Randomize Timer()

Function Generate_Map(Room_minW=5, Room_minH=3, Room_maxW=20, Room_maxH=20, Room_count = 10, Paths_per_room = 2, Path_min_len=50, Path_max_len=100)
	ClearArray ON
	ReDim GenMap(MAP_WIDTH, MAP_HEIGHT)
	NewRoom = True 'Luodaan ensin uusi huone, ja siitä lähtevät polut.	
	//##############################################
	//#Generoidaan ensin huoneet ja polkujen alut.
	//##############################################
	Repeat
		If NewRoom = True
			Repeat

				r_width% = Rand(Room_minW, Room_maxW)
				r_height% = Rand(Room_minH, Room_maxH)
				room_x% = Rand(1, MAP_WIDTH - r_width - 1)
				room_y% = Rand(1, MAP_HEIGHT - r_height - 1)
				
				//Tarkistetaan alue
				Room_Placement_OK = True
				For iRoom.GeneratedRoom = Each GeneratedRoom
					If BoxOverlap(room_x, room_y, r_width, r_height, iRoom\x, iRoom\y,iRoom\w,iRoom\h)
						Room_Placement_OK = False
						Exit
					EndIf
				Next iRoom
				
			Until Room_Placement_OK = True
			
			If Room_Placement_OK = True
				// Luodaan huone.
				genroom.GeneratedRoom = New(GeneratedRoom)
				genroom\x = room_x
				genroom\y = room_y
				genroom\w = r_width - 1
				genroom\h = r_height - 1
				For iy = room_y To (room_y + r_height - 1)
					For ix = room_x To (room_x + r_width - 1)
						GenMap(ix, iy) = MAP_ID_ROOM
					Next ix
				Next iy
				Room_count = Room_count - 1
				
				//Arvotaan polkujen aloitus paikat.
				r_paths% = Rand(1, paths_per_room)
				While r_paths > 0
					If Rand(1) 
						path_x% = room_x + Rand(r_width)
						If Rand(1)
							path_y = room_y-1
							travel_direction = 90
						Else
							path_y = room_y + r_height
							travel_direction = 270
						EndIf
					Else
						path_y% = room_y + Rand(r_height)
						If Rand(1) 
							path_x = room_x-1
							travel_direction = 180
						Else
							path_x = room_x + r_width
							travel_direction = 0
						EndIf
					EndIf
					If Max(Min(path_x, map_width), 0) = path_x And Max(Min(path_y, map_height), 0) = path_y
						GenPath.GeneratedPath = New(GeneratedPath)
						GenPath\x = Max(Min(path_x, map_width), 0)
						GenPath\y = Max(Min(path_y, map_height), 0)
						GenPath\angle = travel_direction
						GenPath\lenght = Rand(Path_min_len, Path_min_len)
						GenPath\turns_left = Rand(1, 20)		'oletukasena polku voi kääntyä 1-10 kertaa.
						r_paths = r_paths -1
					EndIf
					
				Wend
			EndIf
		EndIf
	Until Room_count <= 0
	
	// Poistetaan tarkistus huoneet.
	For iRoom.GeneratedRoom = Each GeneratedRoom
		Delete iRoom
	Next iRoom
				
	//###################################
	//#Generoidaan nyt polut:
	//###################################
	For iPath.GeneratedPath = Each GeneratedPath
		turn_moment = Rand(1, iPath\lenght)
		tsx% = Cos(iPath\angle+90) + Cos(iPath\angle+180)
		tsy% = Sin(iPath\angle+90) - Sin(iPath\angle+180)
		If GenMap(iPath\x + tsx, iPath\y - tsy) = MAP_ID_ROOM
			fat_side = 1
		Else
			fat_side = -1
		EndIf
		For i = 1 To iPath\lenght
			If GenMap(iPath\x, iPath\y) <> MAP_ID_ROOM
				If iPath\x > 0 And iPath\y > 0 And iPath\x < MAP_WIDTH - 1 And iPath\y < MAP_HEIGHT - 1
					GenMap(iPath\x, iPath\y) = MAP_ID_PATH
					GenMap(iPath\x + Int(Cos(iPath\angle+90*fat_side)), iPath\y - Int(Sin(iPath\angle+90*fat_side))) = MAP_ID_PATH
					iPath\x = iPath\x + Cos(iPath\angle)
					iPath\y = iPath\y - Sin(iPath\angle)
					
