cbPacker

Oletko tehnyt jotain, mistä muut voisivat hyötyä. Postita vinkit tänne.
Post Reply
User avatar
Valtzu
Active Member
Posts: 115
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:40 pm
Location: Sauvo
Contact:

cbPacker

Post by Valtzu » Tue Dec 16, 2008 7:52 pm

Olen tässä jokunen kuukausi sitten koodaillut pakkaussysteemiä CB:lle, ja nyt se alkaa olla jokseenkin valmis. Sillä voi pakata mitä tahansa tiedostoja yhdeksi tiedostoksi ja toisin päin. Pakkausmenetelmä on perinteinen bytepair, joten samaan pakkaussuhteeseen kuin esim. rar:lla ei päästä. Esimerkiksi cbPacker.cb -tiedosto pienenee 14 164 tavusta 8 469 tavuun.

Käyttö:

SetArchive( arkiston_tiedostonimi$ ) - asettaa arkistona käytettävän tiedoston
PackFile( tiedosto$, [pakkaus=1], [arkisto$] ) - Lisää tiedoston arkistoon. Pakkaus-parametrin ollessa 0, tiedosto tallennetaan pakkaamattomana.
UnpackFile( tiedosto$, [overwrite=0], [arkisto$] ) - Purkaa tiedoston arkistosta.
UnpackAll( [overwrite=0], [arkisto$] ) - Purkaa kaikki arkiston tiedostot.


Palautetta ja parannusehdotuksia otetaan vastaan :)

cbPacker.cb

Code: Select all

// --------------------------------- //
//                  //
//       cbPacker       //
//       by Valtzu       //
//                  //
// --------------------------------- //

Global gCurrentArchive As String, gErrorString As String

Function SetArchive(arc$)
  If Len( arc ) = 0 Then Return False
  
  If FileExists( arc ) = True Then
    If FileSize( arc ) < 5 Then Return False
    f = OpenToRead( arc )
      arcFileHeader = ReadInt( f )
    CloseFile f
    If arcFileHeader <> 223363651 Then Return False
  EndIf
  
  gCurrentArchive = arc
End Function

Function PackFile(file$,compress=1,arc$="")
  // Tarkistetaan tiedoston olemassaolo
  If FileExists(file) = False Then
    gErrorString = "Invalid archive header"
    Return False
  EndIf
  
  // Jos arkiston nimeä ei annettu, käytetään oletusta
  If Len( arc ) = 0 Then arc = gCurrentArchive
  
  // Jos oletusta ei ole, keskeytetään funktio
  If Len( arc ) = 0 Then
    gErrorString = "Archive Not found"
    Return False
  EndIf
  
  If FileExists( arc ) = False Then
    f = OpenToWrite( arc )
      WriteInt f, 223363651
      WriteInt f, 0
    CloseFile f
  EndIf
  
  filelist = GetFilelist( arc )
  filec   = PeekInt(filelist, 0)
  offs   = 4
  For i = 1 To filec
    filu$ = Lower(_PeekString(filelist,offs))
    If filu = Lower(file) Then
      DeleteMEMBlock filelist
      gErrorString = "File '"+file+"' already exists in archive '"+arc+"'"
      Return False
    EndIf
    offs = offs + 21 + Len(filu)
  Next i
  DeleteMEMBlock filelist
  
  fSize = FileSize(file)
  
  // Luodaan muistipala tiedostolle
  fMem = MakeMEMBlock( fSize + 4 )
  
  PokeInt fMem, 0, fSize
  
  fHandle = OpenToRead( file )
  
    // Luetaan tiedosto muistipalaan
    For i=0 To ( fSize - (fSize Mod 4) ) / 4 - 1
      PokeInt fMem, 4 + i * 4, ReadInt( fHandle )
    Next i
    For i=1 To (fSize Mod 4)
      PokeByte fMem, 4 + fSize-1-(fSize Mod 4) + i, ReadByte( fHandle )
    Next i
  
  CloseFile fHandle
  
  hash = Crc32( file )
  
  If compress Then pMem = _packMem( fMem )
  If pMem = False Then
    packed = False
  Else
    packed = True
    fMem=pMem
  EndIf
  
