Tyhmät kysymykset (I/2010)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
User avatar
Peltsi
Active Member
Posts: 121
Joined: Thu Sep 30, 2010 12:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Peltsi » Thu Oct 28, 2010 4:32 pm

legend wrote:
Peltsi wrote:Ohjelmani MAV:aa, vika lienee luotien törmäysmäärityksistä karttaan... Voisiko joku vilkaista koodia ja ehdottaa ratkaisua? Kiitos :)

Code: Select all

  SCREEN 900,900

  SetWindow "Battle game (Ver: kehitys)"
  
  ChDir "C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\BattleGame kehitys\Media"

  Text 100,100, "Vihreä sotilas: liikkuu: nuolinäppäimistä ja ampuu luodin: M"
  Text 100,150, "Punainen sotilas: liikkuu: W,A,S,D ja ampuu luodin: C"
  Text 100,200, "Kummallakin pelaajalla elämä on 100, yhdestä osumasta menettää 1."
  Text 100,250, "PELI ALKKAA 6 SEKUNTIN KULUTTUA!"
  Text 100,300, "Paina pelin aikana H päästäksesi ohjeeseen"


  Type AMMUS
  Field obj
  End Type
  
  Type AMPU
  Field amm
  End Type

  FrameLimit 40

  Wait 6000
  
  ClearText

  kartta = LoadMap("kartta.til","tileset.bmp")
  PlayObject kartta,0,0,1

  ukko=LoadObject("soldier.bmp", 360)
  ukkeli=LoadObject("soldier2.bmp", 360)
  pati=LoadObject("panos.bmp")
  ShowObject pati,OFF
  paukku=LoadObject ("panos.bmp")
  ShowObject paukku,OFF

  
  Dim ykm As String
  ykm="Vihreä sotilas kuoli, Punainen sotilas voitti. Peli päättyi."
  
  Dim kam As String
  Dim linechange As String
  linechange=Chr(13)+Chr(10)
  kam="Punainen sotilas kuoli, Vihreä sotilas voitti. Peli päättyi."
  ykm=ykm+linechange

  'Pyöritä ukot alkuasentoon
  RotateObject ukko,0
  RotateObject ukkeli,180
  PositionObject ukko,-100,100
  PositionObject ukkeli,100,-100
'Törmäykset
  SetupCollision ukko,ukkeli,2,2,2
  SetupCollision ukkeli,ukko,2,2,2
  SetupCollision ukko,kartta,1,4,2
  SetupCollision ukkeli,kartta,1,4,2
'ELMÄMÄT
  ObjectInteger ukko,100
  ObjectInteger ukkeli,100
  
  Repeat
  
  Color cbwhite
  Text 10,860,"Pelin toimintanopeus (ruudunpäivitystä sekunnissa):"
  Text 420,860,FPS()
  Text 10,880,"Paina H päästäksesi ohjeeseen"
  
  Color cbred
  Text 100,100,FPS()
  
  If KeyDown(cbKeyH) Then
  Execute "BattleGameOhje.txt"
  EndIf

  If LeftKey() Then TurnObject ukko,4
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-4
  If UpKey() Then MoveObject ukko,5
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-5

  If KeyDown(cbKeyA) Then TurnObject ukkeli,4
  If KeyDown(cbKeyD) Then TurnObject ukkeli,-4
  If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject ukkeli,5
  If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject ukkeli,-5

  If ObjectX(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,-430,ObjectY(ukko)
  If ObjectX(ukko)>430 Then PositionObject ukko,430,ObjectY(ukko)
  If ObjectY(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),-430
  If ObjectY(ukko)>430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),430

  If ObjectX(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,-430,ObjectY(ukkeli)
  If ObjectX(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,430,ObjectY(ukkeli)
  If ObjectY(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),-430
  If ObjectY(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),430
'VIHREÄ
  If KeyDown(cbKeyM) And reload=0 Then
  PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
  luot.AMPU = New(AMPU)
  luot\amm=CloneObject(paukku)
  CloneObjectPosition luot\amm,ukko
  CloneObjectOrientation luot\amm,ukko
  reload=5 'Luodin lataus nopeus
  EndIf
  If reload>0 Then reload=reload-1

  For luot.AMPU = Each AMPU
  MoveObject luot\amm,50 'Luodin lento nopeus
    If ObjectsOverlap (ukkeli,luot\amm) Then
      ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1 'Luodin hittaus
      DeleteObject luot\amm
      Delete luot
    EndIf    
  Next luot
  'Elämä 0
  If ObjectInteger (ukkeli) = 0 Then
  PlaySound "screm1.wav",100
  MakeError kam
  End
  EndIf

'PUNAINEN 

  If KeyDown(cbKeyC) And reload=0 Then
  PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
  luoti.AMMUS = New(AMMUS)
  luoti\obj=CloneObject(pati)
  CloneObjectPosition luoti\obj,ukkeli
  CloneObjectOrientation luoti\obj,ukkeli
  reload=5 'Luodin lataus nopeus
  EndIf

  If reload>0 Then reload=reload-1

  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
    If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
      ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1 'Luodin hittaus
      EndIf    
  MoveObject luoti\obj,50 'Luodin lento nopeus
  If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then 
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
      EndIf
  Next luoti
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
'MAV tulee jos lisätään nämä määritykset ja if:in
  SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
  osuu = CountCollisions (luoti\obj) 
  If osuu Then
  DeleteObject luoti\obj
  Delete luoti
  EndIf
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  
  If ObjectInteger (ukko) = 0 Then
  PlaySound "screm1.wav",100
  MakeError ykm
  End
  EndIf

  DrawScreen

  Until EscapeKey()
Virhe yläänsä löytyy helpommin jos sisentää koodin. Tää ohjelma sisäntää koodin... Ottaa huomioon kaiken =D (jopa kommentit =D)

Code: Select all

  Const file$ = "alkuperäinen tiedosto.cb" //älä laita file1 ja file2 samaa tai muuten koodisi hukkuu...
  Const file2$ = "sisennetty.cb"
  
  If Not Sisentäjä(file,file2) Then
    Print "Tiedosto puuttui"
  Else
    Print "Tiedosto on sisennetty =)"
    Print file + " -> " + file2
  EndIf
  
  WaitKey
  
  
  '' by legend
  'Siventää tekstiä
  'palauttaa 1, jos onnistui
  Function Sisentäjä(file$,file2$)
    
    If FileExists(file)
      
      Dim Väli$,Txt$,Rivi$
      Väli = "  " 'alku väli
      
      R = OpenToRead(file) 'avataan tiedostot
      W = OpenToWrite(file2)
      