					If i = turn_moment And iPath\turns_left > 0
						If Rand(1) Then travel_direction = iPath\angle + 90 Else travel_direction = iPath\angle - 90
						iPath\angle = travel_direction
						iPath\turns_left = iPath\turns_left - 1
						turn_moment = Rand(turn_moment+1, iPath\lenght)
						fat_side = -fat_side
					EndIf
				EndIf
			Else
				Exit
			EndIf
		Next i
		
		Delete iPath
	Next iPath
	
	//#################################
	//#Lisätään seinät
	//#################################
	For iy = 1 To MAP_HEIGHT
		For ix = 1 To MAP_WIDTH
		
			If GenMap(ix, iy) = MAP_ID_PATH Or GenMap(ix, iy) = MAP_ID_ROOM
				For i = -1 To 1
					For j = -1 To 1
						If GenMap(ix+j, iy+i) = MAP_ID_EMPTY And (i <> 0 Or j <> 0)
							GenMap(ix+j, iy+i) = MAP_ID_WALL
						EndIf
					Next j
				Next i
			EndIf

		Next ix
	Next iy
	
EndFunction

//Luo oikean tilemapin ja maalaa sen tileillä
Function RenderToTilemap()
	map = MakeMap(MAP_WIDTH, MAP_HEIGHT, 32, 32)
	SetMap map, ON, OFF
	For y = 1 To MAP_HEIGHT
		For x = 1 To MAP_WIDTH
			id = GenMap(x-1, y-1)
			If id <> MAP_ID_EMPTY
				If id = MAP_ID_ROOM
					EditMap map,0,x,y,193 + Rand(0, 3)
				ElseIf id = MAP_ID_PATH
					EditMap map,0,x,y,172
				ElseIf id = MAP_ID_WALL
					EditMap map,0,x,y,22
					EditMap map,2,x,y,1
				EndIf
			EndIf
		Next x
	Next y
	Return map
EndFunction

SCREEN 800,600

 
Generate_Map(4,4,15,15, 25, 4, 30, 200)
map = RenderToTilemap()
'ChDir "C:\Ohjelmat\CoolBasic"
u=LoadObject("Media\guy.bmp",72)

tileset=LoadImage("Media\tileset.bmp")
PaintObject map,tileset

SetupCollision u,map,2,4,2

//Generaattorin asetukset.
Room_minW=5
Room_minH=3
Room_maxW=20
Room_maxH=20
Room_count = 10
Paths_per_room = 4
Path_min_len=50
Path_max_len=100
Repeat

  If UpKey() Then MoveObject u,5
  If DownKey() Then MoveObject u, -5
  If LeftKey() Then TurnObject u,5
  If RightKey() Then TurnObject u, -5
  
	If KeyHit(cbkeyreturn)
		DeleteObject map
		Generate_Map(Room_minW, Room_minH, Room_maxW, Room_maxH, Room_count, Paths_per_room, Path_min_len, Path_max_len)
		map = RenderToTilemap()
		PaintObject map,tileset
		SetupCollision u,map,2,4,2
		ObjectOrder map,-1
	EndIf
	
  CloneCameraPosition u
  DrawGame
	Color 255,0,0
	Room_minW = Room_minW + (KeyHit(cbkeya) - KeyHit(cbkeyz))
	Room_minH = Room_minH + (KeyHit(cbkeys) - KeyHit(cbkeyx))
	Room_maxW = Room_maxW + (KeyHit(cbkeyd) - KeyHit(cbkeyc))
	Room_maxH = Room_maxH + (KeyHit(cbkeyf) - KeyHit(cbkeyv))
	Room_count = Room_count + (KeyHit(cbkeyg) - KeyHit(cbkeyb))
	'Path_min_len
	'Path_max_len
	If KeyDown(14)
		Text 0,0,"az Minimum Room width:"+Room_minW
		Text 0,12,"sx Minimum Room height:"+Room_minH
		Text 0,12*2,"dc Maximum Room width:"+Room_maxW
		Text 0,12*3,"fv Maximum Room height:"+Room_maxH
		Text 0,12*4,"gb Room count:"+Room_count
	Else
		Text 0,0,"Hit backspace To show generator settings."
		Text 0,12,"Use keys A-G To increase And Z-B To decrease the value."
	EndIf
  DrawScreen

Forever
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Kartta generaattori.