  If packed Then fPackedSize = PeekInt( fMem, 0 ) Else fPackedSize = fSize
  
  arcSize = FileSize( arc )
  
  fHandle = OpenToEdit( arc )
    
    // 223363651 = "CBP" + Chr(13)
    arcFileHeader = ReadInt( fHandle )
    If arcFileHeader <> 223363651 Then
      gErrorString = "Invalid archive header"
      DeleteMEMBlock fMem
      CloseFile fHandle
      Return False
    EndIf
    
    // Luetaan arkistosta tiedostojen lukumäärä
    arcFileCount = ReadInt( fHandle )
    
    SeekFile fHandle, 4
    WriteInt fHandle, arcFileCount + 1
    
    SeekFile fHandle, arcSize
    
    WriteInt fHandle, fSize
    WriteInt fHandle, fPackedSize
    WriteInt fHandle, Len( file )
    For i=1 To Len( file )
      WriteByte fHandle, Asc(Mid(file, i, 1))
    Next i
    WriteByte fHandle, packed
    WriteInt fHandle, hash
    
    For i = 0 To fPackedSize - 1
      WriteByte fHandle, PeekByte( fMem, i + 4 )
    Next i
    
  CloseFile fHandle
  
  Return True
  
End Function

Function UnpackAll(overwrite=0,arc$="")
  
  // Jos arkiston nimeä ei annettu, käytetään oletusta
  If Len( arc ) = 0 Then arc = gCurrentArchive
  
  // Jos oletusta ei ole, keskeytetään funktio
  If Len( arc ) = 0 Then Return False
  
  f = OpenToRead(arc)
    check = ReadInt(f)
  CloseFile f
  If check <> 223363651 Then Return False


  filelist = GetFilelist( arc )
  filec   = PeekInt(filelist, 0)
  
  If filec <= 0 Then
    DeleteMEMBlock filelist
    Return False
  EndIf
  offs = 4
  For i = 1 To filec
    file$=_PeekString(filelist,offs)
    UnpackFile(file, overwrite, arc)
    offs = offs + 21 + Len(file)
  Next i
  DeleteMEMBlock filelist
  
  Return True

End Function

Function UnpackFile(file$,overwrite=0,arc$="")
  // Tarkistetaan tiedoston olemassaolo
  If FileExists(file) = True And overwrite = False Then
    gErrorString = "File '"+file+"' already exists"
    Return False
  EndIf
  
  // Jos arkiston nimeä ei annettu, käytetään oletusta
  If Len( arc ) = 0 Then arc = gCurrentArchive
  
  // Jos oletusta ei ole, keskeytetään funktio
  If Len( arc ) = 0 Then
    gErrorString = "Archive Not found"
    Return False
  EndIf
  
  f = OpenToRead(arc)
    check = ReadInt(f)
  CloseFile f
  If check <> 223363651 Then
    gErrorString = "Invalid archive header"
    Return False
  EndIf
  
  filelist = GetFilelist( arc )
  filec   = PeekInt(filelist, 0)
  found   = 0
  offs   = 4
  For i = 1 To filec
    filu$=Lower(_PeekString(filelist,offs))
    offs = offs + 4 + Len(filu)
    If filu = Lower(file) Then
      found = i
      realsize = PeekInt(filelist, offs)
      size   = PeekInt(filelist, offs+4)
      offset  = PeekInt(filelist, offs+8)
      packed  = PeekByte(filelist, offs+12)
      hash   = PeekInt(filelist, offs+13)
      Exit
    EndIf
    offs = offs + 17
  Next i
  DeleteMEMBlock filelist
  
  If Not found Then
    gErrorString = "File '"+file+"' doesn't exists in archive '"+arc+"'"
    Return False
  EndIf
  
  memBlock = MakeMEMBlock(size+4)
  ofs=0
  PokeInt memBlock,ofs,size:ofs+4
  f=OpenToRead(arc)
    SeekFile f,offset
    For i=0 To size-1
      PokeByte memBlock,ofs,ReadByte(f):ofs+1
    Next i
  CloseFile f
  