      While EOF(R) = 0
        Rivi = Trim(ReadLine(R))'luetaan rivi
        
        txt = GetWord(Trim(Rivi),1," ") 'otetaan sana
        
        'käydään yksi rivinen if lause läpi
        If txt = "If" And InStr(rivi,"Then") > 0 And InStr(rivi, Chr(34)+ "Then" +Chr(34)) = 0
          If GetWord(Mid(Rivi,InStr(Rivi,"Then")),2) = "" Or Left(GetWord(Mid(Rivi,InStr(Rivi,"Then")),2),1) = "'" Or Left(GetWord(Mid(Rivi,InStr(Rivi,"Then")),2),2) = "//"
            WriteLine W, Väli + Rivi
            väli = väli + "  "
          Else
            WriteLine W, Väli + Rivi
          EndIf
          'käydään rivin jälkeen lavennettavat
        ElseIf txt = "Repeat" Or txt = "For" Or txt = "While" Or txt = "Type" Or txt = "Lock" Or txt = "Function" Or txt = "If"
          WriteLine W, Väli + Rivi
          väli = väli + "  "
          'käydään heti sisentävät kohdat
        ElseIf txt = "Until" Or txt = "Wend" Or txt = "EndIf" Or txt = "EndFunction" Or txt = "Forever" Or txt = "Unlock" Or txt = "Next" Or Lower(txt) = "endtype" Or (txt = "End" And GetWord(rivi,2) = "Function")Or (txt = "End" And GetWord(rivi,2) = "If") Or (txt = "End" And GetWord(rivi,2) = "Type")
          väli = Left(väli,Len(väli)-4)
          WriteLine W, Väli + Rivi
          'käydään heti sisennettävät kohdat, jotka myös laventavat rivin jälkeen
        ElseIf txt = "ElseIf" Or txt = "Case" Or txt = "Else" Or txt = "Default" Or (txt = "Else" And GetWord(rivi,2) = "If")
          väli = Left(väli,Len(väli)-4)
          WriteLine W, Väli + Rivi
          väli = väli + "  "
          'käydään 8 väliä laventavat kohdat
        ElseIf txt = "Select"
          WriteLine W, Väli + Rivi
          väli = väli + "    "
          'käydään 8 väliä supistavat kohdat
        ElseIf txt = "EndSelect" Or (txt = "End" And GetWord(rivi,2) = "Select")
          Väli = Left(väli,Len(väli)-8)
          WriteLine W, Väli + Rivi
          'käydään ei loogiset kohdat
        ElseIf txt = "DrawToImage"
          If i = 0 //Lavennettavat
            WriteLine W, Väli + Rivi
            väli = väli + "  "
            i = 1
          Else 'käydään heti sisennettävät kohdat, jotka myös laventavat rivin jälkeen
            väli = Left(väli,Len(väli)-4)
            WriteLine W, Väli + Rivi
            väli = väli + "  "
          EndIf
        ElseIf txt = "DrawToScreen" 
          väli = Left(väli,Len(väli)-4)
          WriteLine W, Väli + Rivi
          i = 0
          'kirjoitettaan muut ylös
        Else
          WriteLine W, Väli + Rivi
        EndIf
        
      Wend
      
      CloseFile(R)
      CloseFile(W)
      
      Return 1 'palauettaan yksi jos se onnistui
      
    Else
      
      Return 0 'jos epäonnistui
    EndIf
    
  EndFunction
  
Mitään erikoista en löytänyt... :o Tässäpä on sisennetty versio jos joku voisi koodiani vilkaista:

Code: Select all

  SCREEN 900,900
  
  SetWindow "Battle game (Ver: kehitys)"
  
  ChDir "C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\BattleGame kehitys\Media"
  
  Text 100,100, "Vihreä sotilas: liikkuu: nuolinäppäimistä ja ampuu luodin: M"
  Text 100,150, "Punainen sotilas: liikkuu: W,A,S,D ja ampuu luodin: C"
  Text 100,200, "Kummallakin pelaajalla elämä on 100, yhdestä osumasta menettää 1."
  Text 100,250, "PELI ALKKAA 6 SEKUNTIN KULUTTUA!"
  Text 100,300, "Paina pelin aikana H päästäksesi ohjeeseen"
  
  
  Type AMMUS
    Field obj
  End Type
  
  Type AMPU
    Field amm
  End Type
  
  FrameLimit 40
  
  Wait 6000
  
  ClearText
  
  kartta = LoadMap("kartta.til","tileset.bmp")
  PlayObject kartta,0,0,1
  
  ukko=LoadObject("soldier.bmp", 360)
  ukkeli=LoadObject("soldier2.bmp", 360)
  pati=LoadObject("panos.bmp")
  ShowObject pati,OFF
  paukku=LoadObject ("panos.bmp")
  ShowObject paukku,OFF
  
  
  Dim ykm As String
  ykm="Vihreä sotilas kuoli, Punainen sotilas voitti. Peli päättyi."
  
  Dim kam As String
  Dim linechange As String
  linechange=Chr(13)+Chr(10)
  kam="Punainen sotilas kuoli, Vihreä sotilas voitti. Peli päättyi."
  ykm=ykm+linechange
  
  'Pyöritä ukot alkuasentoon
  RotateObject ukko,0
  RotateObject ukkeli,180
  PositionObject ukko,-100,100
  PositionObject ukkeli,100,-100
  'Törmäykset
  SetupCollision ukko,ukkeli,2,2,2
  SetupCollision ukkeli,ukko,2,2,2
  SetupCollision ukko,kartta,1,4,2
  SetupCollision ukkeli,kartta,1,4,2
  'ELMÄMÄT
  ObjectInteger ukko,100
  ObjectInteger ukkeli,100
  
  Repeat
    
    Color cbwhite
    Text 10,860,"Pelin toimintanopeus (ruudunpäivitystä sekunnissa):"
    Text 420,860,FPS()
    Text 10,880,"Paina H päästäksesi ohjeeseen"
    
    Color cbred
    Text 100,100,FPS()
    
    If KeyDown(cbKeyH) Then
      Execute "BattleGameOhje.txt"
    EndIf
    
    If LeftKey() Then TurnObject ukko,4
    If RightKey() Then TurnObject ukko,-4
    If UpKey() Then MoveObject ukko,5
    If DownKey() Then MoveObject ukko,-5
    
    If KeyDown(cbKeyA) Then TurnObject ukkeli,4
    If KeyDown(cbKeyD) Then TurnObject ukkeli,-4
    If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject ukkeli,5
    If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject ukkeli,-5
    
    If ObjectX(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,-430,ObjectY(ukko)
    If ObjectX(ukko)>430 Then PositionObject ukko,430,ObjectY(ukko)
    If ObjectY(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),-430
    If ObjectY(ukko)>430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),430
    
    If ObjectX(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,-430,ObjectY(ukkeli)
    If ObjectX(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,430,ObjectY(ukkeli)
    If ObjectY(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),-430
    If ObjectY(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),430
    'VIHREÄ
    If KeyDown(cbKeyM) And reload=0 Then
      PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
      luot.AMPU = New(AMPU)
      luot\amm=CloneObject(paukku)
      CloneObjectPosition luot\amm,ukko
      CloneObjectOrientation luot\amm,ukko
      reload=5 'Luodin lataus nopeus
    EndIf
    If reload>0 Then reload=reload-1
    
    For luot.AMPU = Each AMPU
      MoveObject luot\amm,50 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukkeli,luot\amm) Then
        ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1 'Luodin hittaus
        DeleteObject luot\amm
        Delete luot
      EndIf
    Next luot
    'Elämä 0
    If ObjectInteger (ukkeli) = 0 Then
      PlaySound "screm1.wav",100
      MakeError kam
      End
    EndIf
    
    'PUNAINEN
    
    If KeyDown(cbKeyC) And reload=0 Then
      PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
      luoti.AMMUS = New(AMMUS)
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      CloneObjectPosition luoti\obj,ukkeli
      CloneObjectOrientation luoti\obj,ukkeli
      reload=5 'Luodin lataus nopeus
    EndIf
    
    If reload>0 Then reload=reload-1
    
    For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1 'Luodin hittaus
      EndIf
      MoveObject luoti\obj,50 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
    '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    'MAV tulee jos lisätään nämä määritykset ja if:in
    SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
    osuu = CountCollisions (luoti\obj)
    If osuu Then
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
    EndIf
    '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    
    If ObjectInteger (ukko) = 0 Then
      PlaySound "screm1.wav",100
      MakeError ykm
      End
    EndIf
    
    DrawScreen
    
  Until EscapeKey()

User avatar
legend
Advanced Member
Posts: 371
Joined: Wed Nov 18, 2009 9:06 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by legend » Thu Oct 28, 2010 5:12 pm

Elikäs siirrät

Code: Select all

 SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
ton siihen kohtaan kun sä luot sen uuden padin (ampumis kohtaan), koska se pitää tehdä vain kerran kuhunkin objektiin. Ja ton ympärille

Code: Select all

  osuu = CountCollisions (luoti\obj)
    If osuu then
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
    EndIf
lisäät for each silmukan jossa käyt luoti\obj läpi.
EDIT:

Olenpas laiskalla päällä =D Toi toimii, mutta jos haluat varmistaa että toi osuu varmasti seinään, joudut käyttämään GetCollisionia. Jotain tän tapasta (en ole varma toimiiko...)

