Page 1 of 1

Tavukoodia ja virtuaalikone(hko)

Posted: Thu Aug 02, 2012 7:46 pm
by naputtelija
Tällainen. Suorittaa alussa määritellyn Konekieliohjelman, esitettynä alussa (rivit 23,33) assembly-koodina (pokebyteillä) voitte testata itsekin ja muuttaa konekieliohjelmaa, se suorittaa sen. Muistakaa muuttaa myös debug tekstiä riveillä 103-105, että saatte ohjelmanne tulokset esille.

Tässä on siis muutamia rekisterejä, mm. Akkumulaattori, ohjelmalaskuri, carry rekisteri, overflow (vain akkumulaattori ja ohjelmalaskuri ovat käytössä)

Assembly-komennot A on akkumulaattori, adr on muistiosoite joka määritellään komennon jälkeen. PC on ohjelmalaskuri. (Suoritettavan komennon muistiosoite)

Code: Select all

BRK...Keskeyttää::::::0x00=0
ORA...A=A or adr::::::0x01=1
ANA...A=A and adr:::::0x02=2
EOR...A=A xor adr:::::0x03=3
ADD...A=A+adr:::::::::0x04=4
SUB...A=A-adr:::::::::0x05=5
INC...A=A+1:::::::::::0x06=6
DEC...A=A-1:::::::::::0x07=7
LDA...A=adr:::::::::::0x08=8
STA...adr=A:::::::::::0x09=9
TAP...PC=A::::::::::::0x0A=10
TPA...A=PC::::::::::::0x0B=11
NOP...Ei mitään:::::::0xFF=255 (voi käyttää waittina :))

Code: Select all


mem=MakeMEMBlock(1024)
a=MakeMEMBlock(1)
pc=MakeMEMBlock(2)
o=MakeMEMBlock(1)
c=MakeMEMBlock(1)
s=MakeMEMBlock(1)
//Nämä ovat vain numeroarvojen muistamista varten koska niitä ei voi käyttää casessa
Const BRK = 0
Const ORA = 1
Const ANA = 2
Const EOR = 3
Const ADD = 4
Const SUB = 5
Const INC = 6
Const DEC = 7
Const LDA = 8
Const STA = 9
Const TAP = 10
Const TPA = 11
Const LDA2 = 12
Const NOP = 255
PokeByte mem,10,LDA
PokeByte mem,11,5
PokeByte mem,12,STA
PokeByte mem,13,50
PokeByte mem,14,INC
PokeByte mem,15,STA
PokeByte mem,16,51
PokeByte mem,17,INC
PokeByte mem,18,STA
PokeByte mem,19,52
PokeByte mem,20,BRK
PokeByte pc,0,9
isrunning=True
starttime=Timer()
cyclecount=0
cycle:
  PokeShort pc,0,PeekShort(pc,0)+1
  
  PokeByte mem,1023,PeekByte(mem,PeekByte(pc,0))
  Print "Executing "+PeekByte(mem,1023)
  Select PeekByte(mem,1023) 'Tee hommat
    Case 0
      isrunning=False
    Case 1
      PokeByte mem,0,1
    Case 2
      PokeByte mem,0,2
    Case 3
      PokeByte mem,0,3
    Case 4
      PokeByte mem,0,4
    Case 5
      PokeByte mem,0,5
    Case 6
      PokeByte a,0,PeekByte(a,0)+1 : Goto endi
    Case 7
      PokeByte a,0,PeekByte(a,0)-1 : Goto endi
    Case 8
      PokeByte mem,0,8
    Case 9
      PokeByte mem,0,9
    Case 10
      PokeByte pc,0,PeekByte(a,0) : Goto endi
    Case 11
      PokeByte a,0,PeekByte(pc,0) : Goto endi
    Case 12
      PokeByte mem,0,12
    Case 255
      Goto endi
  EndSelect
  
  PokeShort pc,0,PeekShort(pc,0)+1
  PokeByte mem,1023,PeekByte(mem,PeekByte(pc,0)) 'Lisää laskuria ja tallenna arvo
  Select PeekByte(mem,0)
    Case 1
      PokeByte a,0,BinOr(PeekByte(a,0),PeekByte(mem,1023))
    Case 2
      PokeByte a,0,BinAnd(PeekByte(a,0),PeekByte(mem,1023))
    Case 3
      PokeByte a,0,BinXor(PeekByte(a,0),PeekByte(mem,1023))
    Case 4
      PokeByte a,0,PeekByte(a,0)+PeekByte(mem,1023)
    Case 5
      PokeByte a,0,PeekByte(a,0)-PeekByte(mem,1023)
    Case 8
      PokeByte a,0,PeekByte(mem,1023)
    Case 9
      PokeByte mem,PeekByte(mem,1023),PeekByte(a,0)
    Case 12
      PokeByte a,0,PeekByte(mem,PeekByte(mem,1023))
  EndSelect
  
  Goto endi2
  endi:
  'PokeShort pc,0,PeekShort(pc,0)+1 Lisää laskuria
  endi2:
  cyclecount=cyclecount+1
If isrunning=True Then Goto cycle
endtime=Timer()-starttime
Print cyclecount+" cycles took "+endtime
Print PeekByte(mem,50)
Print PeekByte(mem,51)
Print PeekByte(mem,52)
WaitKey
End


Function BinAnd(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) And ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinNot(luku1)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (Not ((luku1 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinXor(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) Xor ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinOr(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) Or ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Projekteihin, koska muokkaan tämän joskus ihan oikeaksi virtuaalikoneeksi.
Ohjelmat ja tieto täytyy mahtua 255 tavuun, vaikka alussa varataaankin 1 kilotavu.