  If packed Then
    asd=_unpackMem(memBlock,realsize)
    DeleteMEMBlock memBlock
    memBlock=asd
  EndIf
  f=OpenToWrite(file)
    s=PeekInt(memBlock,0)
    For i=0 To s-1
      WriteByte f,PeekByte(memBlock,4+i)
    Next i
  CloseFile f
  
  If Crc32(file)<>hash Then
    DeleteFile file
    gErrorString = "Checksums didn't match"
    Return False
  EndIf
  
  Return True
  
End Function

Function GetFilelist(arc$)
  If FileExists( arc ) = False Then Return ""
  
  f = OpenToRead( arc )
    If ReadInt( f ) <> 223363651 Then Return ""
    fileCount = ReadInt( f )
    mem    = MakeMEMBlock(4 + 21 * fileCount)
    PokeInt mem, 0, fileCount
    offsetMem = 4
    For i = 1 To fileCount
      size  = ReadInt( f )
      psize = ReadInt( f )
      strlen = ReadInt( f )
      ResizeMEMBlock mem, MEMBlockSize(mem) + strlen
      PokeInt mem, offsetMem, strlen : offsetMem + 4
      For a = 1 To strlen
        PokeByte mem, offsetMem, ReadByte( f ) : offsetMem + 1
      Next a
      packed = ReadByte( f )
      hash  = ReadInt( f )
      ofs  = FileOffset(f)
      PokeInt mem, offsetMem, size  : offsetMem + 4
      PokeInt mem, offsetMem, psize : offsetMem + 4
      PokeInt mem, offsetMem, ofs  : offsetMem + 4
      PokeByte mem, offsetMem, packed : offsetMem + 1
      PokeInt mem, offsetMem, hash  : offsetMem + 4
      SeekFile f,ofs + psize
    Next i
    
  CloseFile f
  
  Return mem
  
End Function

Function _unpackMem(memBlock,realsize=0)
  offset=0
  memSize    = PeekInt(memBlock, offset) : offset+4
  bytePairCount = PeekByte(memBlock, offset) : offset+1
  mbp = MakeMEMBlock(bytePairCount*3)
  For i = 1 To bytePairCount
    PokeByte mbp, (i - 1) * 3 + 0, PeekByte(memBlock, offset)
    PokeByte mbp, (i - 1) * 3 + 1, PeekByte(memBlock, offset+1)
    PokeByte mbp, (i - 1) * 3 + 2, PeekByte(memBlock, offset+2)
    offset + 3
  Next i
  datSize    = PeekInt(memBlock, offset) : offset+4
  memUnpacked  = MakeMEMBlock(4 + datSize)
  offset2    = 4
  PokeInt memUnpacked,0,datSize
  sss=MEMBlockSize(memBlock)
  For i = 0 To datSize - 1
    b = PeekByte(memBlock, offset) : offset + 1
    found = 0
    For o = 1 To bytePairCount
      If b = PeekByte(mbp, (o - 1) * 3) Then
        found = 1
        sh=PeekByte(mbp,(o-1)*3+1)+(PeekByte(mbp,(o-1)*3+2)Shl 8)
        PokeShort memUnpacked,offset2,sh
        offset2 + 2
        i + 1 : Exit
      EndIf
    Next o
    If Not found Then
      PokeByte memUnpacked, offset2, b
      offset2 + 1
    EndIf
  Next i
  DeleteMEMBlock mbp
  If realsize>0 And realsize=MEMBlockSize(memUnpacked)-4 Then
    Return memUnpacked
  ElseIf realsize<MEMBlockSize(memUnpacked)+4 Then
    MakeError "Something terrible went wrong!"
  Else
    tenp=_unpackMem(memUnpacked,realsize)
    Return tenp
  EndIf
End Function

Function _packMem(memBlock)
  memBytes   = MakeMEMBlock( 256 )
  memFreeBytes = MakeMEMBlock( 256 )
  memSize   = PeekInt( memBlock, 0 )
  
  For i = 0 To memSize - 1
    b = PeekByte( memBlock, 4 + i )
    PokeByte memBytes, b, 1
  Next i
  
  freeBytes = 0
  For i = 0 To 255
    If PeekByte( memBytes, i ) = 0 Then
      PokeByte memFreeBytes, freeBytes, i
      freeBytes + 1
    EndIf
  Next i
  