Code: Select all

If osuu and getcollision(luoti\obj,1) = kartta
[/edit]

User avatar
Peltsi
Active Member
Posts: 121
Joined: Thu Sep 30, 2010 12:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Peltsi » Thu Oct 28, 2010 5:32 pm

legend wrote:Elikäs siirrät

Code: Select all

 SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
ton siihen kohtaan kun sä luot sen uuden padin (ampumis kohtaan), koska se pitää tehdä vain kerran kuhunkin objektiin. Ja ton ympärille

Code: Select all

  osuu = CountCollisions (luoti\obj)
    If osuu then
      DeleteObject luoti\obj
      Delete luoti
    EndIf
lisäät for each silmukan jossa käyt luoti\obj läpi.
EDIT:

Olenpas laiskalla päällä =D Toi toimii, mutta jos haluat varmistaa että toi osuu varmasti seinään, joudut käyttämään GetCollisionia. Jotain tän tapasta (en ole varma toimiiko...)

Code: Select all

If osuu and getcollision(luoti\obj,1) = kartta
[/edit]
Laiskuus tarttuu (minulta) =D! Kiitos neuvosta, kokeilen sitä heti! Editoin tätä viestiä sitten kun ilmoitan toimiiko. :)
Ei tahtonut toimia, mutta teinkö itse sen oikein?

Code: Select all

  'Battle game
  SCREEN 900,900
  
  SetWindow "Battle game (Ver: kehitys)"
  
  ChDir "C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\BattleGame kehitys\Media"
  
  Text 100,100, "Vihreä sotilas: liikkuu: nuolinäppäimistä ja ampuu luodin: M"
  Text 100,150, "Punainen sotilas: liikkuu: W,A,S,D ja ampuu luodin: C"
  Text 100,200, "Kummallakin pelaajalla elämä on 100, yhdestä osumasta menettää 1."
  Text 100,300, "PELI ALKKAA 6 SEKUNTIN KULUTTUA!"
  Text 100,250, "Paina pelin aikana H päästäksesi ohjeeseen ja P laittaaksesi pelin tauolle"
  
  Type AMMUS
    Field obj
  End Type
  
  Type AMPU
    Field amm
  End Type
  
  FrameLimit 40
  
  Wait 6000
  
  ClearText
  
  kartta = LoadMap("kartta.til","tileset.bmp")
  PlayObject kartta,0,0,1
  
  ukko=LoadObject("soldier.bmp", 360)
  ukkeli=LoadObject("soldier2.bmp", 360)
  pati=LoadObject("panos.bmp")
  ShowObject pati,OFF
  paukku=LoadObject ("panos.bmp")
  ShowObject paukku,OFF
  musa=PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
  
  
  Dim ykm As String
  ykm="Vihreä sotilas kuoli, Punainen sotilas voitti. Peli päättyi."
  
  Dim kam As String
  Dim linechange As String
  linechange=Chr(13)+Chr(10)
  kam="Punainen sotilas kuoli, Vihreä sotilas voitti. Peli päättyi."
  ykm=ykm+linechange
  
  RotateObject ukko,0
  RotateObject ukkeli,180
  PositionObject ukko,-100,100
  PositionObject ukkeli,100,-100
  'Törmäykset
  SetupCollision ukko,ukkeli,2,2,2
  SetupCollision ukkeli,ukko,2,2,2
  SetupCollision ukko,kartta,1,4,2
  SetupCollision ukkeli,kartta,1,4,2
  'ELMÄMÄT
  ObjectInteger ukko,100
  ObjectInteger ukkeli,100
  ObjectInteger paukku,100
  ObjectInteger pati,100
  
  Repeat
    
    If SoundPlaying(musa)=0 Then
      musa = PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
    EndIf
    
    Text 595,30,"Punaisen sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (pati)
    Text 0,30,"Vihreän sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (paukku)
    Text 595,10,"Punaisen sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukkeli)
    Text 0,10,"Vihreän sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukko)
    
    If KeyHit(CbKeyP) Then
      pause = Not pause
    EndIf
    
    If pause Then
      Text 10,860,"Peli on tauolla, paina P jatkaaksesi"
    End If
    
    If Not pause Then
      
      Color cbwhite
      Text 10,860,"Pelin toimintanopeus (ruudunpäivitystä sekunnissa):"
      Text 420,860,FPS()
      Text 10,880,"Paina P laittaaksesi pelin tauolle ja H päästäksesi ohjeeseen"
      
      Color cbred
      Text 100,100,FPS()
      
      If KeyDown(cbKeyH) Then
        Execute "BattleGameOhje.html"
      EndIf
      
      If LeftKey() Then TurnObject ukko,4
      If RightKey() Then TurnObject ukko,-4
      If UpKey() Then MoveObject ukko,5
      If DownKey() Then MoveObject ukko,-5
      
      If KeyDown(cbKeyA) Then TurnObject ukkeli,4
      If KeyDown(cbKeyD) Then TurnObject ukkeli,-4
      If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject ukkeli,5
      If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject ukkeli,-5
      
      If ObjectX(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,-430,ObjectY(ukko)
      If ObjectX(ukko)>430 Then PositionObject ukko,430,ObjectY(ukko)
      If ObjectY(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),-430
      If ObjectY(ukko)>430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),430
      
      If ObjectX(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,-430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectX(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectY(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),-430
      If ObjectY(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),430
      'VIHREÄ ukko
      If KeyDown(cbKeyM) And reload=0 Then
        ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) -1
        PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
        luot.AMPU = New(AMPU)
        luot\amm=CloneObject(paukku)
        CloneObjectPosition luot\amm,ukko
        CloneObjectOrientation luot\amm,ukko
        reload=5 'Luodin lataus nopeus
      EndIf
      If reload>0 Then reload=reload-1
      For luot.AMPU = Each AMPU
        MoveObject luot\amm,50 'Luodin lento nopeus
        If ObjectsOverlap (ukkeli,luot\amm) Then
          ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1 'Luodin hittaus
          DeleteObject luot\amm
          Delete luot
        EndIf
      Next luot
      'Elämä 0
      If ObjectInteger (ukkeli) = 0 Then
        PlaySound "screm1.wav",100
        MakeError kam
        End
      EndIf
    EndIf
    
    If ObjectInteger (paukku) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
    
    
    