Post by Awaclus » Wed Jan 13, 2010 9:58 pm

JATothrim wrote:(koska arvaan tällä kertaa, ettei tämä aiheuta edes 10 kommenttia)
Ja nyt kun noin kirjoitat, niin varmasti tulee kommentteja.

Itse esimerkistä: Itse ainakin hetken koodia silmäiltyäni voin todeta, että siinä on liian vähän kommentteja.

EDIT: jeejeejee13131313131313131313131313

User avatar
mikeful
Moderator
Moderator
Posts: 523
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:36 pm
Location: Vaasa, Finalnd
Contact:

Re: Kartta generaattori.

Post by mikeful » Wed Jan 13, 2010 11:57 pm

Tulee varsin kivaa jälkeä. Käyttämäsi käytävä-systeemi tosin saa aikaan välillä kummallisia käytäviä, jotka loppuvat/alkavat huoneen kulmasta pääsemättä kuitenkaan sinne. Pariin kertaa tuli vastaan myös käytäviä, jotka menivät kartan reunan yli tyhjyyteen.

Lisää viilausta algoritmeihin, niin tästä saa vielä loistavan.
Pelejä: Pelasta puhe, Grinder
Muuta: Blogi, Twitter

User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Kartta generaattori.

Post by JATothrim » Thu Jan 14, 2010 9:10 am

Jos polut tahtoo päättyä liian aikaisin pidentäkää niitä, simple. Tyhjyyteen avautuva polku on ollut alusta asti ongelma..
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

User avatar
mikeful
Moderator
Moderator
Posts: 523
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:36 pm
Location: Vaasa, Finalnd
Contact:

Re: Kartta generaattori.

Post by mikeful » Thu Jan 14, 2010 4:19 pm

Voisit yrittää tehdä systeemin, jossa kartalle löydään pisteitä, joiden välille vedetään polkuja. Sitte pisteiden päälle laitetaan huone ja avataan seinät käytävien kohdalta.

Näin huoneisiin olisi aina käytäviä eivätkä ne loppuisi liian aikaisin.
Pelejä: Pelasta puhe, Grinder
Muuta: Blogi, Twitter

User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Kartta generaattori.

Post by JATothrim » Thu Jan 14, 2010 6:08 pm

Katoppas mihsen aikaisemmin älynnyt tuota? :? Tosiaan jos polkujen ja aukioiden generonnit vaihdetaan keskenään generaattorista tulisi aika lailla instant-create-the-map-funktio, vaikka nykyinenkin on jo ällöttävän nopea. +1p mikefulille.
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: Kartta generaattori.

Post by kaneli2000 » Thu Jan 14, 2010 6:14 pm

Löytyi pieni bugi. jota en jaksanut sen enempää koodista etsiä koska en kuitenkaan osaisi päteä siitä mitään järkeenkäyvää. Tällaiset tilanteet pitäisi jotenkin saada pois, muuten pelistä saattaa tulla ikävän vaikea :D.

Oli muuten btw melko hieno ja toimiva generaattori! Pitää opiskella ja soveltaa omiin peleihin tarvittaessa.
Attachments
nimetön.PNG
omg?
nimetön.PNG (85.17 KiB) Viewed 10323 times
I see the rainbow rising

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1593
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Kartta generaattori.

Post by valscion » Thu Jan 14, 2010 6:19 pm

kaneli2000 wrote:Löytyi pieni bugi.
Jatkuuko tuo vieressä oleva käytävä tuonne kulman taakse?
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: Kartta generaattori.

Post by kaneli2000 » Thu Jan 14, 2010 6:25 pm

VesQ wrote:
kaneli2000 wrote:Löytyi pieni bugi.
Jatkuuko tuo vieressä oleva käytävä tuonne kulman taakse?
Huoneeksi sen voisi laskea.
Last edited by kaneli2000 on Fri Jan 15, 2010 2:37 pm, edited 1 time in total.
I see the rainbow rising

User avatar
JATothrim
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 606
Joined: Tue Aug 28, 2007 6:46 pm
Location: Kuopio

Re: Kartta generaattori.