  DeleteMEMBlock memBytes
  
  If freeBytes = 0 Then
    DeleteMEMBlock memFreeBytes
    gErrorString = "No free chars"
    Return False
  EndIf
  
  mbp   = _BytePairs( memBlock )
  bytePairCount  = 0
  
  For i = 0 To freeBytes - 1
    If PeekInt(mbp, i * 6) > 7 Then bytePairCount + 1
  Next i
  
  If bytePairCount = 0 Then
    DeleteMEMBlock mbp
    Return False
  EndIf
  
  // Luodaan muistipala pakatulle datalle
  memBlockPacked = MakeMEMBlock( memSize + 4 + 1024 )
  
  offset = 4
  PokeByte memBlockPacked, offset, bytePairCount : offset + 1
  
  For i = 1 To bytePairCount
    PokeByte memBlockPacked, offset, PeekByte(memFreeBytes, i - 1)
    PokeShort memBlockPacked, offset + 1, PeekShort(mbp, (i - 1) * 6 + 4)
    offset + 3
  Next i
  
  PokeInt memBlockPacked, offset, memSize : offset + 4
  
  For i = 0 To memSize - 2
    b1    = PeekByte(memBlock, 4 + i)
    b2    = PeekByte(memBlock, 4 + i + 1)
    twobytes = b1 + (b2 Shl 8)
    found  = 0
    For o = 1 To bytePairCount
      If twobytes = PeekShort(mbp, (o - 1) * 6 + 4) Then
        found = 1
        PokeByte memBlockPacked, offset, PeekByte(memFreeBytes, o - 1)
        offset + 1
        i + 1 : Exit
      EndIf
    Next o
    If (Not found) And i<memSize-1 Then
      PokeByte memBlockPacked,offset,b1
      offset + 1
    EndIf
  Next i
  If i=memSize-1 Then
    PokeByte memBlockPacked, offset, PeekByte(memBlock, 4 + memSize - 1)
    offset + 1
  EndIf
  PokeInt memBlockPacked, 0, offset - 4
  ResizeMEMBlock memBlockPacked, offset
  DeleteMEMBlock memBlock
  DeleteMEMBlock memFreeBytes
  DeleteMEMBlock mbp
  
  memTMP = MakeMEMBlock(MEMBlockSize(memBlockPacked))
  MemCopy memBlockPacked, 0, memTMP, 0, MEMBlockSize(memBlockPacked)
  memTMP2 = _packMem(memTMP)
  
  If memTMP2 Then
    If MEMBlockSize(memTMP2)<MEMBlockSize(memBlockPacked) Then
      DeleteMEMBlock memBlockPacked
      memBlockPacked = memTMP2
    EndIf
  Else
    DeleteMEMBlock memTMP
  EndIf
  
  Return memBlockPacked
  
End Function

Function _PeekString$(mem, offset)
  l = PeekInt(mem, offset)
  offset + 3
  For i=1 To l
    s$ = s + Chr(PeekByte(mem,offset + i))
  Next i
  Return s
End Function

Function _BytePairs(memBlock)
  size  = PeekInt( memBlock, 0 )
  
  // Luodaan temppi-muistipala kaikkia mahdollisia tavupareja varten
  tmpMem = MakeMEMBlock(4 + 65536 * 6)
  PokeInt tmpMem, 0, 65536
  
  For a = 0 To 255
    For b = 0 To 255
      PokeByte tmpMem, 4 + (a * 256 + b) * 6 + 4, a
      PokeByte tmpMem, 4 + (a * 256 + b) * 6 + 5, b
    Next b
  Next a
  
  For i = 0 To size - 2
    a  = PeekByte(memBlock, 4 + i)
    b  = PeekByte(memBlock, 5 + i)
    offs = a * 256
    PokeInt tmpMem, 4 + (offs + b) * 6, PeekInt(tmpMem, 4 + (offs+b)*6)+1
  Next i
  