    'PUNAINEN ukkeli
    
    If KeyDown(cbKeyC) And reload=0 Then
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) -1
      PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
      luoti.AMMUS = New(AMMUS)
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
      CloneObjectPosition luoti\obj,ukkeli
      CloneObjectOrientation luoti\obj,ukkeli
      reload=5 'Luodin lataus nopeus
    EndIf
    
    If reload>0 Then reload=reload-1
    
    For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      osuu = CountCollisions (luoti\obj)
      If osuu And GetCollision(luoti\obj,1) = kartta Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
      MoveObject luoti\obj,50 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
    
    If ObjectInteger (ukko) = 0 Then
      PlaySound "screm1.wav",100
      MakeError ykm
      End
    EndIf
    
    If ObjectInteger (pati) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
    
    
    DrawScreen
    
  Until EscapeKey()


User avatar
legend
Advanced Member
Posts: 371
Joined: Wed Nov 18, 2009 9:06 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by legend » Thu Oct 28, 2010 8:08 pm

Kokeileppa tota =D

Code: Select all

    For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,15 'Luodin lento nopeus
      osuu = CountCollisions(luoti\obj)
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      ElseIf osuu > 0 and GetCollision(luoti\obj,1) = kartta Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
Eli errori johtui siitä, että poistit luodin kun se osui seinään ja sen jälkeen koitit liikuttaa sitä, eli järjestys on tärkeä! Lisäsin tohon elseif, koska muuten se sama ongelma olisi tullut tappamisessa.
Muuten: Suosittelen sinun laskevan luodin nopeutta 15 ja nostamaan framelimittiä 40:sta 60:n, koska nyt sinun padit voivat mennä seinien läpi. Se johtuu siitä, että pati lentää sen seinän yli ja sen jälkeen peli vasta tarkistaa sen. Eli laske luodin nopeutta ja nosta pelin pyörimis nopeutta (framelimit), silloin padit menee yhtä kovaa, mutta peli tarkistaa luotien osumista nopeammin (ei viivettä).

User avatar
Peltsi
Active Member
Posts: 121
Joined: Thu Sep 30, 2010 12:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Peltsi » Fri Oct 29, 2010 3:05 pm

legend wrote:Kokeileppa tota =D

Code: Select all

    For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,15 'Luodin lento nopeus
      osuu = CountCollisions(luoti\obj)
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      ElseIf osuu > 0 and GetCollision(luoti\obj,1) = kartta Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
Eli errori johtui siitä, että poistit luodin kun se osui seinään ja sen jälkeen koitit liikuttaa sitä, eli järjestys on tärkeä! Lisäsin tohon elseif, koska muuten se sama ongelma olisi tullut tappamisessa.
Muuten: Suosittelen sinun laskevan luodin nopeutta 15 ja nostamaan framelimittiä 40:sta 60:n, koska nyt sinun padit voivat mennä seinien läpi. Se johtuu siitä, että pati lentää sen seinän yli ja sen jälkeen peli vasta tarkistaa sen. Eli laske luodin nopeutta ja nosta pelin pyörimis nopeutta (framelimit), silloin padit menee yhtä kovaa, mutta peli tarkistaa luotien osumista nopeammin (ei viivettä).
Luodit törmäävät seinään vain tietyissä kulmissa. Vihreällä pelaajalla (ukko) ei käy edes niin, johtuuko tämä luotien ja pelin nopeuksista? Laskin luotien lentonopeutta ja nostin framelimitin 60:een:

Code: Select all

  'Battle game
  SCREEN 900,900
  
  SetWindow "Battle game (Ver: kehitys)"
  
  ChDir "C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\BattleGame kehitys\Media"
  
  Text 100,100, "Vihreä sotilas: liikkuu: nuolinäppäimistä ja ampuu luodin: M"
  Text 100,150, "Punainen sotilas: liikkuu: W,A,S,D ja ampuu luodin: C"
  Text 100,200, "Kummallakin pelaajalla elämä on 100, yhdestä osumasta menettää 1."
  Text 100,300, "PELI ALKKAA 6 SEKUNTIN KULUTTUA!"
  Text 100,250, "Paina pelin aikana H päästäksesi ohjeeseen ja P laittaaksesi pelin tauolle"

  Type AMMUS
  
    Field obj
  End Type
  
  Type AMPU
    Field amm
  End Type
  
  FrameLimit 60
  
  Wait 6000
  
  ClearText
  
  kartta = LoadMap("kartta.til","tileset.bmp")
  PlayObject kartta,0,0,1
  
  ukko=LoadObject("soldier.bmp", 360)
  ukkeli=LoadObject("soldier2.bmp", 360)
  pati=LoadObject("panos.bmp")
  ShowObject pati,OFF
  paukku=LoadObject ("panos.bmp")
  ShowObject paukku,OFF
  musa=PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
  
  
  Dim ykm As String
  ykm="Vihreä sotilas kuoli, Punainen sotilas voitti. Peli päättyi."
  
  Dim kam As String
  Dim linechange As String
  linechange=Chr(13)+Chr(10)
  kam="Punainen sotilas kuoli, Vihreä sotilas voitti. Peli päättyi."
  ykm=ykm+linechange
  
  RotateObject ukko,0
  RotateObject ukkeli,180
  PositionObject ukko,-100,100
  PositionObject ukkeli,100,-100
  'Törmäykset
  SetupCollision ukko,ukkeli,2,2,2
  SetupCollision ukkeli,ukko,2,2,2
  SetupCollision ukko,kartta,1,4,2
  SetupCollision ukkeli,kartta,1,4,2
  'ELMÄMÄT
  ObjectInteger ukko,100
  ObjectInteger ukkeli,100
  ObjectInteger paukku,100
  ObjectInteger pati,100
  
  Repeat
    
    If SoundPlaying(musa)=0 Then
      musa = PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
    EndIf
    
    Text 595,30,"Punaisen sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (pati)
    Text 0,30,"Vihreän sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (paukku)
    Text 595,10,"Punaisen sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukkeli)
    Text 0,10,"Vihreän sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukko)
    
    If KeyHit(CbKeyP) Then
      pause = Not pause
    EndIf
    
    If pause Then
      Text 10,860,"Peli on tauolla, paina P jatkaaksesi"
    End If
    
    If Not pause Then
      
      Color cbwhite
      Text 10,860,"Pelin toimintanopeus (ruudunpäivitystä sekunnissa):"
      Text 420,860,FPS()
      Text 10,880,"Paina P laittaaksesi pelin tauolle ja H päästäksesi ohjeeseen"
      
      Color cbred
      Text 100,100,FPS()
      
      If KeyDown(cbKeyH) Then
        Execute "BattleGameOhje.html"
      EndIf
      
      If LeftKey() Then TurnObject ukko,4
      If RightKey() Then TurnObject ukko,-4
      If UpKey() Then MoveObject ukko,5
      If DownKey() Then MoveObject ukko,-5
      
      If KeyDown(cbKeyA) Then TurnObject ukkeli,4
      If KeyDown(cbKeyD) Then TurnObject ukkeli,-4
      If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject ukkeli,5
      If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject ukkeli,-5
      
      If ObjectX(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,-430,ObjectY(ukko)
      If ObjectX(ukko)>430 Then PositionObject ukko,430,ObjectY(ukko)
      If ObjectY(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),-430
      If ObjectY(ukko)>430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),430
      
      If ObjectX(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,-430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectX(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectY(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),-430
      If ObjectY(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),430