Post by JATothrim » Thu Jan 14, 2010 6:45 pm

Kuvassa oikealla oleva polku lähtee jostain muusta huoneesta kuin vasemalla oleva, joten polku loppuu tuohon. Se ei ole virhe vaan ärsyttävyys. :D Oikeasti polkujen pitäisi olla _yhden_ tilen levyisiä mutta haxsasin polun muodostusta niin, että se teke siitä paksumman. Mikeful antoi minulle idean, joten teen generattorin aika lailla uusiksi. (mikäli jaksan) Uudella tapaa kartassa ei tule olemaan yhtäkään umpikujaa.
-On selkeästi impulsiivinen koodaaja joka...
ohjelmoi C++:lla rekursiivisesti instantioidun templaten, jonka jokainen instantiaatio instantioi sekundäärisen singleton-template-luokan, jonka jokainen instanssi käynistää säikeen tulostakseen 'jea'.

User avatar
kaneli2000
Guru
Posts: 1059
Joined: Mon Mar 17, 2008 3:40 pm
Location: Lempäälä

Re: Kartta generaattori.

Post by kaneli2000 » Thu Jan 14, 2010 6:50 pm

JATothrim wrote:Kuvassa oikealla oleva polku lähtee jostain muusta huoneesta kuin vasemalla oleva, joten polku loppuu tuohon. Se ei ole virhe vaan ärsyttävyys. :D Oikeasti polkujen pitäisi olla _yhden_ tilen levyisiä mutta haxsasin polun muodostusta niin, että se teke siitä paksumman. Mikeful antoi minulle idean, joten teen generattorin aika lailla uusiksi. (mikäli jaksan) Uudella tapaa kartassa ei tule olemaan yhtäkään umpikujaa.
kaneli2000 wrote:Huoneeksi sen voisi laskea.
Ei se vie minnekkään, siinä suurin pulma. Vaan jos tällaiset saa korjattua niin tämä todellakin tulee käyttöön \o
I see the rainbow rising

User avatar
mkn
Member
Posts: 61
Joined: Wed Feb 17, 2010 4:12 pm

Re: Kartta generaattori.

Post by mkn » Fri Jul 23, 2010 2:31 pm

BUGI:ukko voidaan generoida seinän sisään ja seinästä pääsee kävelemään "ulos" :D
"I'd love to change the world, but they won't give me the source code." - Anonymous

331A

Re: Kartta generaattori.

Post by 331A » Fri Dec 13, 2013 10:45 pm

mkn wrote:BUGI:ukko voidaan generoida seinän sisään ja seinästä pääsee kävelemään "ulos" :D
saattaa generoitua myös johonkin mustaan kohtaan "kentän ulkopuolelle"

331A

Re: Kartta generaattori.

Post by 331A » Fri Dec 13, 2013 10:57 pm

331A wrote:
mkn wrote:BUGI:ukko voidaan generoida seinän sisään ja seinästä pääsee kävelemään "ulos" :D
saattaa generoitua myös johonkin mustaan kohtaan "kentän ulkopuolelle"
ja tosiaan, olisi kiva jos nämä bugit korjattaisiin.

User avatar
skorpioni-cb
Advanced Member
Posts: 364
Joined: Wed Dec 03, 2008 4:48 pm
Location: Turku

Re: Kartta generaattori.

Post by skorpioni-cb » Sun Dec 15, 2013 5:49 pm

331A wrote:
331A wrote:
mkn wrote:BUGI:ukko voidaan generoida seinän sisään ja seinästä pääsee kävelemään "ulos" :D
saattaa generoitua myös johonkin mustaan kohtaan "kentän ulkopuolelle"
ja tosiaan, olisi kiva jos nämä bugit korjattaisiin.
331A: "Ja näin minä nekromaanin voimillani herätän tämän ketjun henkiin"

Tosiaan tämä oli niin vanha ketju, miksi lähetit tänne, miksi et tehnyt uutta ketjua.
Minä en tiedä mitä tiedän, mutta sen tiedän ettei se ole mitään kaunista.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Kartta generaattori.

Post by Awaclus » Sun Dec 15, 2013 7:04 pm

skorpioni-cb wrote:Tosiaan tämä oli niin vanha ketju, miksi lähetit tänne, miksi et tehnyt uutta ketjua.
Miksi ihmeessä JATothrimin karttageneraattorista löytyviä bugeja varten olisi pitänyt tehdä uusi ketju?

Post Reply