  // CombSort alkaa
  count = PeekInt(tmpMem, 0)
  iGap = count
  While (iGap > 1) Or (bSwitchFlag = True)
    iGap = iGap * 10 / 13
    If iGap < 1 Then iGap = 1
    If iGap = 9 Or iGap = 10 Then iGap = 11
    bSwitchFlag = False
    For i = 0 To count - iGap
      If (PeekInt(tmpMem, 4 + i * 6)<PeekInt(tmpMem, 4+(i+iGap)*6)) Then
        helper1 = PeekInt(tmpMem, 4 + i * 6)
        helper2 = PeekShort(tmpMem,4 + i * 6 + 4)
        PokeInt tmpMem, 4 + i * 6, PeekInt(tmpMem,4+(i+iGap)*6)
        PokeShort tmpMem, 4 + i*6+4,PeekShort(tmpMem,4+(i+iGap)*6+4)
        PokeInt tmpMem, 4 + (i + iGap) * 6, helper1
        PokeShort tmpMem, 4 + (i + iGap) * 6 + 4, helper2
        bSwitchFlag = True
      EndIf
    Next i
  Wend
  // CombSort loppuu
  
  rtnMem = MakeMEMBlock(256 * 6)
  MemCopy tmpMem, 4, rtnMem, 0, 256 * 6
  DeleteMEMBlock tmpMem
  Return rtnMem
End Function
example.cb

Code: Select all

Include "cbPacker.cb"

SetArchive("cbPacker.cbp")

Print "Paina enter pakataksesi tiedoston tai"
Print "mitä tahansa muuta purkaaksesi sen"

a = WaitKey()
t = Timer()


If a = 28 Then // Jos painetaan enter, niin pakataan tiedosto...
  
  Print "Pakataan..."
  If PackFile("cbPacker.cb") = False Then
    Print "Ei onnistunut."
    Print gErrorString
  Else
    Print "Onnistui! (" + (Timer()-t) + "ms)"
  EndIf
  
  WaitKey

Else // ...muuten puretaan
  
  Print "Puretaan..."
  If UnpackFile("cbPacker.cb", True) = False Then
    Print "Ei onnistunut."
    Print gErrorString
  Else
    Print "Onnistui! (" + (Timer()-t) + "ms)"
  EndIf
  
  WaitKey

EndIf

User avatar
KilledWhale
Tech Developer
Tech Developer
Posts: 543
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:43 pm
Location: Liminka

Re: cbPacker

Post by KilledWhale » Tue Dec 16, 2008 9:07 pm

Tämähän on kätevä. Pakkaa melko tiiviiksi ja on lisäksi äärettömän nopea ;)
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

cbFUN Kello
cbSDL
Whale.dy.fi

<@cce> miltäs tuntuu olla suomen paras

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: cbPacker

Post by axu » Tue Dec 16, 2008 9:55 pm

Pitänee testata, luultavasti tulee käytettyä esim. questi saatais yhdeksi tiedostoksi useiden mappejen, skriptejen ja grafiikoiden sijasta(niin pitäis se pelikin tehdä :D )
Olisikohan mahdollista avata tiedostoa purkamatta sitä? Ja klassinen kyssäri eli tarviiko nimeä mainita(juu juu oon kuullu monta kertaa sen esimerkit vapaata riistaa jutun)
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
Valtzu
Active Member
Posts: 115
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:40 pm
Location: Sauvo
Contact:

Re: cbPacker

Post by Valtzu » Tue Dec 16, 2008 10:12 pm

axu wrote:Olisikohan mahdollista avata tiedostoa purkamatta sitä?
Toistaiseksi noilla funktioilla kyseinen operaatio ei onnistu. Tekstitiedosto on tosin helppo lukea muistista merkkijonoon;