      'VIHREÄ PELAAJA (ukko)
      '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      If KeyDown(cbKeyM) And reload=0 Then
        ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) -1
        PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
        luot.AMPU = New(AMPU)
        luot\amm=CloneObject(paukku)
        CloneObjectPosition luot\amm,ukko
        CloneObjectOrientation luot\amm,ukko
        reload=5 'Luodin lataus nopeus
      EndIf
      If reload>0 Then reload=reload-1
      
    For luot.AMPU = Each AMPU
      MoveObject luot\amm,7 'Luodin lento nopeus
      osuua = CountCollisions(luot\amm)
      If ObjectsOverlap (ukkeli,luot\amm) Then
        ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luot\amm
        Delete luot
      ElseIf osuua > 0 And GetCollision(luot\amm,1) = kartta Then
        DeleteObject luot\amm
        Delete luot
      EndIf
    Next luot  
      'Elämä 0
      If ObjectInteger (ukkeli) = 0 Then
        PlaySound "screm1.wav",100
        MakeError kam
        End
      EndIf
    EndIf
    
    If ObjectInteger (paukku) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
    
    'PUNAINEN PELAAJA (ukkeli)
    
    If KeyDown(cbKeyC) And reload=0 Then
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) -1
      PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
      luoti.AMMUS = New(AMMUS)
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
      CloneObjectPosition luoti\obj,ukkeli
      CloneObjectOrientation luoti\obj,ukkeli
      reload=5 'Luodin lataus nopeus
    EndIf
    
    If reload>0 Then reload=reload-1
    
        For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,7 'Luodin lento nopeus
      osuu = CountCollisions(luoti\obj)
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      ElseIf osuu > 0 and GetCollision(luoti\obj,1) = kartta Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
    
    If ObjectInteger (ukko) = 0 Then
      PlaySound "screm1.wav",100
      MakeError ykm
      End
    EndIf
    
    If ObjectInteger (pati) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
    
    
    DrawScreen
    
  Until EscapeKey()
PS: On aika mainio se sun sisentäjä! Tulee olemaan kovassa käytössä mulla. =D

User avatar
TheDuck
Devoted Member
Posts: 632
Joined: Sun Aug 26, 2007 3:51 pm
Location: C:\Program Files\Tuusula\

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by TheDuck » Fri Oct 29, 2010 3:29 pm

Kannattaa opetella sisentämään ilman mitään sisentäjiäkin.. Ei se niin vaikeaa voi olla.
^^

User avatar
Peltsi
Active Member
Posts: 121
Joined: Thu Sep 30, 2010 12:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Peltsi » Fri Oct 29, 2010 4:59 pm

TheDuck wrote:Kannattaa opetella sisentämään ilman mitään sisentäjiäkin.. Ei se niin vaikeaa voi olla.
Aattelin vaan että hyvä softa on. Toki itsekkin sisennän mutta en siinä ole vielä niin hyvä (kun laitan koodia foorumille niin varmuuden vuoksi sisennän softalla).

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by MaGetzUb » Fri Oct 29, 2010 5:20 pm

Opettele vain kun luot If/Else/ElseIf - Then, Repeat - Forever, While - Wend, For/For Each - Next niin lausekkeen niin sen sisäisen koodiin painamaan Tabulaattori näppäintä. Helppoa kuin heinän teko.
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

User avatar
legend
Advanced Member
Posts: 371
Joined: Wed Nov 18, 2009 9:06 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by legend » Sat Oct 30, 2010 6:30 pm

Peltsi wrote:Ongelma, miksi toisen padit eivät osu seinään?
Unohdit laitaa toiseen padin ampumis kohtaa tän.

Code: Select all

SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2

Character
Active Member
Posts: 113
Joined: Thu Nov 27, 2008 3:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Character » Sat Oct 30, 2010 6:47 pm

Miten tarkistan törmäyksen saman tyypin jäsenten kanssa (kuvia)?
EDIT:

Kiitos :)

Last edited by Character on Sat Oct 30, 2010 8:27 pm, edited 1 time in total.

Awaclus
Forum Veteran
Posts: 2939
Joined: Tue Aug 28, 2007 2:50 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Awaclus » Sat Oct 30, 2010 8:13 pm

Character wrote:Miten tarkistan törmäyksen saman tyypin jäsenten kanssa (kuvia)?

Code: Select all

For iJäsen.JÄSENET = Each JÄSENET
  For öJäsen.JÄSENET = Each JÄSENET

User avatar
Peltsi
Active Member
Posts: 121
Joined: Thu Sep 30, 2010 12:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Peltsi » Sat Oct 30, 2010 9:01 pm

legend wrote:
Peltsi wrote:Ongelma, miksi toisen padit eivät osu seinään?
Unohdit laitaa toiseen padin ampumis kohtaa tän.

Code: Select all

SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
Olette varmaan jo aivan raivona näihin kysymyksiini (toivottavasti ette :D )... Elikkä, luodit liukuvat seiniä pitkin kunnes menevät niiden läpi pelin ulkopuolelle. Useissa tapauksissa näin ei käy, vaan luodit menevät kaikkien seinien läpi. Kokeilin ripotella updategamea peliin ja kokeilin myös getmap2:sta. Olisi mukava saada luodit vihdoinkin kuriin ;)

Code: Select all

  'Battle game
  SCREEN 900,900
  
  SetWindow "Battle game (Ver: kehitys)"
  
  ChDir "C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\BattleGame kehitys\Media"
  
  Color 255,255,0
  
  Text 100,100, "Vihreä sotilas: liikkuu: nuolinäppäimistä ja ampuu luodin: M"
  Text 100,150, "Punainen sotilas: liikkuu: W,A,S,D ja ampuu luodin: C"
  Text 100,200, "Kummallakin pelaajalla elämä on 100, yhdestä osumasta menettää 1"
  Text 100,350, "PELI ALKKAA 6 SEKUNTIN KULUTTUA!"
  Text 100,300, "Paina pelin aikana F2 piilottaaksesi hiiren ja F3 näyttääksesi hiiren"
  Text 100,250, "Paina pelin aikana H päästäksesi ohjeeseen ja P laittaaksesi pelin tauolle"
  
  Type AMMUS
    Field obj
  End Type
  
  Type AMPU
    Field amm
  End Type
  
  FrameLimit 60
  
  Wait 6000
  
  ClearText
  
  kartta = LoadMap("kartta.til","tileset.bmp")
  PlayObject kartta,0,0,1
  
  ukko=LoadObject("soldier.bmp", 360)
  ukkeli=LoadObject("soldier2.bmp", 360)
  pati=LoadObject("panos.bmp")
  ShowObject pati,OFF
  paukku=LoadObject ("panos.bmp")
  ShowObject paukku,OFF
  musa=PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
  
  
  Dim ykm As String
  ykm="Vihreä sotilas kuoli, Punainen sotilas voitti. Peli päättyi."
  