Re: Tavukoodia ja virtuaalikone(hko)

Posted: Thu Aug 02, 2012 9:56 pm
by MetalRain
Ihan mielenkiintoinen systeemi, lähinnä vaivasi tuo pelkkien tavujen käsittely ja päätin heittää suosiolla shorteiksi. Toisaalta myös ohjelman lataaminen yksittäisiä mempoke käskyjä käyttäen on aika ikävää joten siihenkin piti saada parempi käsittely. Muuten aikalailla esikuvalleen uskollinen ohjelma tässä:

Code: Select all

Const BREAK   = 0
Const ORA    = 1 
Const ANDA   = 2 
Const XORA   = 3
Const ADD    = 4
Const SUB    = 5
Const INC    = 6
Const DEC    = 7
Const LOAD   = 8
Const STORE   = 9
Const APC    = 10
Const PCA    = 11
Const COPY   = 12
Const NOP    = 255

Dim name(256) As String 
name(0) = "BREAK"
name(1) = "ORA"
name(2) = "ANDA"
name(3) = "XORA"
name(4) = "ADD"
name(5) = "SUB"
name(6) = "INC"
name(7) = "DEC"
name(8) = "LOAD"
name(9) = "STORE"
name(10) = "APC"
name(11) = "PCA"
name(12) = "COPY"
name(255) = "NOP"

Const DEBUG = 1

Global mem

mem = MakeMEMBlock(2^16)

LoadProg("LOAD 5 STORE 50 INC STORE 52 INC STORE 54 COPY 50 STORE 0 BREAK")

RunProg() 

Print PeekShort(mem,0)
Print PeekShort(mem,50)
Print PeekShort(mem,52)
Print PeekShort(mem,54)

WaitKeyFunction LoadProg(code$) 
  
  memcounter = 0
  
  For i=1 To CountWords(code$)
  
    word$ = GetWord(code$,i," ")
    
    isOP = False
    
    For o=0 To 255 
      
      If ( word$ = name(o) And word$ <> "") Then 
      
        PokeShort mem, memcounter, o
        isOP = True
        Exit
      
      EndIf 
    
    Next o
    
    If Not isOP Then 
      PokeShort mem, memcounter,Abs(Int(word$)) 
    EndIf 
    
    memcounter = memcounter + 2
    
  Next i 

End Function 

Function RunProg() 

  FINISH = 0
  PC = 0
  A = 0
  ADDR = 0
  
  While Not FINISH
  
    // cycle = Timer()
  
    OP = PeekShort(mem,PC)
    
    If DEBUG and OP < 256 Then Print name(OP)+" @ "+PC 
    
    If ( OP = BREAK ) Then
    
      FINISH = True 
      
    ElseIf ( OP = ORA) Then 
      
      PC = PC + 2
      ADDR = PeekShort(mem,PC)
      A = BinOr(A,PeekShort(mem,ADDR))
    
    ElseIf ( OP = ANDA) Then
    
      PC = PC + 2
      ADDR = PeekShort(mem,PC)
      A = BinAnd(A,PeekShort(mem,ADDR))
    
    ElseIf ( OP = XORA) Then
    
      PC = PC + 2
      ADDR = PeekShort(mem,PC)
      A = BinXor(A,PeekShort(mem,ADDR))
    
    ElseIf ( OP = ADD) Then
    
      PC = PC + 2
      VAL = PeekShort(mem,PC)
      A = A+VAL
    
    ElseIf ( OP = SUB) Then
    
      PC = PC + 2
      VAL = PeekShort(mem,PC)
      A = A-VAL
    
    ElseIf ( OP = INC) Then
    
      A = A+1
      
    ElseIf ( OP = DEC) Then
    
      A = A-1
      
    ElseIf ( OP = LOAD) Then
    
      PC = PC + 2
      VAL = PeekShort(mem,PC)
      A = VAL
    
    ElseIf ( OP = STORE) Then
    
      PC = PC + 2
      ADDR = PeekShort(mem,PC)
      PokeShort mem, ADDR, A
    
    ElseIf ( OP = APC) Then
    
      A = PC + 2
    
    ElseIf ( OP = PCA) Then
    
      PC = A
      
    ElseIf ( OP = COPY) Then
    
      PC = PC + 2
      ADDR = PeekShort(mem,PC)
      A = PeekShort(mem,ADDR)
    
    ElseIf ( OP = NOP) Then 
    
      // do nothing
      
    EndIf 
    
    PC = PC + 2
  
    // If DEBUG Then Print "Took "+(Timer()-cycle)+" ms"
  
  Wend 

End Function 

Function BinAnd(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) And ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinNot(luku1)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (Not ((luku1 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinXor(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) Xor ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinOr(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) Or ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function
Useampi rekisteri ja muutamat kontrollirakenteet auttaisivat tällä minkään järkevän koodausta. Sitten jos tosiaan muisti ja rekisterit on kaikki muistipaloissa voisi tuota koko virtuaalikonettakin pitää yhdessä muistipalassa. Tällöin voisi näppärästi päästä vuorottelemaan ajettavilla ohjelmilla ja näin ajamaan "rinnan" montaa eri konetta ja/tai ohjelmaa. Siitä voisi jo jonkinlaisen pelinkin kyhätä.

Re: Tavukoodia ja virtuaalikone(hko)

Posted: Thu Aug 02, 2012 10:41 pm
by naputtelija
Tarkoituksena on siis luoda virtuaalikone eikä välttämättä assembleria. Mutta hienon assemblerin värkkäsit. Eli haluan pyörittää käyttöjärjestelmää virtuaalikoneen natiiveilla.
EDIT:

Sitäpaitsi virtuaalikonetta tehdessä kannattaa tehdä mahdollisimman nopea. siksi välttelen muita kuin natiivikomentoja.