Code: Select all

Function UnpackFileToString(file$,arc$="")
  // Jos arkiston nimeä ei annettu, käytetään oletusta
  If Len( arc ) = 0 Then arc = gCurrentArchive
  // Jos oletusta ei ole, keskeytetään funktio
  If Len( arc ) = 0 Then
    gErrorString = "Archive Not found"
    Return False
  EndIf
  f = OpenToRead(arc)
    check = ReadInt(f)
  CloseFile f
  If check <> 223363651 Then
    gErrorString = "Invalid archive header"
    Return False
  EndIf
  filelist = GetFilelist( arc )
  filec   = PeekInt(filelist, 0)
  found   = 0
  offs   = 4
  For i = 1 To filec
    filu$=Lower(_PeekString(filelist,offs))
    offs = offs + 4 + Len(filu)
    If filu = Lower(file) Then
      found = i
      realsize = PeekInt(filelist, offs)
      size   = PeekInt(filelist, offs+4)
      offset  = PeekInt(filelist, offs+8)
      packed  = PeekByte(filelist, offs+12)
      hash   = PeekInt(filelist, offs+13)
      Exit
    EndIf
    offs = offs + 17
  Next i
  DeleteMEMBlock filelist
  If Not found Then
    gErrorString = "File '"+file+"' doesn't exists in archive '"+arc+"'"
    Return False
  EndIf
  memBlock = MakeMEMBlock(size+4)
  ofs=0
  PokeInt memBlock,ofs,size:ofs+4
  f=OpenToRead(arc)
    SeekFile f,offset
    For i=0 To size-1
      PokeByte memBlock,ofs,ReadByte(f):ofs+1
    Next i
  CloseFile f
  If packed Then
    asd=_unpackMem(memBlock,realsize)
    DeleteMEMBlock memBlock
    memBlock=asd
  EndIf
  s=PeekInt(memBlock,0)
  For i=0 To s-1
    mjono$ = mjono + Chr(PeekByte(memBlock,4+i))
  Next i
  DeleteMEMBlock memBlock
  Return mjono
End Function
axu wrote:tarviiko nimeä mainita
Ei tarvitse mainita.

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: cbPacker

Post by MaGetzUb » Tue Dec 16, 2008 11:40 pm

Loisi pelin ajaksi näennäisen piiloitetun media kansion, ja lataisi sieltä tiedot, sitten poistaisi sen, kun lopettaa pelin. ;)
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
ristis
Moderator
Moderator
Posts: 101
Joined: Sat Sep 08, 2007 4:32 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: cbPacker

Post by ristis » Wed Dec 17, 2008 11:17 am

Hieno kehitelmä.
Uskoisin, että kuvatiedostojen avaaminen siten, että pakkia ei koskaan pureta onnistuu varmaan.
Kokeilepa Valtzu kehitellä sellainen toiminto niin käyttöarvo nousee kummasti.

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: cbPacker

Post by axu » Wed Dec 17, 2008 1:14 pm

ristis wrote:Uskoisin, että kuvatiedostojen avaaminen siten, että pakkia ei koskaan pureta onnistuu varmaan.
Tämähän onnistuu, kun koodaa kuvatiedoston rakenteen(eli miten luetaan tiedostoa).
½Offtopic:Löytyykö jostain hyviä tutoja eri tiedostomuotojen lukemiseen? Midit olisi hyvä löytää niin löytyis SDK:n midifunktioille käyttöä :)
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

User avatar
vilQuri
Active Member
Posts: 239
Joined: Wed Aug 29, 2007 6:25 pm
Location: Turku

Re: cbPacker

Post by vilQuri » Wed Dec 17, 2008 5:14 pm

Voiko tuon pakkaus päätteen .cbp laittaa miksi tahansa? Siitä on hiukan haittaa kun se on sama pääte kuin CodeBlocksin projekti tiedostoilla.

User avatar
axu
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Tue Sep 18, 2007 6:50 pm

Re: cbPacker

Post by axu » Wed Dec 17, 2008 6:02 pm

vilQuri wrote:Voiko tuon pakkaus päätteen .cbp laittaa miksi tahansa?
Voi, päätehän on vain osa nimeä, mutta tiedoston sisältö ratkaisee sen, mikä tiedostomuoto se on. Pääte on tiedostonimen perässä(minun mielestä) sen takia, että voidaan saada selville mikä tiedostomuoto on avaamatta itse tiedostoa, ja avata sen jälkeen oikeassa ohjelmassa.

upps tais olla offtopiccia :oops:
Jos tämä viesti on kirjoitettu alle 5 min. sitten, päivitä sivu. Se on saattanut jo muuttua :roll:
Image

Post Reply