  Dim her As String
  her="Peli päättyi"
  
  Dim kam As String
  Dim linechange As String
  linechange=Chr(13)+Chr(10)
  kam="Punainen sotilas kuoli, Vihreä sotilas voitti. Peli päättyi."
  ykm=ykm+linechange
  
  RotateObject ukko,0
  RotateObject ukkeli,180
  PositionObject ukko,-100,100
  PositionObject ukkeli,100,-100
  'Törmäykset
  SetupCollision ukko,ukkeli,2,2,2
  SetupCollision ukkeli,ukko,2,2,2
  SetupCollision ukko,kartta,1,4,2
  SetupCollision ukkeli,kartta,1,4,2
  'ELMÄMÄT
  ObjectInteger ukko,100
  ObjectInteger ukkeli,100
  ObjectInteger paukku,100
  ObjectInteger pati,100
  
  Repeat

    If KeyHit (88) Then
        Color 0,255,0
        Repeat
        Locate 10,10
        kuk$=Input("Code:","*")
        DrawScreen
        Until KeyHit (28)
        CloseInput
    EndIf

    If Lower(kuk$) = "t22" Then
      ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1
    EndIf
    
    If Lower(kuk$) = "t11" Then
      ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1
    EndIf

   If Lower(kuk$) = "sp1" Then
      AddText "SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM"
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "fl20" Then
    FrameLimit 20
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "fl60" Then
    FrameLimit 60
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "fl5" Then
    FrameLimit 5
    EndIf

    
    If Lower (kuk$) = "le1" Then
      ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) +1
      EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "el1" Then
      ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) +0
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "el2" Then
      ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) +0
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "le2" Then
      ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) +1
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "lp1" Then
    MakeError her
    EndIf

    If KeyHit(CbKeyP) Then
      playing = Not playing
      pause = Not pause
    EndIf
        
    If pause Then
      StopSound musa
      Text 10,860,"Peli on tauolla, paina P jatkaaksesi"
    End If
    
    If Not pause Then
 
    UpdateGame 
 
    If KeyDown(60) Then
    ShowMouse OFF
    EndIf
    
    If KeyDown (61) Then
    ShowMouse ON
    EndIf
    
    If SoundPlaying(musa)=0 Then
      musa = PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
    EndIf
    
    Text 595,30,"Punaisen sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (pati)
    Text 595,10,"Punaisen sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukkeli)
    
    Color 0,255,0
    Text 0,30,"Vihreän sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (paukku)
    Text 0,10,"Vihreän sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukko)
    
      
      Color cbWhite
      Text 420,860,FPS()
      Color cbSilver
      Text 10,860,"Pelin toimintanopeus (ruudunpäivitystä sekunnissa):"
      Text 10,880,"Paina P laittaaksesi pelin tauolle ja H päästäksesi ohjeeseen"
      
      Color cbred
      Text 100,100,FPS()
      
      If KeyDown(cbKeyH) Then
        Execute "BattleGameOhje.html"
      EndIf
      
      If LeftKey() Then TurnObject ukko,4
      If RightKey() Then TurnObject ukko,-4
      If UpKey() Then MoveObject ukko,5
      If DownKey() Then MoveObject ukko,-5
      
      If KeyDown(cbKeyA) Then TurnObject ukkeli,4
      If KeyDown(cbKeyD) Then TurnObject ukkeli,-4
      If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject ukkeli,5
      If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject ukkeli,-5
      
      If ObjectX(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,-430,ObjectY(ukko)
      If ObjectX(ukko)>430 Then PositionObject ukko,430,ObjectY(ukko)
      If ObjectY(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),-430
      If ObjectY(ukko)>430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),430
      
      If ObjectX(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,-430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectX(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectY(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),-430
      If ObjectY(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),430
      'VIHREÄ ukko
    UpdateGame

      If KeyDown(cbKeyM) And reload=0 Then
        ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) -1
        PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
        luot.AMPU = New(AMPU)
        luot\amm=CloneObject(paukku)
        CloneObjectPosition luot\amm,ukko
        SetupCollision luot\amm,kartta,2,4,2
        CloneObjectOrientation luot\amm,ukko
        reload=5 'Luodin lataus nopeus
      EndIf
      If reload>0 Then reload=reload-1
      
    For luot.AMPU = Each AMPU
      MoveObject luot\amm,7 'Luodin lento nopeus
      osuua = CountCollisions(luot\amm)
      If ObjectsOverlap (ukkeli,luot\amm) Then
        ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luot\amm
        Delete luot
      UpdateGame
      ElseIf osuua > 0 And GetCollision(luot\amm,1) = kartta Then
        DeleteObject luot\amm
        Delete luot
      EndIf
    Next luot  
      'Elämä 0
      If ObjectInteger (ukkeli) = 0 Then
        PlaySound "screm1.wav",100
        MakeError kam
        End
      EndIf
    EndIf
    
    If ObjectInteger (paukku) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
        
    UpdateGame

    'PUNAINEN ukkeli
    
    If KeyDown(cbKeyC) And reload=0 Then
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) -1
      PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
      luoti.AMMUS = New(AMMUS)
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
      CloneObjectPosition luoti\obj,ukkeli
      CloneObjectOrientation luoti\obj,ukkeli
      reload=5 'Luodin lataus nopeus
    EndIf
    
    If reload>0 Then reload=reload-1
    
        For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,7 'Luodin lento nopeus
      osuu = CountCollisions(luoti\obj)
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      UpdateGame
      ElseIf osuu > 0 And GetCollision(luoti\obj,1) = kartta Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      EndIf
    Next luoti
    
    If ObjectInteger (ukko) = 0 Then
      PlaySound "screm1.wav",100
      MakeError ykm
      End
    EndIf
    
    If ObjectInteger (pati) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
    
    
    DrawScreen
    
  Until EscapeKey()
Last edited by Peltsi on Sun Oct 31, 2010 11:46 am, edited 1 time in total.

User avatar
Jonez
Devoted Member
Posts: 575
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Jonez » Sat Oct 30, 2010 10:33 pm

Kokeilepa käyttää pelkkää GetMap-funktiota. Siis tähän malliin:

Code: Select all

If GetMap( 2, luoti\x, luoti\y ) Then DeleteObject luoti\obj : delete luoti
Tätä tapaa käyttäessä ei tarvitse asettaa törmäystarkistusta luodin ja kartan välille.
-Vuoden 2008 aloittelijan ystävä -palkinnon voittaja-
Image <- protestipelikilpailun voittaja.
Space War

User avatar
Peltsi
Active Member
Posts: 121
Joined: Thu Sep 30, 2010 12:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Peltsi » Sun Oct 31, 2010 12:03 pm

Jonez wrote:Kokeilepa käyttää pelkkää GetMap-funktiota. Siis tähän malliin:

Code: Select all

If GetMap( 2, luoti\x, luoti\y ) Then DeleteObject luoti\obj : delete luoti
Tätä tapaa käyttäessä ei tarvitse asettaa törmäystarkistusta luodin ja kartan välille.
On se kumma kun ei toimi vieläkään :o . Laitoin tuon koodirivin edellisten törmäystunnistuksien tilalle:

Code: Select all

    If KeyDown(cbKeyC) And reload=0 Then
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) -1
      PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
      luoti.AMMUS = New(AMMUS)
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
      CloneObjectPosition luoti\obj,ukkeli
      CloneObjectOrientation luoti\obj,ukkeli
      reload=5 'Luodin lataus nopeus
    EndIf
    
    If reload>0 Then reload=reload-1
    
        For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,7 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
'Täällä on törmäys!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     If GetMap( 2, x, y ) Then DeleteObject luoti\obj : Delete luoti 'jouduin ottamaan noista (2,x,y) kohdista "luoti\" sanat pois koska kääntäjä valitti niistä
     EndIf
    Next luoti
Luoti tekee liukuvaa törmäystä vieläkin (vaikka sen pitäisi poistua) ja lisäyllätyksenä tulee MAV jos luoti törmää toiseen pelaajaan.

Code: Select all

  'Battle game
  SCREEN 900,900
  
  SetWindow "Battle game (Ver: kehitys)"
  
  ChDir "C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\BattleGame kehitys\Media"
  
  Color 255,255,0
  
  Text 100,100, "Vihreä sotilas: liikkuu: nuolinäppäimistä ja ampuu luodin: M"
  Text 100,150, "Punainen sotilas: liikkuu: W,A,S,D ja ampuu luodin: C"
  Text 100,200, "Kummallakin pelaajalla elämä on 100, yhdestä osumasta menettää 1"
  Text 100,350, "PELI ALKKAA 6 SEKUNTIN KULUTTUA!"
  Text 100,300, "Paina pelin aikana F2 piilottaaksesi hiiren ja F3 näyttääksesi hiiren"
  Text 100,250, "Paina pelin aikana H päästäksesi ohjeeseen ja P laittaaksesi pelin tauolle"

  
  Type AMMUS
    Field obj
  End Type
  
  Type AMPU
    Field amm
  End Type
  
  FrameLimit 60
  
  Wait 6000
  
  ClearText
  
  kartta = LoadMap("kartta.til","tileset.bmp")
  PlayObject kartta,0,0,1
  
  ukko=LoadObject("soldier.bmp", 360)
  ukkeli=LoadObject("soldier2.bmp", 360)
  pati=LoadObject("panos.bmp")
  ShowObject pati,OFF
  paukku=LoadObject ("panos.bmp")
  ShowObject paukku,OFF
  musa=PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
  
  
  Dim ykm As String
  ykm="Vihreä sotilas kuoli, Punainen sotilas voitti. Peli päättyi."
  
  Dim her As String
  her="Peli päättyi"
  
  Dim kam As String
  Dim linechange As String
  linechange=Chr(13)+Chr(10)
  kam="Punainen sotilas kuoli, Vihreä sotilas voitti. Peli päättyi."
  ykm=ykm+linechange
  
  RotateObject ukko,0
  RotateObject ukkeli,180
  PositionObject ukko,-100,100
  PositionObject ukkeli,100,-100
  'Törmäykset
  SetupCollision ukko,ukkeli,2,2,2
  SetupCollision ukkeli,ukko,2,2,2
  SetupCollision ukko,kartta,1,4,2
  SetupCollision ukkeli,kartta,1,4,2
  'ELMÄMÄT
  ObjectInteger ukko,100
  ObjectInteger ukkeli,100
  ObjectInteger paukku,100
  ObjectInteger pati,100
  
  Repeat

    If KeyHit (88) Then
        Color 0,255,0
        Repeat
        Locate 10,10
        kuk$=Input("Code:","*")
        DrawScreen
        Until KeyHit (28)
        CloseInput
    EndIf

    If Lower(kuk$) = "t22" Then
      ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1
    EndIf
    
    If Lower(kuk$) = "t11" Then
      ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1
    EndIf

   If Lower(kuk$) = "sp1" Then
      AddText "SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM"
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "fl20" Then
    FrameLimit 20
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "fl60" Then
    FrameLimit 60
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "fl5" Then
    FrameLimit 5
    EndIf

    
    If Lower (kuk$) = "le1" Then
      ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) +1
      EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "el1" Then
      ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) +0
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "el2" Then
      ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) +0
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "le2" Then
      ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) +1
    EndIf
    
    If Lower (kuk$) = "lp1" Then
    MakeError her
    EndIf

    If KeyHit(CbKeyP) Then
      playing = Not playing
      pause = Not pause
    EndIf
        
    If pause Then
      StopSound musa
      Text 10,860,"Peli on tauolla, paina P jatkaaksesi"
    End If
    
    If Not pause Then

 
    If KeyDown(60) Then
    ShowMouse OFF
    EndIf
    
    If KeyDown (61) Then
    ShowMouse ON
    EndIf
    
    If SoundPlaying(musa)=0 Then
      musa = PlaySound ("SK_Battle2.mp3")
    EndIf
    
    Text 595,30,"Punaisen sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (pati)
    Text 595,10,"Punaisen sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukkeli)
    
    Color 0,255,0
    Text 0,30,"Vihreän sotilaan lippaan panokset:"+ObjectInteger (paukku)
    Text 0,10,"Vihreän sotilaan elämä:"+ObjectInteger (ukko)
    
      
      Color cbWhite
      Text 420,860,FPS()
      Color cbSilver
      Text 10,860,"Pelin toimintanopeus (ruudunpäivitystä sekunnissa):"
      Text 10,880,"Paina P laittaaksesi pelin tauolle ja H päästäksesi ohjeeseen"
      
      Color cbred
      Text 100,100,FPS()
      
      If KeyDown(cbKeyH) Then
        Execute "BattleGameOhje.html"
      EndIf
      
      If LeftKey() Then TurnObject ukko,4
      If RightKey() Then TurnObject ukko,-4
      If UpKey() Then MoveObject ukko,5
      If DownKey() Then MoveObject ukko,-5
      
      If KeyDown(cbKeyA) Then TurnObject ukkeli,4
      If KeyDown(cbKeyD) Then TurnObject ukkeli,-4
      If KeyDown(cbKeyW) Then MoveObject ukkeli,5
      If KeyDown(cbKeyS) Then MoveObject ukkeli,-5
      
      If ObjectX(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,-430,ObjectY(ukko)
      If ObjectX(ukko)>430 Then PositionObject ukko,430,ObjectY(ukko)
      If ObjectY(ukko)<-430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),-430
      If ObjectY(ukko)>430 Then PositionObject ukko,ObjectX(ukko),430
      
      If ObjectX(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,-430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectX(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,430,ObjectY(ukkeli)
      If ObjectY(ukkeli)<-430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),-430
      If ObjectY(ukkeli)>430 Then PositionObject ukkeli,ObjectX(ukkeli),430
      'VIHREÄ ukko


      If KeyDown(cbKeyM) And reload=0 Then
        ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) -1
        PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
        luot.AMPU = New(AMPU)
        luot\amm=CloneObject(paukku)
        CloneObjectPosition luot\amm,ukko
        SetupCollision luot\amm,kartta,2,4,2
        CloneObjectOrientation luot\amm,ukko
        reload=5 'Luodin lataus nopeus
      EndIf
      If reload>0 Then reload=reload-1
      
    For luot.AMPU = Each AMPU
      MoveObject luot\amm,7 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukkeli,luot\amm) Then
        ObjectInteger ukkeli,ObjectInteger(ukkeli) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luot\amm
        Delete luot
    If GetMap( 2, x,y ) Then DeleteObject luot\amm : Delete luot
      EndIf
    Next luot  
      'Elämä 0
      If ObjectInteger (ukkeli) = 0 Then
        PlaySound "screm1.wav",100
        MakeError kam
        End
      EndIf
    EndIf
    
    If ObjectInteger (paukku) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger paukku,ObjectInteger (paukku) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
        

    'PUNAINEN ukkeli
    
    If KeyDown(cbKeyC) And reload=0 Then
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) -1
      PlaySound "Machine Gun 1.wav",100
      luoti.AMMUS = New(AMMUS)
      luoti\obj=CloneObject(pati)
      SetupCollision luoti\obj,kartta,2,4,2
      CloneObjectPosition luoti\obj,ukkeli
      CloneObjectOrientation luoti\obj,ukkeli
      reload=5 'Luodin lataus nopeus
    EndIf
    
    If reload>0 Then reload=reload-1
    
        For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,7 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
     If GetMap( 2, x, y ) Then DeleteObject luoti\obj : Delete luoti 
     EndIf
    Next luoti
    
    If ObjectInteger (ukko) = 0 Then
      PlaySound "screm1.wav",100
      MakeError ykm
      End
    EndIf
    
    If ObjectInteger (pati) =0 Then
      reload=100
      ObjectInteger pati,ObjectInteger (pati) +100
      PlaySound "Pistol reload.wav",100
    EndIf
    
    
    DrawScreen
    
  Until EscapeKey()

User avatar
legend
Advanced Member
Posts: 371
Joined: Wed Nov 18, 2009 9:06 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by legend » Sun Oct 31, 2010 1:02 pm

Löysinpäs virheen :D Kokeilleppa tota. Saat objectin sijainnin komennoilla ObjectX(), ObjectY().

Code: Select all

    For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,7 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      ElseIf GetMap( 2, ObjectX(luoti\obj), ObjectY(luoti\obj) ) Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti 
      EndIf
    Next luoti
Poista (alempi koodin pätkä) kohta padin luomisesta, koska käyt tarkistuksen läpi GetMap:lla, eli et enään tarvitse tota.

Code: Select all

SetupCollision luot\amm,kartta,2,4,2
Vinkkejä virheen etsimiseen:
1. Suosittelen poistamaan yks riviset if-lauseet ja etenkin ":" käytön, koska noissa tekee helposti virheen.
2. Aja myös silloin tällöin sisentäjä ohjelma, koska se korjaa sisennys virheet. Sen jälkeen on helppo analysoida mitä taphtuu minä jälkeen ja miksi.
3. Jos ihmettelet miksi se ei nyt poista luotia kun se osuu seinään, kannattaa laittaa luotien poisto kohtaan makeerror "1". Sitten käynnistät pelin, jos error 1 tulee niin tiedät, että virhe on luodin poistamisessa, jos se ei tule virhe on if lauseessa tai kauempana.
4. Jos epäilet, että et osaa käyttää komentoa/funktiota suositelen painamaan sitä. Sen jälkeen katso esimerkki ja kokeile muuttaa sen parametrejä niin näet miten se käytännössä toimii.

User avatar
Peltsi
Active Member
Posts: 121
Joined: Thu Sep 30, 2010 12:16 pm

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by Peltsi » Sun Oct 31, 2010 3:25 pm

legend wrote:Löysinpäs virheen :D Kokeilleppa tota. Saat objectin sijainnin komennoilla ObjectX(), ObjectY().

Code: Select all

    For luoti.AMMUS = Each AMMUS
      MoveObject luoti\obj,7 'Luodin lento nopeus
      If ObjectsOverlap (ukko,luoti\obj) Then
        ObjectInteger ukko,ObjectInteger(ukko) -1'Luodin hittaus
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti
      ElseIf GetMap( 2, ObjectX(luoti\obj), ObjectY(luoti\obj) ) Then
        DeleteObject luoti\obj
        Delete luoti 
      EndIf
    Next luoti
Poista (alempi koodin pätkä) kohta padin luomisesta, koska käyt tarkistuksen läpi GetMap:lla, eli et enään tarvitse tota.

Code: Select all

SetupCollision luot\amm,kartta,2,4,2
Vinkkejä virheen etsimiseen:
1. Suosittelen poistamaan yks riviset if-lauseet ja etenkin ":" käytön, koska noissa tekee helposti virheen.
2. Aja myös silloin tällöin sisentäjä ohjelma, koska se korjaa sisennys virheet. Sen jälkeen on helppo analysoida mitä taphtuu minä jälkeen ja miksi.
3. Jos ihmettelet miksi se ei nyt poista luotia kun se osuu seinään, kannattaa laittaa luotien poisto kohtaan makeerror "1". Sitten käynnistät pelin, jos error 1 tulee niin tiedät, että virhe on luodin poistamisessa, jos se ei tule virhe on if lauseessa tai kauempana.
4. Jos epäilet, että et osaa käyttää komentoa/funktiota suositelen painamaan sitä. Sen jälkeen katso esimerkki ja kokeile muuttaa sen parametrejä niin näet miten se käytännössä toimii.
Kiitokset sulle Legend ja kaikille muille auttaneille (kuten Jonez)! Nyt luodit poistuvat kiltisti eivätkä jää seinille notkumaan :D ;) .
EDIT:

Teen uutta ohjelmaa ja jotakin CB:llä on minua vastaan, keksi heittää "Can't load map":ia... Kaikki tarvittavat tiedostot ovat CB:n Media kansiossa (ovat siis itse tekemiäni, siirsin ne sinne). Tässä koodi ohjelmasta, tuskin kuitenkaan auttaa mut vilkaskaa nyt kummiskin:

Code: Select all

FrameLimit 60

SCREEN 600,300

SetWindow "Find The Exit"

nuoli = LoadObject ("Media\nuoli.bmp",4)

kartta = LoadMap("Media\karttaw.til","Media\tile.bmp")

PositionObject ukko,100,100

Repeat

      If LeftKey() Then TurnObject nuoli,1
      If RightKey() Then TurnObject nuoli,-1
      If UpKey() Then MoveObject nuoli,5
      If DownKey() Then MoveObject nuoli,-5
      
DrawScreen
Until EscapeKey ()
[/edit]

lollero 1996

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by lollero 1996 » Mon Nov 01, 2010 8:43 pm

Okei, eli pelin alakulmassa ois kartta, johon yritän nyt saada pisteen/ympyrän/nuolen hahmon kohdalle.

Apua?

lollero 1996

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by lollero 1996 » Mon Nov 01, 2010 8:51 pm

Peltsi wrote:
EDIT:

Teen uutta ohjelmaa ja jotakin CB:llä on minua vastaan, keksi heittää "Can't load map":ia... Kaikki tarvittavat tiedostot ovat CB:n Media kansiossa (ovat siis itse tekemiäni, siirsin ne sinne). Tässä koodi ohjelmasta, tuskin kuitenkaan auttaa mut vilkaskaa nyt kummiskin:

Code: Select all

FrameLimit 60

SCREEN 600,300

SetWindow "Find The Exit"

nuoli = LoadObject ("Media\nuoli.bmp",4)

kartta = LoadMap("Media\karttaw.til","Media\tile.bmp")

PositionObject ukko,100,100

Repeat

      If LeftKey() Then TurnObject nuoli,1
      If RightKey() Then TurnObject nuoli,-1
      If UpKey() Then MoveObject nuoli,5
      If DownKey() Then MoveObject nuoli,-5
      
DrawScreen
Until EscapeKey ()
[/edit]
En kokeillu vielä, mutta varmaan väärä karttaeditori. Tilester saattaa pukata väärän version karttatiedostosta. On näet olemassa 2 karttatiedosto-versiota, ja Tilester voi joskus laittaa vanhemman. Koska Nyky-CB Käyttää uutta, erroria pukkaa. Eli kartta vaan uusiksi A Stigmatorilla. :lol:

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by koodaaja » Mon Nov 01, 2010 8:57 pm

Joko kyse on karttaformaattiongelmasta kuten lollero sanoi (tosin ohjelmaa ei tarvitse vaihtaa, tilesterissä valitsee vain finaaliversioon sopivan formaatin), tai olet tallentanut lähdekoodin muualle kuin CB:n oletuskansioon. Myös tiedostonimet kannattaa tarkistaa vielä kerran vaikka olisit näin jo tehnyt ;)

lollero 1996

Re: Tyhmät kysymykset (I/2010)

Post by lollero 1996 » Mon Nov 01, 2010 9:00 pm

Juu, toimii mulla.

P.S MAVittaa, laitoit PositionObject ukko, Se piti olla PositionObject nuoli

Locked